13 Mart 1939 Tarihli Yeni Sabah Gazetesi Sayfa 1

“seX y y ee e L YA UU HUU DA LA GA AT CAİ Hazırlık- - R ves e SA A vyusturyanın İlhakı Yıl Maarif Vekili Hasan Âli Yücel| muntazam çalışmalarına devam edi- Maarif Şurasından Talepleri l Dıı .. .. ı o el üsmen| DOnümü Almanyada Z ? a R SEAZ Hararetle Anılıy v Bu Fedakâr Zümrenin Terfihi, Yeni S T eee > Z Evlenme Kanunu Yüzünden Mek- Şürası hazırlatmaktadır. Burada e gae merir n Bir İtalyan Gazetesi “Müstemleke tepten Çıkarma Yaşının İndirilmesi ü alâka ilk beklememek ka- . T ü z Ba değildir. Gazetelerde bu mevzu: Haritasının Değiştirilmesi ların neden ibaret olacağına dair Siati Ça lmış Bir., Diyor « . e nak aölalkn. İelerinde Şüraya davet edilmemek suretile büyük hataya düşülen lik okul basmuallimleri kendi amralarında tonlanarak bir ranonr hazınla a
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Telefon: — 207aĞ Birinet- yi Na 307 GÜNDELİK SİYASİ HALK GAZETESİ Maarif Şörasına| ANŞLUS GÜNÜ İk Okul Muallimlerinin Hazırlık Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN Maarif Vekili Hasan Âli Y Kauntazam çalışmalarına devam Şor. ve ötedenberi / makanizm Avusturyanınİlhakı Yıl Maarif Şurasından Talepleri | e8 Ger ı de | DeL T e| Dıî)[numutlAlânarlıyada 'Bu Fedakâr Zümrenin Terfihi, Yeni Smzalla ODararede Anılıyor (p lenme Kanunu Yüzünden Mek- rası - hazırlatmaktadır. Burada| Şörası — hazı e b A ee rrm Bir İtalyan Gazetesi “Müstemleke tepten Çıkarma Yaşının İndirilmesi nnt Haritasının Değiştirilmesi Büyük bir alâka ile beklememek Tn seden ibaret. olacağına önür) Sedt ) Çalmışlir.., Dü Şüraya davet edilmemek süretlle büyük hataya düşülen lik okul MA Saea n bi SA ae FM başmuallimleri kendi aralarında toplanarak bir rapor hazırla; gerçekten / mühim bahislere temas/ baçmuallimleri kendi Sadiği, hizmetler ifa ettiği ha N için büyük bir him. | W Berlin: 12 (A. A.) — Bütün ediliyor. Fakat bazı Öyle ada l anya, Alman ordusunun ihyası | ve muallimlerinin fikir ve kanaatleri ; de var ki GaRl Saa L aa aa e Aaşlusun yıldönümü olan “kah- ni de hamil olan Başmuallimler Maa- ğ yanlış bir itihbar / neticesi olarak | YA A S ll Tif Şüramı münasebetiyle düşünce ve aksetmemişse / yakında toplanacak | 4 Gileklerini aşağıdaki şekille tertip Tizarif Şirasmn b eai aa der S a A a ve tesbit — etmişlerdir. Arsedilen 4 ni boş yere işçel edecek ve D el tryeğü pecgesin ada | Tim ki reddolunacaktır. Timatnameye ait bulunmaktadır. Bu j Berlin — operasında — Hitler' huzurunda büyük merasim yapılm ve Amiral Raeder bir nutuk miştir. Amiral Almanya'nın sulhu istediğini, fakat kendi emniyetini temin etmeğe ve Alman hudutları- Talebenin —mektep haricindeki yaziyetleri üzerinde ehemmiyetle du | IN içinde ve dışında yaşıyan Al- Yalmak icap eden bir mesele haline | manları himaye etmeğe azmetmiş gelmiş olduğu muhakkaktır. Hepi- yarüz. ettirmiştir. miz yevmi müşahedelerimizle bunt 'ndan sonra meçhul kanaat getirmiş bulunuyoruz. — Ta: esine bir çelenk koymuş manken gibi eçid resminde hazır -| bulunü Bunlardan bahisetmek isterim. İ Talebenin —mektep haricindeki yaziyetirini tetkik için talebe Sından bir tetkik komisyonu teşkil moktalar belki Maarif Şürasına ar- zedilmiyecektir. Fakat orada konu- gulacak olan program ve talimatna- meye alt bulunması / itibariyle çok ehemmiyetli görülmektedir. Şurası 'da muhakkaktır. - ki gerek bu top. Jantıların ve gerekse Maarif Şüra- gının maksadı. — Türkiye hudutları içindeki flkmektep işini bir düzen altına almak ve onlara yeni ve ma. denl bir çığır —açmak his vermek hedeflerini istihdaf ettiğinden mew- Edilmesi teklif olunuyor. 've yapılan d llk mektep maall'mleri bir toplantıda İ ea ea ae K | e Düf vti bi gömi | Te bY İ gee L : malarına lü- T mîî";î:.wsı Plıııuııı Maccolisi ile bir. tolükiei| MK firsatını da bislere vermiş bu- | yen.ve sğauyan hattâ im mi, | leyh tesbit ettiğimiz birçok noktalar SKDi e seln u M RaL| Hamaklldr Geye YÜK eee | Y aai l mümkanleni G ” (sama 8 et syledel Kârlık, âdeta ukalülik teşkil eder. | ve İngilterenin, İtalyan - Alman| "" deliştirlmesi esati artık ça KMT l SAAT Drebayrdek e| Müntehibisani | Darüşşefakanın — ğ Dir'adaa sökakta | aoni İntemazional diyor kiz — | . Akal zenlik mote | Jsjmleri Bugün e N B A e Belli Olacak — 66 1ncıYılDönümü #MESElT Almanya Çekoslovak- setiER ZN Bu Kıymetli İrfan Müessesemizd — korandrr ya Hâadiselerini Endişe 57557 252a | Dün Merasimle Kutlandı | xai bu ülçüyü kaybetmişlerdir. Ya- edilecektir. Bu namzedlerin isim- ; — hut daha doğrusu hiç bulamamış- ” T kı E y İ terini ihtiva eden liste vilâyet ida- YA Zai l ile Ta ip Ediyor - | 53 aln AT tm çe Slovakya Hâdisesinde Pragın Ha- 4; “Sp şerkan ünereke Ti BeKr saarna v reket Tarzı Şiddetle Tenkit ediliyor. 5* »eanan yörin mune| balde tehayy etiek ikinize yele — Vıyana mdyosunda bir mutuk: | etmiştir. Sabık nazıra göra, Çekler/ T dace 'ROLSENA Bim Fünsenalo eli cüektep | aaf yirelini Martllaa ğ gel aa aa a aa anlk dam aT YeRak TSEKAREE Gi bi levak amüünelan Dağeana bi y Müyaklarmaaneren D L ecek ve 2i Tik seviyesi bakımından bir vazifo. | ki. Viyana — radyosunda bir nutuk | ak kendi menfaatlerini temin et- — YâPIlacaktır. Toktada benimla mütsetikie | söylüyerek Çeklere - glddetle bücum Girüğlki, *P lis Bak y iniz, bir vazifenin ictsitimi tae | CCAOOAOOKOACAAAKIAKIO xxcmcc| Polis Bakım ve i ş —a Fener Beylerbeyini Yardım Sandığı Si el GÜ dekaüenm nni 8-0 Maglüp Etti | Teşkilâtı — x inden Di et | Ge et sarüler” “omç mleri İ <ES Gi n G |a Bmniyet Umum Müdürlüğünce | nir programlı — merasimle k: alebeleridn söylediği tiklil X— — Şiyet diranları teşkilitavniyo yo tat, Pera Ankarada Tekrar Yenildi. z N n caki merunlardan ve simdikt iz vaz le i tetkike devam ir. iştirak etti allim Harun Reşit Ü” Güreş Seçmeleri Yapıldı aa li otülği SADA GNS G | at a 1164 Kaşlamın e aS V| KM © mekielia e v Ü aa eden hai zanneliyorüm Ki are | İla ae « Facianın son perdesi kapanıyor mu? 'nin şimdi kokusu gikmağa başlamış, hareketleri temin etm lx ğ Dünkü gazetelerde küçük bir) panmak üzeredir. yoksulluğun elemlerini çeken b K fena mallere kı K bir Tei w e binlerce insanın 1ztırabla. verlik olur. Ahlâkı ah için düşü- v diremı ik dostu, sulk neceğimiz. b Büe z #panyol faciasının son perdesi kapanmak üzeredir, darısı Çin ni- desinin başı cianın son perdesi ka-| A, Cemaleddin SARAÇOĞLU Hüseyin Cahid YALÇIN | yâmur içinde oymanan Vefa - Süleymaniye maçından b (Sonu 3 üncü sayfada) (Yazısı 4 Üncü sayfamızc adı )

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler