11 Şubat 1939 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

P Bn EVK A U 8 t K x' ı600 Bin Kışıy “PUR . o) 5; Daha Silâh A e AH'ınaAIıyor ıııııı i KATALONYADA BOŞALAN SEHİRLER | Frankodan Nufuz Tanımıyacağına Dairlgğr. Temınat Bekleniyor
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

efesi 102 İh yf İSTANBUL HE 0. 24318. 24319 DÖRDÜNCÜ YIL — No: 1267 KURUŞ ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ İler evde bulunması lâzımdır. Yaldızlı bez kaplı 2. Cilt — 700 Sayfa. 700 Kuruştur. Tafsilâtlı broşür isteyiniz. TAN Matbaası — İstanbul ALMANYA 600 Bin Kişiy” Daha Silâh 'Altına Alıyor Önümüzdeki Cumartesi 11 ŞUBAT > GÜNLÜK SİYAS Frankodan Nüfuz Tanımıyacağına Dair Teminat Bekleniyor Ingiltere Bu Şartla rl Vaziyetin Süratle en Ağa m. Tasfiyesi Lehinde £ Gn bn e ağam İş Cümhuriyet Hükümeti Merkezi Madride Nakledildi, General Miaha, Mütareke Müzakereleri Haberini Tekzip Ediyor KATALONYADA BOŞALAN ŞEHİRLER Paris, 10 (A.A.) - ilkbaharda Alm n kıtaatın n rmal Iâveten 600 bin kişi seferber edile” cektir, Resmen şöyle denilmektedir: “1906 ve 1907 senelerinde doğmuş talim görmemiş ol- lar sekeri ia âh altına" afil, iki ay sonra Almanya sınıfı - Almanya Üci, ih altına almış ve mo- Fransaya sığınan İspanyol mültecilerinden bir grup Dahiliye Vekili Dün Vilâyetiere Mühim | Londra 10 (Hususi) — İş -İmiştır. Anlaşılan | İngiltere, general İNE bamya vasiyet şu merke prn em gl dir: Tuluzdan bir tayyare ile ha- | bildirmesi lehindedir. reket eden Cümhuriyet başve -| Es kili Negrin ile hariciye nazırı Delvayo. Alikantiye cikmışlar İtalya tekzip etmiyor Roma 10 (AA) — Muhtelif sınıfe lara mensup bir mütehassısların h altına çağırılmış ve Libya gar- en Minorkanm işgal hâdisesi | erenin (o Burgostaki uzunu takviye etmiş gibidir. İn terenin si General Franko ve gazetecilere general Miaja i-| le istişare etmek üzere geldik - lerini söylemişlerdir. Negrin, daha sonra bundan böy- le Cümhuriyet hükümeti merkezi - nin Madrid olduğunu ilân etmiş ve general Miajanın başkumandanlık - İtan başka harbiye nazırlığı vekilliği. parurorluğunun Kapanan Son Hesabı Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel özlerimizi bir asır evve- line çevirebiliriz. Gladis- ton ve Bismark siyasetiyle yan, on dokuzuncu as - peryalizmin kemalini gözle - rimizde şöylece canlandırabi- liriz: Tâ Bağdada kadar inmek isteyen bir Kayzer Almanya- sı, Bahrisefitte hâkimiyet ku- Tarak Roma imparatorluğunu ihyaya çalışan, Türkiyenin ce- nubi sahillerinde yerleşmek isteyen bir İtalya, tâ İstanbu- la kadar Türk topraklarında gözü olan Çarlık Rusyası, Os- manlı imparatorluğunu sarsa rak Arabistanda yerleşmek ve Hindistan yolunu korumak is- teyen bir İngiltere. Bu devirde Osmanlı İmparatar- luğu, büyük devletlerin çarpışan leri önünde, coğrafi ve ik- vaziyeti itibarile parçalan- » tap eden bir imparatorlük- danberi büyük” devletlerin taki etliği siyaseti. Rusya, Iavizm cereyanlarile Balkanlardaki Slav ırklarını Türkiye aleyhine 2- andırırken, Almanya, ni körüklerken bu izmet ediyordu. Balkanları, yi bir nüfuz mıntakası ba- Yine getirerek, Bağdat ve İrana in- meyi düşünen Kayzer Almanyssı, ediyordu. binden muzaffer çıkınca, Ken- disine Bahrisefitteki Türk toprak» larının peşkeş çekile le harbe girmişti. Yalnız ! İmparatorluğunun bu şekilde laşılmasında menfaati olmıya! e, ne Rusyanın Çanakikaji (Sonu: Sa, 10, Süs dair neşrolunan şayi miştir. Franko tanınacak mı? İngiltere ile Fransa hükümeti, ge neral Frankonun hükümetini tamı - mak meselesi üzerinde sıkı temas ha- lindedirler. Anlaşılan Fransa, İngil - terenin karârını bekleyecek ve onu takip edecektir. İngilterenin iyi haber alan meha. fili tarafından bildirildiğine göre. İn. giltere vaziyetin tasfiyesini bekle mek lehindedir. İngiliz mehafillerin- den bazılarının general Miajanın mu| kavemetine nihayet vermek ve pa -| saportuna İngiliz ve Fransız diple - matin vizesi almak suretinde olduğu nu söyliyorlar. Fakat bu şayialeri teyit edecek bir hâdise vuku bulma- reler. yaptığına tekzip et - Burgos ajanı bugün vazilı ba -| şına hareket etmiştir. Fransada başvekil Daladier, bu - gün bir çok siyasi liderlerle azcüm- le sosyalist leri Blüm ve Foure ile, daha sonra Frankistler taraftarı Flânden ile, ve cümhüriyetçiler fe - derasyonu lideri Marin ile görüş - müştür. Fakat Fransanın İspanya me 7 ri in Foumier Ajansı, Paris ile Londrs- nın, pazartesi günü, İspanyol nos - İyonalist hükümetini tanıyan bir teb- liğ neşretmeyi o kararlaştırdıklarını bildirmektedir. İşgal edilen şehirler General Frankonun © kuvvetleri Katalanyada bugün Fransa hududu- na bitişik Port - ou'yı işgal etmişti Cümhuriyet kuvvetleri beş dakika evvel, Fransaya iltica etmiş bulunu- yordu. General Frankonun kuvvet - leri Perigcecerdi de işgal etmiştir.

Fakat, şehir alevler içinde bulun” muştur, Ve Frankistler merkezi İs- panyada Valansiyayı ve Alikantı'yı bombardıman etmişlerdir. Valansiya-| hil borballımam arasında Henöbde| (Sonu: Sa, 10, Sü 3) Dün Bütün Muallimler Toplanarak Şüra Için Dilekleri Tesbit Ettiler .. — 8 Dünkü Toplantılarda Varılan Kararlar | tirastarı alet ve vasıta olmasına as- Ankara, 10 (TAN muha yen manalar çıkaran kimseler Her türlü yanlış telâkkilerden ve bunlardan çıkması melhuz rahatsız » lıklardan vatandaşları korumak ve memurlarımızın vuzuh içinde tered- dütsüz çalışmalarını temin etmek i - çin aşağıdaki izahatı lüzumlu gör - düm: “Bugün mesuliyet mevkiinde bu- lunan Cümhuriyet bükümeti Halk Partisine mensuptur. Onun progra - mını tatbik ve onun meydana getir- diği inkılâpları idame etmek ve dal ma İleri gidip ve asla geri dönmemek niyetle vazifeyi e almıştır. Bu sebeble bizden inkılâp hamlele- rinde gevşeklik bekleyenler bilme - Wdirler ki; rücü hareketine taraftar ve müsteid değiliz. Dâima ileri git - Milletimizi yık olduğu terakkiye eriştirmek için in- kılâp prensiplerini sadakatle ve fa - kat tam bir temizlikle tatbik edece- Bu hareketimizin şahsi arzu ve ih Üzerli la müsaade etmiyeceğiz. Prensipleri Birer Raporla Vekâlete Bildirilecek |miz arasında ahlâkın, faziletin ili zamı ve korunması en mühim bir mevki tutuyor. Gençlikteki © fazilet Aşkını, vatan ve vazife uğrunda fera- gat ve fedakârlik duygularım her vesile ile teşvik ve takviye etmek ve bunlardaki yüksek zevki ona daha i- İyi tanıtmak borcumuzdur. Lâiklik, asla ihmal eceği - Bekliyenler Bilmelidirler S hulyasi- | miz bir esastır. Memleketin idaresin- de ancak hakiki ihtiyaç ve icapların emirlerine bağlıyız. Fakat kimsenin vicdanına müdahaleyi tasavvur bile etmeyiz. İleri hamlelerimizde mille- timizin kuvvetlerini düşüncesiz ha - reketlerle israf ve heder etmeğe asla taraftar değiliz & Salâhiyetlerimizi kullanırken, mili kuvvetlerimizin en küçük bir cüzünü sarfederken bu- nun mukabilini tam olarak elde et - mek hiç bir zaman ihmal etmeyece- imiz bir esastır. Son zamanlarda bazı hâdiselere (Sonu, Sa: 10; Süz 4) * lerinin dünkü toplantısında bulunanlar (Yazısı 10 uncu sayfamızda) Tamim Gönderdi “Bizden İnkılâp Hamlelerinde Gevşeklik Ric'i Harekete Gg ki, 3 1 birinden) — Dahiliye Vekili Faik Öztrak, vilâyetlere ve umum müfettişliklere mühim bir tamim göndermiştir. Tamimi aynen bildiriyorum: “Son zamanlardaki tebeddüller ve meydana çıkan bazı hâdiseler hakkında hükümetin aldığı tedbirleri yanlış telâk- ki eden ve bunlardan bizim hiç hatır ve ha imizden geçmi- bulunduğunu haber alıyoruz. Dr. Faik Öztrak Konferansta Arap Davası İzah Edildi Lond 10 (Hususi) — Filistin A rapları, kendilerini temsil edecek bir tek heyet teşkil ettikten sonra dün, Arap davasını izah etmişler. daha son va ayni izahları ihtiva eden bir nota vermişlerdir. Bugün bu nola neşro- lunmuştur. Noteda Filistin Arap da- vasının antisemitizm (Yahudilik düş. manlığı) ile hiçbir alâkası olmadığı anlatıldıktan sonra Arap — Yahudi mMâfınin 1917 tarihb Balfur be- yannamesinden sonra ortaya çıktığı, daha evvel Yahudilerle Arapların dalma dost yaşadıkları anlatılmakta- (Sonu, Sa: 10; Sü: 4) ş olduğu” ENNE k nizonlarının tal aşan şaylalar hak- na dair ortada dol Yalnız bu husus hakkır verilemiyeceğini beyan ile iktifa edi- yorlar. Fransada müdafaa tedbirleri e nn) — nyan milli müdafea encümeni dün bir içtima akdetmiş ve bu içtimada bilhassa Afrika sahillerinin müdafa- ası meselesi görüşülmüştür. » Paris, 10 (Hususi) — Ayan mecli- a nesrolunan tebliğde “Fransanın bü ön kara, deniz, hava müsellâh kuv. vetlerine karşı mutlak itimat beslen- diği” bildirilmektedi ... E. Köniğin Mektupları İşinin İçvüzü Ekrem König'in izini tesbit edebil- İ mek ümidile Ankara müddelamumi- liğince alınan mektupların, beraberin de bulunduğu iddia edilen İstanbul lu Bayan Mefküreye değil, doğrudan doğruya Ekrem König'e ait olduğu anlaşılmıştır. Bayan Mefkürenin şeh- rimizde bulunan ailesinden dün, bu hususta aldığımız malümat şudur: “— Mefküre, iki sene evvel kocası İle birlikte Avrupaya gitmiye hazır lanmıştı, Bu sirada, Ekrem König bis ze geldi. Kendisinin de Avrupaya gi- deceğini söyliyerek bu seyahati be- raber yapmalarını teklif etti ve bire likte yola çıktılar, Arsdaki tanışıklık, Ekrem König'in karısı ile Mefkürenin valdesinin çok yakın akraba olmalarından ibarettir. Karı koca Pariste bir müddet otur- duktan sonra, Mefküre Amerikaya giderek tahsilini bitirmek istedi. Kox cası da onun bu ini hakh bula- | rak bize bir mektupla vaziyeti bildir. di ve muvafakatimiz üzerine onu A- merikaya yolladı Kendiside bir müddet sonra İstanbula avdet elti, Gerek o, gerek biz halen Mefküreden | bir çok mektuplar almaktayız Hattâ, son mektubunda, haziran ayı içinde diplomasını alarak memlekete döne“ ceğini bildiriyordu. Ekrem König hâdisesine gelince, bu hususta bir şey söyliyecek vazi- yette değiliz. Çinkü kaçakçılık işi (Sonu, Sa: 10; Sü: 4)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler