10 Şubat 1939 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

 VAOT KA AÜĞASI £ TANIKUOYA UCOLMME UVAULA 'Zon"gmı_'ılıâgi:"t'g """ Ada dün Frankistler tarafından işgal edildi Könir Hçleme İfalyan gazeleleri hiddet içinde! — UCUZ ve $ yemek veılllw Hükümelçi mülteciler Frankistler İspanyol - | Fransız hududunu * Milli Şef İsmet İnönü'nün yurt i - bir "ll"ll gemisivle
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

(UMA Ulus Basımevi Çankırı Caddesi, Ankara 10 Telgraf: Ulus - Ankara ŞUBAT TELEFON 1939 Tmtiyaz sahibi 1144 —— BKaşmuharrir 1371 ECKÜRUŞ | Ka tkam ! va 1064 Zonguldak'ta Kömür Işçilerine Ucuz ve sıcak yemek veriliyor Milli Şef İsmet İnönü'nün yurt i - ginde yaptıkları seyahat, güzel neti - celerinden birini daha vermiş bulunu - yor: Zonguldak'tan gazetemize bil - dirildiğine göre, buradaki kömür şir- ketleriyle husust ocaklar sahipleri ay- da 4 lira gibi çok ucuz bir ücret mu - kabilinde işçilere günde 4000 — kalori temin edecek miktarda üç öğün yemek vermeyi kararlaştırmışlardır. Bu hu - sustaki haberler 6 imer saylfamızıdader Haa Reylerimizi kullanırken... F.R. ATAY Harp hazırlığı, krtamızın için- de ve dışında, umumi bir hâl al- mıştır. 1939 baharına, hıristiyan- lık âleminin meşhur - bininci yıl kurtuluşu içinde yaklaşıyoruz. Her artık dikkat bile etme- :iıi:ıııx öyle hâdiseler nlîxyor ki, er biri 1914 ten evel lrbaşına her bir başlıbaşına ve gazeteleri biribirii dü. En mühimmi gerek - totali- ter rejimlerde gerek demokrasi - lerde halk yığınlarının harp fik: rine alışmış olmasıdır. Bir mu- kadder ve bir tevekkül havası ruhlara hâkimdir. Avrupa, tehli- keli fakat zaruri bir ameliyat için masa başında son tereddüt anlarını geçireh hastaya benzi - yor. Beklenmedik bir mücize, bıçağın kanlı ve korkunç müdâ - balesini önliyecek midir? Biz- ler daha-waalist olmağı tercih e- delim. Milletler Cemiyeti kenmi: mak, sadı ve diğer milletlerin hüriyeti aleyhine dahi pahalı tâvizlerle zaman kazanmak istemiştir. Gün geçiştirmeğe muvaffak olduğu inkâr edilemez. Fakat hâdiseler biribirini doğurmaktan geri kal- mamıştır. Cemiyet — usullerinin dışındaki barışçılık tecrübesinin daha iyi muvaffak olduğunu da görmüyoruz. Türkiye, barışçılığına ve bu - günkü ihtilâflar ve cepheler kar- şısındaki bitaraflığına rağmen, vakaların inkişafını kayıtsızca takip edemez. Hassas, uyanık ve tetik bulunmak mecburiyetinde- yiz. Emniyetimiz için ilk şart, tam ve kati bir vahdet de, saflarımızı sıkı tutmaktır. Milli Şef'in ilk seçimini, bu vahdetin hiç kimsede hiç bir türlü tered- düde fırsat vermiyecek bir irade- ler birliği tezahürü ile neticelen- dirmeliyiz. Beynelmilel k: hk ve kargaşalık havası coğrafyanın bu nazik bölgesinin mukadderatına nizamcı ve olgun bir milletin sarsılmaz vahdeti âkim olduğunu ispat etmekte - ki müstesna ehemiyet, bütün va- tandaşlar tarafından laeimnali| ve anlaşılmak lâzımdır. C. H. P. | Nin söz ve iş başında bulunan bü- tün âzaları, olanca dikkat ve gayretlerini bu gayeyi elde et - meğe sarfetmelidirler. Memleke- timiz dahili ve harici görünür hiç bir tehlike karşısında değildir: fakat bu masuniyeti ona şimdiye kadar temin eden, ve yarın nasıl cereyan edeceğini bilmediğimiz hâdiseler arasında da temin ede- | cek olan âmil, hüriyetini ve dâ - vasını müdafaa etmek icap eder- | se, bütün kuvetlerini siyasi ve askeri tek bir kumanda altında ve tek bir istikamette kullanaca- (Sonu 8 incie sayfada) ANDIMIZDIRM Ada dün Frankistler tarafından işgal edildi İtalyan gazeteleri hiddet içinde! Hükümelçi mülteciler bir İngiliz gemisiyle adadan ayrıldılar Burgos, 9 aa. — İyi haber alan mahfiller, Minorka adasının Franko hükümetine teslim olduğunu bildir mektedir. Bu haber daha resmen teyit edilmiş olma makla beraber hakikate muvaflık götülmektedir. Burgos, 9 aa. — Resmen teyit olunduğuna göre, Mi- norka gernizonu hükümetçi idare aleyhine kıyam et - miş ve bunun üzerine evelâ bir nasyonalist kıtası ve bu- nu mütcakip de tam bir nasyonalist fırka Minorka a - (Sonu 8 inci sayfada) Kadınlar ve çocuklar Fransa'ya sığındıktan sonra, yolun kenarına oturarak dinleniyorlar... | İngiliz ve Fransız Somalisi civarında İTALYA ASKER TAHŞİD EDİYOR Cibuti, 9 a.a. — Royter ajansımm bildirdiğine göre, italyan kı- taları ingiliz somalisinin 30 mil garbinde ve fransız somalisinin de 128 mil cenubunda tahâşşüt etmektedir. 30.000 asker , ÜY j  Yugoslavya'da haıı,?:?:â:;: aa — Havas Ajansı mu İyi malümat almakta olan mahfille- Tin istihbarlarına göre İtalya, evelce (Sonu J üncü sayfada) Yeni kabinenin ekseriyel alacağı mukakkak Belgrad, 9 a.a. — Havas ajansı bil- diriyor: Meclisin, divanı sgeçmek ve yeni hükümetin beyannamesini din - lemek için gelecek hafta başlarında içtimaa d&vet edileceği zannedilmek- tedir. Hükümetin ekseriyeti kazana- cağma muhakkak nazariyle bakılmak- tadır. Stoyadinoviç listesinde seçilen mebuslardan Tsvetkoviç tarafına ge- | çenler gittikçe artıyor. Daha pazar- tesi günü Stoyadinoviç'in etrafında | 174 mebus vardı. Bubün bu adet yü- ze inmektedir. Bundan başka, evelki | gün, aynı zamanda meclisin muvak - kat reisi olarak mazbata komisyonu reisinin seçiminde uğradıkları mu - vaffakiyetsizlikten sonra, Stoyadino- viç taraftarları mücadeleden vaz geç- meğe hazırlanmaktadırlar. Muhaliflerin vaziyeti Belgrad, 9 aa. — Havas ajansı bil- diriyor: Hırvat partisi, B. Stoyadinc- viç'in politikasını şiddetle tenkit ve | bu politikanın devlet için en mühim bir mesele olan hırsatlarla anlaşma (Sonu 8 incic sayfada) tılmak üzere madeni amaklar yapmaktadır. kimseyi barındıracak büyüklükte olanların İngiltere'de halka bedava sığınak d Frankistler İspanyol - Fransız hududunu dün kapattılar Barselon, 9 aa. — Frankist kuvetler, 12 yi 15 geçe Perthus civarında fransız hududuna va yonalişt bayrağı çekmişlerdir. Ripol mıntakasında has-

yonalistler san Juan Delasş Abadezas ile Campurodon kasabalarını zaptetmişlerdir. Nasyonalist kıtaların gelmeleri üzerine fransız hu- dudüu kapanmıştır. Jandarma müfrezeleri ile piyade alayına mensup kıtalar hudut boyunca mevzi almışlardır. Nasyonalistlerin fransız ispanyol duna girişlerinde bir tek silâh bile atılmamıştır nışlar ve nas- 15 inci hudu - Frankistler süratle ilerliyorlar Salamanka, 9 a.. — Umumi karargâ- aan tebliğinde, Katalonya cephesinde vasyonalistlerin süratle ilerledikleri, saat 18.30 da Figueras'ın Işgal ve di ğger bir çok köylerin zaptedildiği bil- dirilmektedir. Sahil bölgesinde, frankistler Villa- bur'dan denize kadar Fluvia şehrine varmışlardır. Nasyonalist tayyareler, Rosas, La - selva ve Valensiya limanlarındaki as - keri hedeflerle Sagonte fabrikalarını bombardıman etmişlerdir. Figueras da düştü Perthus, 9 aa — Fr Sogün söratle Herliyerek Olot'un şi - |i mali şarkisinde cümhuriyetçilerin ile- risine geçmişler ve dün gece Figue - ras'a varmışlardır. Cümhuriyetçi kıtaların Fransa'ya girişlerindeki sürat dün öğleden son - Ta artmıştır. Askerlerle dolu olan ax - keri kamyonlar, fasıdâsız surette hu - dudu geçmektedir. Askerler, silâhları teslim etmekte ve kendileri tahaşşüt kamplarına sev - kedilmektedir. (Sonu 8 incle sayfada) Balkan konseyi ayın yirmisinde toplanacak Bükreş, 9 aa. — Sanırldığına göre, Balkan Antantı koönseyinin içtimar dört günlük ufak bir techhürle 20 şu- batta vukua gelecektir. Gazetecilere konsey - müzakeratını takip etmek imkânını vermek — üzere matbuat konferansı da gene dört gün için geri bırakılmıştır. ağıtılıvor I İngiliz Mührühas Lordu John Anderson bir sığınağı teftiş ederken Londra, 9 a.a. — “Hava taarrurzlarıma kar gı tedbirler” dairesi, halka meccanen dağı - Bunlardan dört, altı ve hattâ daha fazla imali tesri edilmektedir. Yıllık varida - tı 250 sterlingi geçmiyen herkesin bir mec canf sığınağa hakkı olacak ve 250 sterling- den fazla varidatı olanların da sığınak satım alması teshil edilecektir. İleri ve medeni İran Dost ve müttefik memleket hakkında- ki tetkik yazrlarımı neşre devam edi - yoruz. İnşası bitirilip geçenlerde biz- zat S.M. Riza Pehlevi tarafından açılan muazzam Trarisiranyen demir yölu hakkındaki yazıyı S inci sayfa - mızda bulacaksınız. Bir Sovyet hudut muhafızı tarassutta Sovyet - Manço sınırında yeni çarpışmalar oldu İki taraftan da ölü ve yaralı var Moskova, 9 a.a, — 6 şubat tarihinde japon ve Mançuko asker - lerinden mürekkep bir müfreze bir Sovyet hudut devriyesine Ar- gun nehrindeki 227 numaralı Sovyet adasında teğmen Yuşko'nun idaresi altında bulunurken, ateş açmıştır. Sovyet devriyesi mukabele ederek |japon - Mançuko müfrezesini kendi hudüut karakollarına doğru ricata mec bur etmiştir. Onların tarafından $ ö- lü ve yaralı vardır. Savyetlerin hiç zaylatı yoktur. 7 şubat tarihinde, japon - Mançuko İngiltere'de suykastlar tedhişçiler şimdi müfrezesi Mançuko topraklarından teğmen Yuşko'nun devriye koluna h m brigedi ti yangın bom ederek hücuma geçmiştir. Tal ye krtaatı alan Yuşko müfrezesi bu taarruzu püskürtmüş ve Japon Man- çuko müfrezesini bu adadan tardet - miştir. Japonlar biri subay olmak zere 10 kişi kaybetmişlerdir. Sovyet ler tarafında bir ölü ve iki yaralı var- dır, 4 Tokyo'daki Sovyet maslahatgüzarı keyfiyeti japön hükümeti nezdinde protestoya ve daha birkaç ğün ever japon hükümetine yapılan ihtara rağ- men Japon - Mançuko küvetlerinin tahrikâta devam ettiklerini beyana memur edilmiştir. | 25 teşrinisani 1911 tarihinde Çin i- |te tus imparatorluğu arasında aktedi- İlen Çiçihar anlaşması gerek 227 nu - maralı adarım gerek 31 kânunusanide bir müsademenin vuku bulduğu 279 numaralı adanın Rusya'ya ait olduğu- nu tasrih etmektedir. | B. Muhlis Erkmen —| Yüksek Ziraal Ensfitüsünde — Vekil, Enstitünün senasına reislik etti Ziraat Vekilimiz B. Muhlis Erkmen dün öğleden evel saat 10.30 da Yüksek | Ziraat Enstitüsünü ziyaret etmiştii | —8. Muhlis Erkmen beraberinde rek- tör de bulunduğu halde enstitüyü do- laşmış, tetkiklerde bulunmuş ve dün toplanan enstitü senasına da reislik ederek saat 13 de mülesseseden ayrıl - mıştır. kullanıyorlar İngiltere'de bir araştırma netice- sinde bulunan silâh ve bambalar Londra, 9 a.. — Tedhiş hareketi de- vam etmektedir. Bu sabah, yarigın ç- karıcı bir bomba, Edgware - Road mâ- hallesinde bir yangın başlangıcına se- bebiyet vermiştir. Derhal haberdar e- dilen itfaiye efradı, bombüyı süratle söndürmüşlerdir. Arobalaj kâğıdı to - marlarına könülmüş olan diğet -iki bomba da King-Gross istasyonu antre- a önünde infilâk etmiş ise de 'na hasara sebebiyet vermemiş - tir. Londra'da Harrowoud'da bir kereste tüecarımın deposunda duman çıkarma- dan yanmakta olan bir bomba bulun - muş ve söndürülmüştür . Belfast'ta araştırmalar Londra, 9 a.. — Belfast'tan bildiri- liyor : Belfast zabıtası, — Mont-Pottinger mıntakasında bir çok evlerde araştır - | malar yapmıştır. Dört kişi tevkif edil- miştir. Bunların nezdinde kendilerini ittihama medar olacak vesaik bulun - muş olduğu tahmin edilmektedir. Serbest liman işi için giden heyetimiz İskenderunda İskenderun, 9 (Hususi) — İskende - run'da serbest liman mıntakasın; tes - bit edecek olan heyet fevkalâde müu - rahhasımız B. Cevat Açıkalın'ın reisli birkaç vilâyette müstakil mebusluklar | ğinde İskenderun'a gelmiştir. Cevat için boş yer bırakılacaktır. Bunun ha- | Açıkalın doğru ya'ya gitmiş - ricinde bazı gazetelerde görülen neş -| tir. Bir kaç gün sonra İskenderun'a t hiç bir esasa istinat etmemekte - | dönecek ve limanın tesbiti işine baş- lanacaktır. Mebus seçimi hakkında bir tavzih Ankara, 9 - 2 . 939 aa. — Cümhuri - yet Halk Partisi Genel Sekreterliğin - den öğrendiğimize göre önümüzdeki mebus seçiminde bütün vilâyetlet için intihabı mebusan kanununun hüküm - leri dairesinde vilâyetlerin çıkaracak . ları mebus adedi nisbetinde partice mebus namzedi gösterilecektir. Ancak

Aynı gün çıkan diğer gazeteler