13 Şubat 1939 Tarihli Yeni Sabah Gazetesi Sayfa 1

 Herhalde, Dostlarımız İtalyanların Hafızaları Türkleri Unutacak Kadar Zayıf Değildir ! Yazan : HÜSEYİN CAHİD YALÇIN vaya neden hak olmasın? GESEEESERELSEZTEETTEDDENE SETTRASEDSELEEMTEEDELEN SOSTEEETDEDTERTTTTTELEDİRMEDDZE Meselenin barih, hak, ıııanlık_ W-ş y Cumburreisi Tsmut İnönünün Çankayada D- vlet ricali şerefine j
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Türk vatanını Mehmetcikler Avrupa devleti faz mintakaları ayırırken İtalyan-| lar da Antalya ve civarını benimse- mişlerdi. Umumi /Harp başladık-| gek bakını müttefiklerine tanıtmış| dardı. Fakat, milli mücadelenin zafe.| essiisünden sonra bu hulya ümden düşmüş, kendisini her za- iman müdafaaya hazır ve küvveti bir Türkiyenin varlığı b Jara hatime çekmiş olmak icap e-| derdi. İtalyanlar bizimle kuk muahedı tini ihtiyar etmişlerdi. Türk vatanı üzerinde İtaly Mellerinin artık sonu gelmiş Gu zannını verebilirdi. Fakat Ro- #na imparatorluğuna veraset iddi. sında bulunan bugünkü faşist İtar) a için Türk topraklarına iltifat et- memek, Onları Roma tâbiiye 'tına girmek şeref ve saadetinden Mmahrum birakmak nezaketsiz! hurdu. Roma imparatorluğu v Slan İstanbulu Antalya ve Mmekle İktifa etmelerini büyük bir tevazu eseri addederiz. an faşistlerinin bu dz Aeaba hangi mahkeme huzur! halledilecektir? Tarih mahk buzuruna arzedebilmek yanın tarihi Roma imparatorluğu (le başlamak iktiza ederdi. Çünkü bagünkü dünya haritasını mazide uralara göre tanzim etmek Bomadan evvel yer met kurr muydu? Romanın mira. buzün hak varsa daha Waha yeni bir mazinin mirasını da, j yi? Kızmayız, yalnız tüfeğimi K Ga'ye yarlam at çrelir | MA | Silâhsız ve kciz Habeşlileri boğduk! 6 | aet için harp ve YENİ SABAH GÜNDELİK SİYASİ HALK GAZEVESİ Tl.ll'k Topraklarında " cumhurreısımizın ka italyanın Gözü Herhalde, Dostlarımız İtalyanların Hafızaları Türkleri Unutacak Kadar Zayıf Değildir | Y ü C. SEZRE Fransa İtalyaya Ka Cevab Veriyor |Ekrem KönigEroin aa gae e? KKendimizi Koruyacağız. Framiz Kaçakcılığı da Tlmek İateen — riyaklılıklardan dzetld ederek hütün çınlaklıı e Milleti Uzun Müddet Zaptettiği Yapmış mıd"ı? 'Türk topraklarına göz dikdik. Hıddetmı O Zaman Gösterecektir,, lıul Hesmi ] ae ogerka _..":*ı.ıîâîl*.“ı:“ Paris 12. (A.A) — Eşogür geeT KOU acak harb bitince ve yabancı| Hükümet Amsterdamda Bu'lunduğu Anlaşılan deci gelip uykumasu kaçıran, bizi| tesinda Donsadlen panığuz. | gönüllüler yarım adadan çekilince Meşhur Sahtekârın Teslimi | Ctfusust mühabi. İrimizden) — Çok / Bursa Hava Kurumun- :: »4 »- daki ihtilâs 8,300 liradır :::42 47 V; K reriz, odalarımıza ilâç — serperi olur biter. Sürülerimizden - koy kapmak istiyen kurtlara kızar m elimize ahır, saldıran kurdu tepe leriz. Maatteessüf, bugünkü müllet- Jerarası siyaset sahası da böyle aç| düğu — anlaşılan meşhür — tayyare Maçakçıt Ekrem König'in memle « 10 gübat — tarihli güzetemtkde.; 1âs ettiğini — yazmıştık. Bu hadise irsada mühim bir ihtilâs) başlı-| hakkında 'Türk Hava Kurumu Baş- ği altında Bursa Türk Hava Kuru ihti kanı Çoruh saylavı F. Bülea imza- ketimize iade e. İdilmesi için Holk İlanda — hükümeti. mu muhasebe Sonü 3 üncü savfamızda) 1 da yaşamamayı kendileri için 'ne resmen müra aa n Korsan Kara Mehmed :: :0>5: Kakrüm yaşamayı müteriki bi gestik yabat 'da | B S namne| In Hatıra ve İtirafları SSi e ti yaratmak zaruridir. Ancak böy- | Vtağu " kuvvetle Eğrem Königin elde ettiğimiz Bir resmi, Acaba e bir haya içindedir v bir mitlt| Yazan: M. Sifir ylenmektedir. — yanında bulu duğu halde kopartılan fakat kadın olduğu anlaşıla; Paşistler bu psikolojiyi pek iyi takdir ettikleri için tatbikte hiç sur etmiyorlar. Onlara daimt b ihtilâf, daimi meseleler lâzımdır.| — g Denizaltı | İstinye — | Gemilerimiz Havuzlarında | Bitiyor İşsızlılz Jarı zaman, bir kahraman kesildi- ler ve kolay hir müvattakiyet ter | BURSU min ettiler. Bütün dünya kendileri. nin bir müd- n güne ilerlemekte -| manla * işsizlik yü- ve Türk fen adam-| zünden 400 a: lerinin ar dir, Türk işç dı geleceğine ihtimal verdiği sıra. larının € mileri-| Fabrikalarda son yapılan tensika- da, Fransaya - tecavüz ve - tehdit| feryadları ldi. Kizildenizden. Akdeniz ler birdenbire Napoli g: ki serenadlar kadar yumuşadı. Şimdi kabadayılıklarını Şarka | ve Türkiyeye - çevird ğ Size harikulâde maceralarını anlatacak | t. muzaffer old e olan Korsan Kara Mehmed, bilhassa | nın, hem de © zaferi Mütareke devrinde Anadoluya silâh ve | himize hediye eden büyük millf Mütareke devrinde yakalanan bir çete “Cumhuriyet pastahanesi” ol *rmiştir ve İstanbulun en perişar İ bir dükkânında mekân tut. adam kaçırma İşlerile bu devirde teşek- | çerimizin taşıdıkları “İnönü” gibi ada eee — tlarımız bizi pek iyi, pek kül eden çetelerin şimdiye kadar meçhul Tana en yeni, en temiz ehrimiz dan - tanırlar. — Kendilerile kalmış olan bütün faaliyetlerini hikâye olan Ankaranın ismi verilmiştir. lasgarp ve Bingazi sahillerin.| edecektir. Milit birer kıymet olan, mefhüm parça teşerrüf etmiştik. Os- ve manaları pek muhterem olma- g “Cum | Her Satırı Heyecan Ve Büyük bir | İbrelle Okunacak Emsalsiz bir Eser | 5X “Şümeyir “Bakıar köhne, harap bir köfteci dükkâ- " Yarın Baş!ıyoruz m gelen “İnö sseselerine, mühib müdafaa tertibatı Hüseyin Cahid YALÇIN (Sonu 3 üncü sayfada) adı| A. Cemaleddin SARAÇOĞLU

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler