12 Mart 1939 Tarihli Yeni Sabah Gazetesi Sayfa 1

I'IUI'HOLDLIGIL K am e e velER v'—ııı BİR PROPAGANDA işine Karışacak mı? ! Suriyede Türkiye Aleyhinde |Çeklerle Slovaklar Aralarında Bır ı Neşriyat Yapan Gizli Radyo Uzlaşma Zemini Buluyorlar / k ' Zavallı Suriyenin Hiçte Müstahak Olmadığı Bugün-|Fakat; Buna Rağmen Dünde Yeni Nümayişl-» Yapıldı kü Perişanlık Ve Iztırap İşte Kendi İçinde Böyle Almanya Ve Hatta Polonya ile Macaristar n Müdaha- Ha ae ee Ş6 | p0 Z — Ze A Te L AA T LA W A ol lesurna AA n Beanalan l re l Ca b ei
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

GÜNDELİK SİYASİ HALK GAZETESİ MÜNASEBETSİZ BİR PROPAĞANDA ( Suriyede Türkiye Aleyhinde Neşrıyat Yapan Gizli Radyo Zavallı Suriyenin Hiçte Müstahak Olmadığı Bugün- kü Perişanlık Ve Iztırap İşte Kendi İçinde Böyle Münevverler Bulunmasından İleri Geliyor HÜSEYİN CAHİD YALÇIN TÇ S ğ 6 Yazan : bam ait veriyet. Okuyacumuzun. mektubundan öürendiğimize göre, Suriyenin gi Hi merkezi kıan delgalarle, 5146 Metre üzerinden çahışıyar. Paaliye ÖĞÜ eee M ni S beşaslaya rer H Jori Her metkes, aşriyatın sonun. 'da hüviyetini ilân ettiği halde uı. Halebden umumi bir manzara Gizli merkez sadece “Burası Suriye ek dikkatle takip edilme-| vane e| Dün toplanan Baro umumi heyeti hararetli mü- Burası Süriye Büyük Meclis kaşalardan sonra reis B. Hayrinin istifasının " j':“fiğısîğîâf..;;r?.î%âî' Baro U. Heyeti lstıfayı Reddetti Hai e| Geri alınmasını kararlaştırdı 5 M izli faaliyetin - gayesi me-| — — Baro heyeti umumiyesi dün, 100 iler neler telkin etmek| den fazla avukatın iştirakile ağır istiyor? Bunlar şu suretle hulâsa | ceza mahkemesi koridorunda top. edilebilir: Suriyeliler, vatanın men| lanmıştır. Celse açılır açılmaz mütenddit a- | vukatlar söz almışlar ve reisin isti- im ve-| fasını mevzuu bahsetmişlerdir. Bunlar bir tarafa atarak Suriye Büyük Mecli receği emri bel T bu dan avukat B. Galip Bek- Tunmalıdırlar. Vatanın istiklâli ne| taş ezcümle demiştir k sözle temin edilebilir ne kon; — (B. Hasan kinde büyük bir has rek istifası şayanı Ancak bu istifanın kabul olunup olunmaması hakkında heyeti umu. miyeye müracaattan evvel, yapılan de. Bu ancak kan dökülerek istihsal olunmak mümkündür. Bun- da tereddüdü olanlar için Filistin güzel bir örnek teşkil eder. Filisti Hler sarıldıkları içindir (Somu 3 Üncü sayfada» Baro reisi B. Hasan Hayri Jar, cenupta “hain Yahodi Suriyenin istiklâl ve me Türkler Pransızlarla uyuş Buriyenin ' nelmilel Kaideler Cari Olacak Suriye istiklâlini temin n Suriye Büyük r bulamıyacaklarını anlatı de geçiyor: Fırkanın Avropa atlı mani — müsabakalarında büyük muvaffakıyetler ka- zanva - binicilerimiz; şereflerine verilen çayda Müsolini —altın ” kupasile Yazısı 3 üncü sayfada Hüzeyin Cahid. YALÇIN (Sonu 3 üncü sayfada) Programı Tesbit Edildi : 19 Mart Müsabakalarında bey- | 'Bu Beyinci Keşide de Dahi 'a e Almanya; Slovakya işine Karışacak mı? Çeklerle Slovaklar Aralarında Bir Uzlaşma Zemini Buluyorlar / Fakat; Buna Rağmen Dünde Yeni Nümayişl -» Yapıldı Almanya Ve Hatta Polonya ile Macaristar n Müdaha- lesinden Korkuluyor. Alman hududunda Çek tahşidatı. Hitler; Acele e Müşavirlerini İçtimaa Çağırdı! ra da Slovak meclisinin kon'u ziyaret etmiştir. Mur bundan sonra radyoda bir nutuk Bratislava, 11 (A.A.) — Slovak hükümetinin dağıldığının ilân edil- mesi üzerine dün Slovakya'da nü- mayişler yapılmıştır. Bratislava'da (Hlinka'nın muha- fizları), (Hlinka evi) ne kapanmış. dardır. Çek jandarmaları binayı zaptet meğe uğraşmışlarsa da - muvaffak olamamışlardır. İki tarat birbirine Aateş etmiştir. Üç, (muhafız) ve dört jandarma yaralanmıştır. Bu müd. Get zarfında nümayişçiler Bratisla. va sokaklarından geçmeğe teşebbüs etmişlerse de askeri kıtalar tarafın. dan dağıtılmışlardı 00000 Seçim için Propagandalar Başladı fetanbulda mebus intihabı fan. liyeti devam etmektedir Dün yazdığımız gibi şehrin ikt| büyük meydanındı” halka intihap hakkında nutuklar verilmiştir. Saat beşte ilk nutuk Beyazıtta doktor Fahrettin Kerim tarafından veril- miştir. Havanın yağmarlu olmaz rağmen kalabalık bir halk kiti önünde verilen nutuk- dinleyici tarafından büyük bir alâka ile ta kip edilmiştir. Nutuk Halk Partisinin hazırlat- tığı hoparlörlü otomobilde verilmiş ve ses çok küvvetli duyulmuştur. İkânci konfera: yoğlu Halkevi Baş #öyliyerek Prag hükümeti ile yaptı. h müzakerelerin neticesini bildirmiş ve demiştir ki: (Siyasi vaziyet nihayet yarın aldınlanacaktır.) UZLAŞMA ZEMİNİ Budapeşte, 11 (AA.) — Bratise Java'dan gelen haberlere bakılırsa, Çekler ile Slovaklar bir uzlaşma ze. mini bulmuşlardır. Eski başvekil Tisso, Prag'a karşı daha ziyade sa- kükümetinin başında bırakılacak- tir. Budapeste'nin resmi mahafill daha ziyade Slovakya lehinde bir. bitaraflık muhafza etmektedir. VAZİYET NORMALLEŞİYOR. Bratislava, 11 (A.A.) — Vaziyet normal bir şekil almıştır. Siovakya. mebusan meelisi reisi Sokoe Prag'a (Sonu 3 üncü sayfamızda) Çekoslovakya hariciye nazırı 'Dr, Frantisek Cavalkovsky Belediyedeki Tahkikat Derinleştiriliyor |Müfettişler,Bilhassa Fen Kısmındaki Bütün Muamelatı Tetkik Edecekler çei B” |M. Üstündağ 6000 lira hakkıhuzuru iade edecekmi? iştir. Bu nutuk da Tak. ınin bozuk ol artisi - hoparlörlü an etrafa yayıl- Darülâcezede Dayak Atılmıyor - Dün bir sabah gazetesi Darülâ cezeye sığınan fakir ve zavallı kim.- | HER SABAH TarihiEserlerimizin Korunması bir (Bergama — müzesi) vardır ki Ortadan kaybolmağa — yüz tüt | memle güretle nak çelmiştir. kbul bir lerini der- Maarif Veki- vüş tarihi eserleri 'hal yapabilme tesbihin ortadan kaç hususunda faklesi tahkikata baştmıştır. İ İ A Cemaleddin SARAÇOĞLU dakat göstermek şartiyle Slovâkya —

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler