12 Şubat 1939 Tarihli Yeni Sabah Gazetesi Sayfa 1

HU # OG KOY a Milli Şef İsmet İnönünün Bütün Dünyaya ilân Ettiği Hakikat: “Sulh ve terakki yoluna bütün gayretlerini asil bir surette Vakfet- miş olan milletimiz mecbur olursa, kendisi ve Şanlı Ordusu geçmiş Kahramanların hayranlığını celbedecek yeni kahramanlarla dolü ÜZEEM ÜB A PK aa YY İ SYA A A N G L AA DR6L Y G A A
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dünyaya ilân Ettiği Hakikat: “Sulh ve terakki yoluna bütün gayretlerini asil bir surette Vakfet- miş olan milletimiz mecbur olursa, kendisi ve Şanlı Ordusu geçmiş Kahramanların hayranlığını celbedecek yeni kahramanlarla dolu olan Fedakâr Göğsünü En Parlak Zaferlerle Süslemeğe hazırdır,, Teti — Arablar Filistinde — | BİR GAFLET ŞAHESERİ Vekâletinin — — Tem İstiklâl İstiyor!, T amimi . Londra Konferansında: Arab Heye(î;Turkıye Yutulmaz Ve Onu Yutmak Ka y casi vaçı İReisi; Mandanın Feshini Taleb Etti İstiyene kankusturan bir Lokmadır! STT Ğ | Areb heyinin Gem eai f VOREYZR Bütün Türkiye Tam Manasile Teshir Edlmez Bir Çelik Tabya Halindedir. Ve Böyle Bir Varlığa Çat- Bu yazıları ekuyan ve haritayı (Sonu 3 üncü sayfada» EEREEEESEMAEREMEÜESENUNTESUZAN 'ısTaîEuHmnmmmda Yapıtacak Yenilikler Bozuk Oldukları Anlaşılan Arabalar Seferden Men Edilecek ' K Nafia Vekâleti tarafından sa- * n alınan Tramvay ve Tünel şin: ketlerinin devir im muame” Jâtı süratle ilerlemektedir. Şebex kenin tamiri bozuk araba ve tesik #atta yapılacak yenilikleri tesbit- edecek olan komisyon birkaç gü- 'He kadar şehrimize gelerek faalk yete başlıyacaktır. İlk İş olarak bozuk arabalar seferden menedilecektir. Bu ara- da Beşiktaş - Maçka çalışmakta olan tramvay Ald otobüsler de satın alınmış ol duğundan bu hatta tatbik edil - Mekte olan yüksek seyahat ücre- ilmesi, n feshi, bu mane hökümranlık Gumhurreisimizin Kabul Resmi İ et İnönü dün akşüm Devlet r.calimize bir çay ziyafeti verdi Ankara, Ti, (A A) — Bu akşam, — Reisicumbur — İsmet İnönü - tarafından Çankayada Riyaseti “ Cumhür — köşkünde devlet ricali şerefine bir kabul resmi yapılmıştır. " ondrada'i Flistin konferüt e sında Ar:b beyeti reisi Cemal

Elendi. Hüseyni YAK YLİRRRLLKLLELAKRILLLILA İtalyanlar Fııansâirıj Kontrol İiçin ispanya | da Kalacaklardır!,, |Bunu yazan yarı resmi bir Tunus, Ciluti ve Ni yoksa harbe h: kunur. Bunlara tedbir hüki gözü önünde, Tafı birakılmac ist gazetesi:“Fransa; ispanye da t Wyfy&)r"lerm'ü HukumBİGIİET - Sonuna Kadar “Mücadele Edecek! 'ne dair herkese k: telkin etmei 11 (A.A.) — Roma yetinin tanınmasıdır. Ma at Süküta mahküm tutulmadı; leketlerde hiçbir dedikodu ti indirilecektir. -Rundan- başka iket için zararlı, rejim için | A A A Ki BÜ her iki şirkette bulunan vakman, Mağlüp Cumhurreisi BERÜ — büciçi vessir müstahdemlerin ğ Korsan Kara Mehmed — öyie söyüyor ÜaT DT TC Valansia, 11 (AA.) — Başve in Hatıra ve İtirafları gişmemek ON Siksünin ei v szünden Yolda Sakatlanan Katalonya ordusunun çekilme- Arabalarından Biri Yazan : M. Sıfır #ino ve oradaki muvaffakiyetsizli rağmen hükümet daima milleti Mülesteselerinde olduğu gibi — bir tekadid 5 Iıııhdal.l I:ışr:llyıı ve Nihayet İşgal | ““*““I'" '“"“'l'::*“'" senelerinde açakçıların — neyecanlı YA ÖĞERE G, n N ü h Bireralin, Seder İ | e Ri : Rahatız, Çünkü Indöi 'Okuyanlari merak ve heyecan içinde | bırakacak derecede zekâ ve şeylane. tiyle şöhret bulan korsan Kara Mehmed | Hakikat , Heyecan - ve — Merak | PEK YAKINDA BAŞLIYORUZ | Osman Cemal Yeni Sabah'da N - önü başı- (Sonu 3 Üneli sayfada) A. CEMALEDDİN SARAÇOĞLU « | -a e

Aynı gün çıkan diğer gazeteler