11 Şubat 1939 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

11 Şubat 1939 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

VAKIT Şarkı Müsabaka KUPONU No -28 11-2-939 iye günlerde hâdiseler maş amulmadık şekiller al İşe “e öyle garip tazahür- a, Zötmeğe başladı ki, Yeyin lehinda veya a- nde iddialar yürüt. luyor. , Sidi zatinde bu, fena ey değildir. Bİr hldisenin hem tehin- yi Bu Kuponları Toplayınız 30 adet olduktan sonra en çok beğendiğiniz şarkınm güftesiyle beraber bize göndereceksiniz , , şı / j Mek kabil o fa - H İM m CUMARTESİ ii ŞUBAT 1989 İDARE EVİ: Ankara Çad. İSTANBUL” Telgraf: VA 0 hem © aleyhinde bulun- ta hiç olmazsa fayda Fr, ka YBüretle nas halind hü ş, ler ver hakika- ge'mak k İba, Pazart i gününden i- Ten ikinci sayfamızda, me sik sanal Tihası altında bir sütun Yoruz. Me sütunda, lehinde ve- By *yhinde serbestçe söz manabilmesi için ismini a.a daş Vek İstemiyen bir arka- miz, hâdiselerin, vaka. ni Ve Zaman zaman da hı, eların lehinde ve aley- “e bulunacaktır. ili Şefin hayırlı bir eseri | o) Azan: Asım Us Ma, Phürrelsimiz İsmet İnönü- Yük Büğay, sok direktifleri ile Zon- A hg ömür havzasında çalı. ak , SİN amelelere her gün #t- : gi Sek 1 bar, ış eK verilmeğe başlan: 3 &ün evvel Ankara tel- Mp sinda gördüğümz bu Midea Üyük bir memnuniyetle KO Yoruz: Zira bu haber ile Üy, İk havzasındaki amele tta âit büyük bir noksanm “dildiğini görüyoruz. Mndur ki geçen yaz ayla ha ©kil Celâl Bayar'n bay * bir daveti üzerine İs- u Bükş, Metecileri Iktısat Veki- diy, h Kesebir ile birlikte kö- ta, asın ve Karabük de- # ,, “elik fabrikasını gezdik” Sn, Kün şahsan buralardaki Ye sim hakkında tetkikat a > havzası işleten milli İ *i, , *elerin bir kasım amele “ap, neler vücuda getirmiş kı “ME. burada yedi bu kün urada y ru Müş k, “Üç kap ve beş kuru» Yay? yemek verildiğini Mek gi Bununla beraber, Moy, Tatlarmın bu kadar u- Yak, maa rağmen gene bir. *nin kuru ekmek ile ik- Srini anlayınca bu hi” Ma nda, mütehayyir ol Ba, ama, alm derinleştirince mp kikat, şuydu: Köy || den hayzasma gelen || ii kğ ve çalışma kabi- v ç hafazusnı değil, sa. || a, Koreş TUM düşünü, |* ye olarak ayda eli- || i Hn Ura geçen bir ame- tin Aşağı yirmi Urasmı o gayret ediyor. a tasarruf hissinin Yatını ve sağlığını ko- e Yesino galip olması Bönteni? veriminde de te- bu lena DAL MEME Şefin de ge- Astamonu ve Zonzul- : de Yaptığı tetkik ea Pan ve, NAsmda, dikkatine Uye — Maden ocaklarında | a By altında çalışa: hu, Sa bay SİRİN sağlığını mu N Min, , Tamda bili istiana iy se gi ı n ya a İçin icap Mae Msn e ük sicâk yemek » eden tedbir- t mretmiştir. O en hazırlıklar İY ş undu- Bing; me vendu on yedi Amele : ler için yeni ir, * MAİŞet devri baş- eray, Ang, ahnrre isimizim | & *i hakkındaki bu Atatürkün ad Kıtaatın normal miktarına ilâveten mu ve Ne 600000 kişiyi silâ altına alıyor Alman askerleri Attısheryöy iş gel esnüsinlla bir gefird girerken İtalyadada bir çok mütehassıslar askere alındı Amerika sularındaki İtalyan gemileri avdet emri aldı Istanbul Vilâyet (Yazım 5 incide) nufusu 660619 olarak tespit edildi Bu devrede de 77 mebus çıkacak Yugoslavyada muhalefet rüesası Yeni hükümete müzahe-

rete karar verdiler Yeni Yugoslav Başvekili (Yazısı 6 ncıda) ını taşıyan levha Selânikteki sokağa merasimle konacak (Ya: 5 inci saylada) İtalyan sefiri Ankaraya / gitti beri. şehrimizde 6 #ncıda) | miştir, İ sekille Balkan Antan Kasım 6 nesle) Retik Saydamla Dost devlet Baş- vekilleri arasında Doktor Refik Saydam kabinesi: nin teşekkülü münasebetiyle Baş. Saada- bit Paktı hükümet rej da gok samilmi ve dostane telgraf- lar taati olunmuştur. “İngiltere-Fransa iiFrankoyu bugün- lerde tanıyacak Negrin Madride gitti. Mücadeleye devam edecek (Yazın 5 şncide) ilâvesi Bugün 168 Numaralı sayı çıktı Bu sayıda: Memleketimizde gü meselesi: — Hakkı Süsa;l nün ushanedon imparatorluk tah-| h meselesi: — ılı beden ha. Hikme feda eden , Vaka ; Hikâye, $ resimler... darbe Uzatılabilir, Ne Dil?! Türk Vatanına Ne Göz Konabilir, Ne de Bir Habbesi Gönülden Geçirilmelidir. Dün çikan millf emellerini gi İtalyanın eski Roma impara nek 1 dine mi böyle bir siy leri bir hâriti de tesbit edi Korsika ve Cibuti gibi Anadolunun da İtalya rengine boyandığı iddiasr doğru ise bu makamlarına bakan ziyade Roma meydanlarında teşhir olunduğu haberi karşısında “acaba7,, dememek mümkün olmuyor. y deratma hâkim İtalya ile Türk şman bir mem. leket değildir, İt K kadar gehiş olmasa da yine müstemleke gayeleri içinde im. tiyaz mmtakalarını dolaşıp durduğu günler ol- du. O günler ki Osmanlı imparatorluğunun sor devirleri ve milf devletin yeni doğum zaman, ları idi; o devirde bile "Türklerin anavatanma saygı göstermekte takaddüm ettiklerini zannet. tiğimiz İtalyaya vükm sonradan hüsnüniyet zanlarını decek temayüller atfolunmamış değildir; fakat bütün bunları doğrudan doğ. ruya veya dolayısile tashih eder resmi ifadeler Resmi, O halde bu bir sanla mıdır? Acaba Türklerle İtalyanların arasını boza. k ğ vaziyetini bir) yenlerin bir tahriki Acaba bu bir yoklama mıdır? Zira bugü: Türkiy Basil meydana gel- i her memleketten evvel İtalya bilir, Os. nanlı imparatorluğun bütün silâhlarından tec. rit edilerek elleri, ayakları bağlandığı bir sıra, da bile ec sma karşı gelmiş, İtalyanm & dahil olduğu b cihana karşr harp etmiş ve ondan sonra Türk bugünkü hür ve müstakil, etli ve parçalanmaz vatanmı vücude ge O günden bugüne kadar Türk milleti Sulh Jâkaydlığma ve sarhoşluğuna da vermemiştir, Her gün memleketin bir kögesi- ne bir düşman tarafmdan taarruz olunabilece. ğini farzederek ve yalnız kendi milli kuvvet kaynaklarma inanarak hazırlanmıştır. 'Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti Kendi, Kuvvetine emindir, Hiç bir tanrruzdan korkmaz, On beş asır evvelinden miras arayanlar Hik lirler ki elinden daha dün vatan parçalarını sl. dıkları Osmanlı hükümeti bile yer yüzünün belli kıtalarında en sz yirmi boş asırlık bit ki. deme istinat ediyordu. Halbuki bugün Osmani; hükümeti yok, Türkiye Cumhuriyeti var, Bura da Necaşi yok, Atilanm torunları öz vatanm mildafaasımda canlı istihkâmlar teşkil ediyor. lar, 'Türk topraklarma, ne el uzatılabilir, ne &0İ Türk vatanmma ne göz konabilir, ne biri habbesi gönülden geçirilmelidir, Bunu, bütün dünyanm böylece bildiğine de ykani bulunuyoruz. de gecikmem | Dahili ye Vekilinin Vilâyetlere mühim bir tamimi Son alâkas Ölen Papa 11 inci Pi (Yazısı 5 incide) | Japonya Hainan adasını işgal etti Bununla İngilterenin Uzak Şarktaki Sevkülceyiş mer- kezine yeni bir | indirmiş (Yazısı ö inside), İskenderun: ile Ani il AN lk, Türkiyenin Hatay fevkalide mu vara İskenderuna gi *& “Bizden inkılâp hamlelerinde gevşeklik bekliyenler ği! bilmelidirlerki biz hiç bir ric'i harekete tarftar | müsteid değiliz. Dâima ileri gitmek emelimizdir,, (Yassı $ üncüde) şayialar dolayisile Emin Kemal, Mefküre ile hiç bir ı olmadığını söylüyor (Yazın 3 binciliği Hataya sığınmak istiyen Yahudiler Hükümetten ret cevabı aldı tesbit etmek Üzere beraberinde. xlarda bu- iti işine daki serbest gümrük 7: Hükümetle i k serbes ay'a Vardı Alman Yahudilerinden bir kısışı, metine başvırmuşllardır. çaba Bir Sania, Bir Tahrik Karşısında mıyız?) h Türk Topraklarına Ne El

Aynı gün çıkan diğer gazeteler