10 Şubat 1939 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

10 Şubat 1939 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YAZI İŞLERİ: TELEFON: 20827 İstanbul Cağaloğlu Nuruosmaniye No, 4 Hiçbir şeye gövenmemek, her türlü haber, şayia ve vesikayı &ık eleyip sık do- kumak meecburiyetinde ol duğumuzu unutmamalıyız. Yazan: ETEM IZTI:'I BFNI('E V Gaya yeni bir dönüm mol- fasına girmiş bulunuyor. Bütün milletler beşeriyeti Ve insanlığı kükünden imha ede- bilecek ve cihan haritasını değiş- tirebilecek yeni bir büyük harbin Patlaması karşısında heyecan ve astırablarını saklıyamıyorlar. Bilhassa İspanyadaki son vı Yetten sonra yer yer alman askeri ftedbirler, sinirleri geren hâdiseler Ve milletler matbuatı arasındaki karşılıklı neşriyat düclleları - bu heyecan ve endişeyi kat kat art- fırmıştır. Önümüzdeki İlkbahara bile varmadan büyük hir harbim Patlaması ihtimalini ileriye sü - Tenler ve. bu bakımdan tedbirli bulunmayı tavsiye eden gü hibleri dahi vardır, Herhalde, çok | Razik günler içindeyiz. Hâdisatın | Milletlere bugünler içinde ne gibi | Zürprizler getireceğini iyiden iyiye' kestirebilmek müşnkün değildir. Fakat, dünya sulhunun LİĞE pay- ları dişında yakın bir teklike ile başbaşa olduğu muhakkaktır llr"ır'hm Yeryüzlü milletlerins ge- eceği büyük ve telâfisi asla Mümkün olmayacak felâketi der- Piş cderek harbi mümkün olduğu kadar uzağa atmak ve tarafları Memnun etmek noktaj nazarını Muhafaza edenler bile tehlikeyi Hezdikleri için metalib sahibi dev- | ülerin bazı süküt hakları ile tat- Min edilmelerini hoş görmeyi ima bir vaziyet muhafaza ediyor- lar. Böyle bir süküt hakkı ancak Teniden parçalanacak bir Çekot- “*vakyanın bulunması, ortaya kon- | '“'n ve hirs sahiblerinin ağrına lokma fokma atılım müm - kündür ki, bu tarzda inkisam ka. 1 edebilecek bir devletin nerede Tanabileceği, hangisi olabilece- - (Devamı 6 ımcı sahifede) Çinliler Mukabil | TaarruzaGeçtiler 30 Kasabayi İstirdad. Etti 'Bu Tuulamıda Bugunku Ve Yarınki Askeri Ve Siyasi Vaziyet Tedkik Olunarak Mühim Kararlar Verilecekmiş timamda- vaziyeti hazıra tetl lunacak ve bu arada İspai nin kat'i bir neticeye bağlann En son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi BU GAZETE İstanbulun en çok — satılan İlânlarımı hakiki akşam — gazetesidir. SON TELGRAF'a verenler en çok okunan bir vasıtadan hakkile istifade etmiş olurlar. İDARE - İLAN: Tel: ——— 20827 Telgraf : İst. Son Telgraf İtalya 1O Milyon, Almanya da 600 Bin Askerı Silâh Altına Almıya Hazırlanıyor Dün'Gecedenberi Londra'dan Endışelı Haberler Aksetmiye Başladı; | İlkbahara Çıkmadan Bir Büyük Harbin Çıkmasından Korkuluyor ondra 10 (Hususi) — İtalya askeri hazırlıklarına hız vermiştir. Ancak şimdiye kadar gayri ves- | alınması ile neticelenen bu hazırlığın bugünlerde ) mi şekilde yapılan ve üç sınıfın silâh altıma umumi seferberlik İlânı suretile resmi bir safhaya dökülmesinin mukarrer olduğu da dün gece- denberi kuvvetle şayi olmuştur. Bu takdirde Roma — on milyon İtalyanı silâh altına çağıracak ve seler- berliğini bir buçuk ayda ikmal edecektir. Diğer taraftan İtalyan askerleri şimdiden İngiliz Somalisinin garbında ve Fransız Somalisinin ce- nubunda ve Tunus hududu üzerinde tahaşşüd etmeğe başlamıştır. İtalya ve Almanya tarafından ayni zamanda ya pılan bu hazırlığın Berlin - Roma mihverinin ilk- | baharda harekete geçmiye karar verdiğine bir delil — sayılmaktadır. | Bazı mehafil ise bunu ,Ruzveltin son beyanatına ve Çemberlaynin Wransayı müdafan edeceğine | dair söylediği söze karşı bir mukabele telâkki eyle mektedir. Yenideri #tâh altına alinan teknisiyen kutaat ile takviye olu nan İtalyan motörlü kır'aları Büyük. Faşist Meclisi Yine Toplanıyor ciye Nazırı Tsinkar Marko - Berlini terketmeden evvel cilere şu bi tta bulun - aris 10 (Husüsi) — Büyük | işile Akdeniz mesel t konseyi bugün ikinci | lecektir. oplanacaktır. Meclisin| ALMANYA - FRA! içinde iki defa toplan - eleri görüşü- | Ha vitet P İKTISADİ| gaze müuştur Esas iştim, , / rardı sulhunun rarına ek maksa- dile 4 a yapmak üzere bugün burada müzakerelere baş- Meclisins bugi EA bir vuzuh ve samimiyet ket etn Japonların Münakale larını Kesmiye Çalışıyorlar l:*;mgln ne 10 (AA) — Şensih viye SNdeki Çin kıt'alarının tak- aç Füvvetlerile fazlalaşmasın * | 'X"ı Çinliler taarruza geçmiş kadar kasaba ve köyü geri Cınıfy" Son günler — etrafında, Çeni ©: bu eyaletin garbinde Fen:| e zaptetmişlerdir. Çinliler, | dan; Pıı demiryolu istikametine hazırlanmaktadır. Yaletin garbinde, Hoceng apılan hücum - hi Bir tabur imha edilmişti 'ddisin demir unan Japon temadi suret- ü e S apeilnide tal n kuvyetleri, takı lar Deklemektedir. ö “âvıın Barbinde, askeri vazi- Mekgegilerin lehine inkişaf et - edilmiş olan ye kat'a » Papa ÖldaH kumetçıler | Teslim Olacak ! altına davet ediliyorlar. Salâhiyettar mehafil, #ilâh altına çağırm: Bu mehafil, ik mış ve mobilize edil sonra Almal Bu sabah bir refikimiz İngilizce

«Neus Revicw.ga: len bir harita ve o haritaya aid izahat neşretti. Bu izahata ve o haritaya göre «Roma imparator- iddiası içinde Türkiyenin İlerinden bir kıtım dâ hudüdları luğu> İtalyan tına ve iş zannetmediğimiz bu nın bir İngiliz gazetesinde ve bilühare de memleketimizde intişar sahası bulmuş olmsaı mez- kür haritanın bir hayal mahsulü etmi; z Üzerin 1 etmi; Hiçbir lunsak elbette ki de hoş bir tesir dir İki Endişe Arasındaki | Farkı Karıştırmamalıyız İnsanoğlu Adem'den başlıya- vak kürenin endişesiz kalmadı ünümü gün eti Diyebilen mistik nikbinlerin bile: giltere, İspanya isile Meşgul O Oluyor | lya Ve Almanya Bu Vaziyetten Memnun Görünmüyorlar ral Miajanın mukavemete niha - y Tmek ve kendi pasaportu i- çin İngiliz ve Fransız diplomatik | vizelerini almak t: ç duğun İyi malümat alım hefil, İngiltere hükü (Devamı 6 ıncı ııhıl—dg) lln ondra 10 (AA)— Londra l!ta ile Paris, Burgos hü L ni hukukan tanımağa ha - zırlanmaktadı Öğremiidiğine göre bu tanima Negri Miaja- nan niyet ve tasavvurları iyice an- Jlaşıldıktan sonra sönra yapılacak- tır. Hattâ İngiliz mehafili, Gene- ile u beyan etmektedir Bu sabah ölen Papa (Yazısı 6 incı sahlfede) | — Ooooh. Diyebil lerine inanmıyoruz. Fakat, hiçbir zaman şahsi en- dişeler milli endişeleri tahrik *edecek kadar da mak iddiasına —düşmemelidir. ersiz ve, zamansız tahrik e- dilen endişesindeki vehham ol- kütlenin indifar, şahsın muk: tavsiyesi ne başını nunda karşılamıya ve önlemiye hiçbir zaman muktedir. olamı- yacağına göre by iki endişeyi biribirine katmamak muhakkak ki doğru olur.. | Kaş yapalım, derken gör çe | karmıyalım. , emet ve , me de ge- ta karar vermiş olduğuna işaret Diğer taraftan Londradan gelen bir haberde Libyadaki İtal civarında takviye edilmiş olduğu bil Roma 10 ÇALA.)— Muhtelif sınıflara mensub — birçok mütehassısların silâh altına çağrılmış | Libya garnizonlarının takviye edilmiş olduğuna dair ortada dolaşan şayialar hakkında kendilerinden ayialarıme tekzib, ne de teyid etmektedirler. ile iktifa ediyorlar. | istizahta bulunulan İtalyan makamatı hususat bakkında malümat verilemiyeci Türk Topraklarında İtalya'nın Gözü mü Var? etmektedirler. ra ile İtalyanın ilmek tedir. bi i beyan Türkiye hakkında İtalya gibi daima dostluk teminatı vermiş ve| <ılız gazetelerinin neşrettikleri haritanın değru elup olmadığını tavzih etmek vaziyetinde bulunun Halyan Başvekili Bay Muşolini bizden de dostluk görmüş bir dev-. letin iddia edildiği gibi eresmi» ıdı ve kaydı altında böyle bir ha- üç sınıfı - Almanya iki, İtalya bir - iş muntazam kuvvetlerini tak viye etmiş olacaklarını beyan etmektedir. kıtaatınım. bilhassa | 1906 ve 1907 knelurhdr doğmuş olanların askeri talim görmemiş olduklarından iki ay için silâh İtalyanın 25 kânunusanide teknik csbabdan dolayı 60 bin ihtiyat elradını silâh altına al- Tünüs hudadu ve Yalnız bu “Ortaya Çıkarılan Şayiaların Tavzihini Eizzat Mussolini'den İstiyoruz Türk Milleti her Karış Toprağını Maddi Ve Manevi Bütün Kudret Kaynakları İle Müdafaaya Her An Hazır Ve Muktedirdir ritanın İtalya hududları içinde hı ka dağıtılmasına müsaade etmiş bulunduğana bu dakikaya kadar #asla aendimizi inandırmış değili İtalya ve onu idare edenler ka» dar bütün dünya da bilir ki, Tür- kiye hiçbir noktası hiçbir tak: girmek — imkânını asla kimsenir hayal hudydlarına bile sokulmak fırsatını vermiyecek kadar geniş ölçüde bir yekparclik ve kuvvet kaynağı bir devlet ve millettir. ihin herhangi bir devrindeki ların fevkinde bugün kuv« kkız bulunan Tür Cumhuriyetine inde bile bir taaru ları içine de'g girmez, daha bi daha musanna bir vazıf ve ifade e karış top- rağını ve manevi kudret ve kuvyeti ile dalma ve he müdafaaya hazır ve muktedir ve cihan sulbunu takviye ve ida: meden başka da hududları dışin: da hiçbir siyasi emel ve politikas olmuyan Türk milletine karşı bt nevi neşriyatı 'ancak dostlukları , mıizi kundaklıyan bir tahrik aâd detmeyi hakikate uygun görmel (Devamı 6 ıncı sahifede) Toptan İstifa Olamıyor! Mutlaka Bir Değişiklik İsteniyors: İntihabatı Yenilemeyi Istemek Kanuna Daha Uygun.. viz

Aynı gün çıkan diğer gazeteler