11 Mart 1939 Tarihli Yeni Sabah Gazetesi Sayfa 1

11 Mart 1939 Tarihli Yeni Sabah Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Z Mes'uliyet | Kimdedir? Yazan; Hüseyin Cahld YALÇIN| Z0 Pransız gazetelerinden biri AL-| ilâhlanma hareketinin |— Almanyadaki sefaleti arttırmakta olduğundan bahsetmiş. Filhakika. Almanya bugün, bir bakıma, pek hayret ve esef edilecek bazı man-| zaralar gösteriyor. Umumt Harpte| | — Almanyada şahid oldı | mahrumiyet ve sıkıntıl müsalâh denbi | —— Halde tekrar görüyoruz. Almanı a belki işsizlerin sayısı ve nisbeti | —— başka memleketlere nazaran dahal azdır. Belki Alman / amelelerinin yaşama seviyelri nisbetle — daha Yüksektir. Almanya birçok yeni bi-| nalar, muhteşem yollar yapmıştır. kütün bunlar doğru / olabilmekle boraber Almanyada kıtlık demiye- im de büyük bir yiyecek sıkıntısı| O yardır. Alman memsvee | âtibarile kaybetmiştir. "Ersata" lar| | hersahada yüz. göstermişlerdir. Almanyadan dönenler” orada iyi | — #ahdit edilmiş olduğunu, pahalılı- — Şün ne kadar arttığımı söylüyorlar. Bir iktisatçı ve maliyeci gözü-| e Alman İstatistikleri, müamele, hacimleri — karıştırılacak — olursa — asil bir neticeye varılnenin meş-| küktür. Herhalde, göze çarpan barici manzara Almanyada mem- leketi rahatsız eden, halkı muzta-| Fib eden bir dert bulunduğunu hay: kırıyor. Alman milletinin - büyük | meziyetlerini eski silâh “arkadaş-| İarı sıfatile yakından / Biliiz. hammül ederler, disiplini bozm: dar. Memleketin faati / mevamubah: Ga her fedaktirlığ Haenaleyh, bugün bütün Alman Führer'in bir işareti - üzerine bir insan gibi hareket ediyor ve her| fedakâlığa hazır bulunuyorsa bu bize yalnız Almanların fitri me-| ziyetlerini, arakterlerini| isbat eder. Gerçekten mesud ve ra- bat olduklarını g her şey müstal lti a şimdiden tının içindedir. aırlar, Bi 1 bir harp i dirilmiştir. Hate Almanya böyle yapmağa mec e fhamuna sahip| zef ve haysiyet her millet feslim ederiz ki Almanya başka| türlü hareket etmiş olsa idi büyük | bir mill ikından muahede bir mevkle koydu. Alman musalâha akdedilirken kendisi yapıtan İ silip atmı ztırarında İdi. Bu vi ak hiç bi Dü Alm Yacağı iztiraBişiylik. Hiyeceği iştiyakı pok bu uğurda GH zaman hi (Sonu 3 Üncll sayfada) | ehemmiyet atfedilmektedir. GÜNDELİK SİYASİ HALK GAZETESİ CUMHURREİSİMİZ HALK PARTİSİNDE Milli Şef Seçim İş!erıle Meşgul Olarak Direktifler Verdi Milit Şef evvelki gön ziyaret ettikleri Maden Tetkik Enstittsünden çıkarlarken Ankara, 10 (ALA.) — Cümhur| rak milli kun ve candan te- Reisi milli gef. İsmet inönü bu gün) zahüratIn alkışlamışlarc aat on dokuzda refakatlerinde baş- | — Danimarka elçisi itmatnamesini vekil Dr. Refik Saydam bulunduğu verdi halde Cümhuriyet Halk Partisi U-| — Ankara, 10 (A.A.) — Danimar- mumi merkesine teşrif buyurmuş-| ka elçisi B. Sven Peter Duurloo, bu| lar ve Genel Sekreterle berabr bir| gün aaat 15 buçukta - Reisiclmhur aat intihap hazırlıkları Ü-| İsmet İnönü tarafından, mutat me-| Tasimle kabul edilmiş ve kendilerir itimataamesini tekdim etmiştir. Ka- bulesnasında, Hariciye Umum! Kâ. Elçi Numan Menemenci- Saat yirmide Parti Umumi mer- kezini terkederken, Partiye teşrifle- rini gören halk meydanda toplanı B0000000000AAALO Çekoslovakyada Yeni Vahim Hâdiseler Slovakya Basvekılı Azledildi Ve Örfi İdare İlân Edildi Almanyaya İsmarlanan yeni Vapurların mukaveleleri Feshediliyor Denizbank Teşkilâtında da Büyük Degışıklıkler O!uyor Denizbank tarafından Almanya 'nın Krop fabrikalarına mmarlanı 'ftan sonra Neptün Verfin tezgâhlı Tında inşa edilecek olan V1 sistemi 8500 tonluk üç büyük vapurun si- riş mukaveleleri iki tarafın arzu- feshedilmek üzeredir. Bu vapur. ın inşası Krop fabrikalarile evvel- ce kararlaştırıldığı gibi Neptün tez- gâhlarına havale edilmişti. — Faka memleketimize gelmiş olan Btrüs. kün ve henüz Almanyada bulun! eşlerinin bir çok kusurları görüldü- ü ve şartoameye de uygun inşa e. dilmedikleri - görüldükleri için bul tezgâhların büyük vapurlar inga e- decek kabiliyette olmadığını göster miştir. Esasen mükavelenin imzalanma - mından sonra uzun müddet geçtiği halde üç vapurdan daha ancak bi- y ni gemilerimizden biri tezgâhda Almanyada yaptırı! Tinin tezgâha konulması da vaziyeti) açıkça meydana koymuştur. iktisat| Vekâleti - bunun Üzerine / muayyen| Mmüddetin geçmesinden ve küçük va- Purların bile matlüp şekilde inşa e- dilememiş olması yüzünden Krop fabrikalarını protesto etmiş ve aynl, Eski Vali Muhittin Üstündağ Hakkında Yapılan İhbarlar Belediyedeki Müfettişler Bu Mektupları da Tetkik Edecekler | Ankaradan Yeni Müfettişler istendi İstanbul belediyesinde esaslı tef- tişler yapmak üzere şehrimize miş olan mülkiye teftiş heyeti v. fesine devam etmektedir. zamanda mukavelelerin de feshini istemiştir. Esasen yapılan tetkiklerden ge- rek Krop ve gerekse Neptün Veref- #ikâyetlerin haklı ol- mış olduklarından bu a ü DŞ f Berlin: 10 (A. A.) — Bratisla. ir olmak istemiyoruz, ser vadan alınan haberlere göre Çe-| best bir Slovakya istiyoruz koslovak askerı makamları Slo -| — Diye bağırmışlardır. vakyada fi idare ilün etmişler Vak'a mahalline polis müfre- dir. aöleri sevkedilmiştir. Çek teşek. Muhtariyet taraftarı olan bir. bin Slovak hükümet merkezi köllerine ahâh dağıtimmıştır. Bu| #abah Bratislavada müsademeler | Bulgar Başvekılımn | Ankara Seyahati | Tesbit Edilen Resmi Ziyaret Programını Bildiriyoruz Ankara, 10 Hususi) £- Buleiği Başvekili Köseivanof'uü memleketl mize yapacağı ziyarete hususi bir nin önünde toplanarak B. Köseivanof, 15 martta Bul garistandan hareketle 16 martta anbulda ol (Sonu 3 üncü sayfamızda) Ekse'ans Köse İvazof Müfettişler, şimdilik teftişlerine ihzari bazırlıklarda bulunmak- tadırlar. istanbul / belediyesinde yapılan #on teftiş bundan yed 'yani 1982 senesindedir. P. Stoika Rumen Büyük Elçisi Geldı Ankara büyük| Binaenaleyh gelen teftiş heyeti yedi senelik belediye muamelelrin saslı bir tetkikten geçirecektir. Tef. tiş heye mesaisini beldi. ye muh; inde teksif et, lün şehrimize mu- sefaret erkâmı ta Büyük elçi rafından karşılanmışt kşam üstü ekspresle Ankaraya ha- , SeçimHazırlıkları Bugün Taksimde Halka bir konferans verilecek Mebus seçiminin yaklaşması do- lün Cümhuriyet Halk Par. çez binasında, kar Eski vali Muhittin. Üstündağ bu mektupların bazları maddt tah- vih ederek Üntündeğe'bir çök muih- timüller imat etmektedir. anbül belediyesi vEİ — Belediye riyaseti tarafından stm e. Taaama| 'bödem olemamaş olan T a. teftiş heyetine verilecek ve teftiş İNBAR Sabil hittin Üstür dıktan sonra darı ge bir hayli yüksek o e Halke ei bir toplantı yapmışlardı intıdı bir komite teşkil edilmiştir. Bu k mite dün akşam aren içtimi Kaki tramvay şirketi idar ilramiye verip yüzlerini güldürdü- larına başlamıştır rafında: nihayet verilmiş / gü halde diğer bir kısım amelesini Bugün Taksimde — yeni intihap | işçile Ticaname aldık. Bu İş- | bu İkramiyeden — mahrum edip bo- kon da bir yünlarını bükük birakması — şeliri, ren İş yapmış büyük bir .ye ne insaf, ne de İsçi aa. mek bakı oıyan bir harek hre feranı Almanya Rumany ıJ Umarız ki eski tramvay şirketi | (Mühim iktisadi İTekliflerde bulundu Yazısı 3 üncü sayfada A. Cemaleddin SARAÇOĞLU

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler