11 Şubat 1939 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

11 Şubat 1939 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

o AD ı ' TIL A “erKarış Türk Toprağı Yekpare Türk Milletinin Kahramanlık Kefaletindedir, Ona Dokunulamaz! Z7 En son Telgrafları Ve Haberler; Veren Akşan Gazetesi ğ Türkiy;Dahilî Ve Harici Görünür Hiç Bir Tehlike Karşısında Değildir..,, en çok okunan bir vasıtadan hakkile istifade etmiş olurlar. —SOBZT ” 'Telgraf : İst. Bon Telgraf italyan mes'ul Ricalininde Memleketimiz hakkında italya'ya Atfedilen E İİaİ).ıa.'ya Atfedilen Emeller Alman Gazetesinde de ( Yeni Bir Harita Çiktı : Ilaly_a Siyasi ve Resmi | Ricalinin İzahatını Beklediğimizi Bir-Kerre ) Daha Teyid Ediyoruz ©? Fiğj Ulus Başmuharririnin © Mühim Bir Makalesi ülrit faşisiler tarafımndan | «büyük Roma imparator- | luğunun» ihyası mefküresi | Yolunda hazırlanan — propaganda Titalarının son günlerde İngiliz | Tatbuatında neşrolunduğunu dün Okuyucularımıza mütalealarımız- birlikte haber vermiştik. hfıyıu mevzu üzerinde bir haritâ Alman matbuatından iktibas #dilmek suretile Pariste münteşir İzerinde iyma yolu ile dahi son haftalar içinde resmi ve hususi bir. | 'Yanatta bulunduğunu hatırla - Badığımz için dün de kaydetti - Glmiz 1 bu haritaların resmi fa- fili ile dîh Bu neşri 'a ziyade dünya h.;ıumu—ç arasında bulanık S avlamak ve dostluklarımıza teç Makçılık etmek istiyenlerin bi- Bayridost eseri olarak kabul Yazıçfüz. Bunun aksi herhangi bir ıtıl Yeti kabul etmek ancak resmi 'Yan menabi ve makamatının (Devamı 6 ıncı sahifede) Ta—yy;e Piyangosu Talihlileri Gıncı Sayfada KA k ü FAğet Possesalönt tasd iy and te-morrow İ Zoncsof infhuence İ to-day and- (- $ 1'(1 & melleri Tasvib Etmiye Reisicumhurumuz D İnkılâb ,' Hamlelerimizde | Gevşeklik Yoktur! | Dahiliye Vekilimizin

îÇok Mühim Ve Dikkate Şayan Bir Tamimi İHükümet Hiç Bir Rec'i Harekete Müsaade Edemez Prensipler Arasında Ahlâkın' |Fazilötin İltizamı Ve Korun- ması En Mühim Mevkiü Tutuyor enizbankın ısmarladığı va- purlarda bazı arızalar gö - rülmesi, Ektem Königin yaptığı tayyare kaçakçılığı ve ni- Çay Ziyafeti Veriyorlar Ankara 11 (Hususi muha » | muhakkak olan iki nokta — varsa Dahiliye Vekili Falk Öztrak «t İmpeks meseleleri gibi bazı diseler hakkındı in i- cab eden kanuni ve idari tedbirle- (Devamı 6 mcı sahilede) eçim Cedvelleri Mahallçlere Asıldı Bu sabah mahallelere asılan ce tvelleri halk tetkik ediyor (Yazısı G ıncı sahifede) Feriha Tevfik :Pahalandı [ Fatma__ Sultan nilen beşer kuruş: yük-| Rolünde.. selilmektedir. 'ce könulan yeni narha | y ku-| Reşad Fey Ti hessi ve Sagisi| Arabların | Mirel Ballen Jilekleri | Yarın İstanbula ge ek olar —— k 4 Madde Halinde Dün Kongreye Bildirildi (Yazısı 6 mmcı sahilede) bu İki sevimli si mın hayatını ve aşklarını ye- dinci sahifemizde okuyunuz. | | ceklerine inanmak istiyoruz. Fransız donanmasında yapılan hazırlık Alman ve İtalyan Hazırlığı İKatalonya da Harb Fiilen Bitti aris 11 (Hususi) — İtalya | o da biri İtalyanın Tunus ve So- ve Alman askeri hazırlığı | mali hududlarında fevkalâde ba- de tahşidat yapması diğe- gerek Berlin gerek Ramanın (Devamı 6 mcı sahilede) I Hainan Adasının İşgali Münasebetile ' etrafındaki tahmin ve şayi- | ri ala> devam — etmektedir. Yalnız | Ti *ingiltere Ve Fransa Japonya'ya Karşı 'Harekete_mi Geçiyor? Butler t | Devamı 6 wcı sahifede) HALIF_ENIN SARAYINDA | Bir İspanyol Güzeli TARİHİ ROMAN Dünyanın En Heyecanlı Aşk Mücerası .. Zaferden Zafere Koşan İslâm Ordularının İspanya'yı İstilâsı . o Ş eV | Halife Abdülmelik'in N» Mekkeyi Muhasarası N . . Endülüs Hazineleri Kimlerin x Elinde ?. . Bi ğ ÇOK YAKINDA: O Arabların eline esir SON TELGRAF Sütunlarında Okuyacaksınız!

Aynı gün çıkan diğer gazeteler