11 Şubat 1939 Tarihli Yeni Sabah Dergisi Sayfa 1

BİR: SUKUN -HS? Xe LN N ğ O E L N S |e ei mu e| Tevkifmi Edııdı f.ı Kişiyi Silâh Altına 'UT-:'G-%EL;Ş:'EİTZİ:&;:Şİİ Bu Hususta Kuvvetli Bir Şayia Var almıya karar verdi İüsiye YEİEğĞAE RAIRIN» Kat Amerladâ İtalyanın Tunus Hududuna Asker Yıgmakta Olduğu Bıldırılıyor ; lanır gibi, bir sessizlik var. Çin — Bayan Mefküre Senebaşı Tatilinde : Japon harbine dair bir şeyler işit- miyoruz..Japonlar epeyce büyük Ş Y j | e Ti Geetiken Tçte e| — Ahmet Emin Yalmanın Refikasile Görüşmüş Amerikan menfaatlerini ihlâ! e- Dün geç vakit, şehrimizin alâ-| dığı gibi Londrada değil, Ameri-| Şöze rağmen elyevm Amerikada| y . [ i y z decek mahiyette hareketlerde bu-|| kadar mahafilinde meşhur tayayre| kadar Nevyork civarında bir kız| Pulunan kız kardeşi ve Ahmed E. 4 b Tunarak notalar teatisine meydan|| kaçakçısı Ekrem König'in Amster-| kolejindedir. min Yalman'ın refikası Bayan - I Âj damda Hollanda zabıtası tarafın-| — Aldığımız mütemmim ve mev-|/ Rezzak Emine ve eniştesi Ahme yi il
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YENİ SABAH GÜNDELİK SİYASİ HALK GAZETESİ Antani t| Almanya 600 bin |Ekrem Könignihaye KişiyiSilâh Altına almıya karar verdi BİR SÜKÜN Yazan; Hüreyin Cehid YALÇIN eli siyaset enhasında nis- bi bir sükün hüküm sürü- 'yor. Ta Üzak Şi Uzak Garba kadar, her ti sanki uzun bir yorgunluktan din: Bu Hususta Kuvvetli Bir Şayia Var Bayan Mefküre Senebaşı Tatilinde : Amerikada Ahmet Emin Yalmanın Refikasile Görüşmüş leğil, Amerk| şöze rağman elyevm Amerikada| an kız kardeşi ve Ahmed İtalyanın Tunus Hududuna Asker Yığmakta Olduğu Bildiriliyor lenir ve yeni yeni hamlelere hazır, Janır gibi, bir var. Çin — Japen harbine dair bir şeyler işit uz. Japonlar epeyce büyük bir gayret sarfettikten, İngiliz ve | Amerikan menfantlerini ihlâl e. akit, şehrimizin alâ-| dığı gibi Londr hür tayayre| kadar Nevyork kın| suk haberlere göre Bayan Mefku- Te son sena başı tatilinde kolej ar- Bu - hüsüsta) kadı iştir. Bayan Rezzak — Emin n Mefkurenin Nevyorkta bu- Tunduğunü haber alınca kendisini 'e çaya davet / etmiştir. - Bayan Mefkure daveto icnbet etmiğ çay- ayin deveran| etmek ve ilân eylemek için bir ve | #ile biliyorlar. Bu küçük çarpışma arındaı beraberi lar da olmasa Uzak Şarkta sanki' Gevamlı bir muvazene teşekkül et miş zannolunacak. göeetiede da bulunmuş ve kendilerinden ay- Tddetleneri a dir ae | ae aa e AD SöMaE. Seran Ktt h B od Ka bir ge Sörietler Büsrün İ tik. B itbazla çikan . yayanml da bulunduğuna kimseye söyleme) "g zi saada a aamma gararı işinde|| doğru olması ihtu lindedir| mesint Bay Sinaniye sıkıca tenbibİ bulumutunu Düyle barr Tazleağİ kayamet koptutu zamanlarda b Bayan Mefküre meselesine ge| etmiş ve bu husuşta muüşirrane. F- dle setretmek istemesi ve hüviyeti-İ) Si bir sabah g: ndan, istiklâlinden bahsolun. inin yaz.| | Bay Sinani Mefküreye verdiği ması şayanı dikkattir. | Ti tarına İlâveten 600 bin ki- Ki yatışmış zi Küçük Derîiz Esnafı | Arasında Çıkan ihtilâf | Cemiyet İdare Heyeti İle E8hnaf İhtilâfın Sebepleriniizah Ediyorlar ış etmedi. Halbuki Ukran.| #i seferber. edilecektir. Resmen İ decek gibi görünen Orta 4 f ; Bir eski zaman ma- B SA aS a der asıl akla gelen ülke, B ü S Paria: . A.) — Önümü he ei Maarif Şurası Negrin ve Delva-| Gaşilk tadurz oet d | Çekoslovakya parçalandı| Ha!keuinde Bir Toplantl yapıldı Paris, 10 (Hususi) V'ılm» Na aa ğ a vo Alikanlada Tâh altında bulunan kıtaatın nor ' 1006 ve 1907 senelerinde doğ- ü ”- Hazırlıklarıilerliyor ... üüi sn A gayareşrdmiğeer l (Sonu 7 inci sayfada) - » e | Nefere kadar mukave- ya ile birleşmesi / mesele Dün de Bu Maksadla Eminönü | hPemer e Alikanta'y Yol diplomatları me Rin son nefe

etmesi için çalışacar kit gazetemizde Çekoslovakya dair teli ı arıyorduk. Hitlerin bile - nutuklarına çekil düzene meraklı, tuvaletine çek e-İ hemmiyet verir kimselere mahsusl bir ağırlık ve rehavet goldi. Artık bunlar birer bombardıman değil ölü vakıalar gibi zararsız. İtalyan| lar boğuk gürültülerle fışkırarak dumanlar ve alevler saçtıktan| 'sonra birdenbire atalet devresi iiren Vezuve yanar dağına ber yorlar. Ortada, ufak tefek bir du.| man faaliyetin bütün bütün kestl.| mediğine bir işaret. Fakat n Trab, | lus garbe gönderildiği söylenen beç| Frankist küvvetler bi malde bazı noktaları | etmişleriir. MİNORK ADASININ 1ŞG | ,,, Bereclona, 10 (A-A) — Burada| Minorgue adasını - işgal etmiş olan (Sonu 3 üncü sayfada) ğ Fapa_öldü Yeni Papayı Seçmek | için hazırlık başladı o Bin kişiye Kümtenin ehemmiye ün debehleyin 630 d ölmüştür. Beliilli AA u Dikm Ha d sarükm anlleten Karür Bdi — Balieşir. VÜ İGNDET 16i 7 söiedeti Önümüzdeki yaz içinde teşekkül, Bu maksatla edebiyat, tarih ve| Papanın cesedi yirmi dört saat| Beticesini büyük bir ae çüberi| edeceğini haber verdiğimiz (Maarif| lisan hocaları dün aat 16 da Emi-| 8 endişe ve he-| Şörası) nin hazırlıkları ilerlemek-İ nönü Halkevinde - to; S nak . Ihtilâfın sebebini anlatan sandalcılar PAPANIN HALEFİNİ SEÇMEK | — Küçük deniz esnaf cemiyeti ida-| / gürültülü intihaptan sonra büyü- 'ametten bötün & kell maekçn u| Korsan Kara Mehmed. , :: T san ae e| Ötezem nilse pak hata | Saller meelisi halen 62 azadan mü. iş olar | er Ye. y aN öylme e in Hatıara ve İtirafları — 355 zt Hen sasan hakikaten böyle oldu. Fakat şim Yazan : M. Sıfır. —| SŞ BirLehl bir Beiçikab, bir aa Kücük Fakat Ehemmly_efli Noksanlar ı işinde takdir | vermek, onları bir an evvel sebat ilk mey-| etmek İadı. Nefis ve| meydar İstibdat, Meşrutiyet ve Nihayet İsgal | Şi gada bir Kanadal mereot | geğa n önü meyı senelerinde kaçakçıların heyecanlı | v7 maceralarinı, zihinleri " durduracak, | —” okuyanlari merak ve heyecan içinde p . bırakacak derecede zekâ ve şeytane- Kü ea a | skük bir iki kalı ei tiyle şönret bulan korsan Kara Mehmes | Akagündüzü — İ * binslar ortadan kalku, Mühe.| vi böğrü ve yavı çökük bir iki kalas İA e G Mlamların anlğkyor g Tem . Ali Çetinkayanın dürüst Vve| taü ibaret kayık iskelesi küçük bir eseri olan Ulu| ki vi çok bedbin olmamalı li pek karanlık görmeğ emelidir. Harbin dehşeti hafazasım İntaç Si hali N hei sizliyen » sekli, e urge-| pıklk. Lükin © rüteadeki di Gi llulara sundu- | himmet, ufak bir gayretle o meyda Hu hediyeler arasında en makbüle | na ve © rıhtima meünasip bir. hale getirilemez mi? Vakın : Protesto Hakikat, Heyecan ve Merak | eecsetünan ö DPEK YAKINDA aai | N lll eZi Hünlar da çok” çükür o kadar BASLIYORUZ kazündi i B Haa aşn gi Geda A Hüzeyin Cahid YALÇIN | faktefek noksanlara ehemmiyet| yey (Sonu 3dincli sayfamızda) |UA Cemaleddin SARAÇOĞLU

Aynı gün çıkan diğer gazeteler