10 Şubat 1939 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

10 Şubat 1939 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Son Havadisler — aa 139 CUMA İLAN İŞLERİ; Tel, 20335 manya yeniden 600 bin kişiyi silâh altına alıyor alyan da seferberlik (yapacağı Söylenilmekte ve bu rivayetler | hakkında z Roma | mahafili malimat | verilemiyeceğini | bildirmektedirler da blur, 10 YALA) — Önümüzdeki ilkbaharda Almanyada silâh altın-| kanlığında mesaisine devam etmiştir. ektir, n kıtaatın normal mikdarına ilâveten 600 bin kişi seferber edi- Yeni seferberlik kanunu bugünkü resmi gazetede intişar etmiştir, old, 1906 Sep şöyle denilmektedir: ağ i Harp vukuunda umumi seferberliğin süratlendirilmesine matuf bulu- akla, T > 1907 senelerinde doğmuş olanlar © askeri talim görmemiş! nan bu kanun mucibince, İtalyanın on milyon asker çıkarabileceği anla - öy Salâhiy, ii iki ay için silâh altına davet ediliyorlar.,, şılmaktadır. Yu, 7 mahafil, İtalyanın 25 kânunusanide “teknik esbaptan Muhtelif sınıflara mensup birçok mütehassısların silâh altına çağrıl- B İşaret ihtiyat efradını silâh altına çağırmağa karar vermiş ol - mış ve Trablus garnizonlarının takviye edilmiş olduğuna dair ortada do - ik a Ma| ii retedirler. : X laşan sayialar hakkında kendilerinden istizahta bulunulan İtalyanmaka Tini talya i U, iki ay sonra Almanya ile İtalyanın üç sınıfı - Almanya| matı, bu şayiaları ne tekzip ne de teyit etmektedirler. Yalnız bu hususat İ takviy, * - silâh altına almış ve seferber edilmiş muntazam kuvvetle-| hakkında malümat verilemiyeceğini beyan ile iktifa ediyorlar. ta Diğer Sar olacaklarını beyan etmektedir. i “aftan Londradan gelen bir haberde Trablustaki İtalyan kı- da tahsidat ir, hassa Tunus hududu civarında takviye edilmiş olduğu bildiril. Ha beşistan şid ; Cibuti, 9 (A.A.) — Röyter Ajansının bildirdiğine göre, İtalyan kıta- aa) yi tekzip etmiyor atı İngiliz somalisinin 30 mil garbinde ve Fransız somalisinin de 125 mil A.) — Yüksek müdafaa komitesi dün Musolini'nin baş- cenubunda tahaşşüt etmektedir. banyadan mu- irakınıkesildi isa v2 ye Tânkocuların Pireneye | ili zam1n'iğ2 2 Je pa ayanmaları üzerine Fransa, müstemlekelerinin insa hududunu kapattı müdafaası tedbirlerini | e; Muhacirler arsında 0 e almağa başladı. ----““Pariste gizli bir etçi ristörlü kuveâtldrie Pertküy. | < : -“<letima yapıldı Bu kıt'alara mensub piyadeler ise er “tepelerinden geç- (Yen 4 üncüde)

Nİ siri süs asim) Ekrem Königin HABER'in (den bir), 9 — . " izi bulundu mu 2. Güzel gözler müsabakası Bundan başka on beş kadar 0to-(.. mitralyözle al tank da Frans Bir gazete tarafından verilen) Senenin en büyük eğlenceli ve mükâfatlı toprağma girmiştir. haberin aslı çıkmadı Kıtaatmın başında hududu geçen! Ekrem König'in Londrada bulun- İspanyol zabitlerinden (alınan ma | duğu hakkmdaki haber Ankara ma- | Sy, : Jümata göre, rlcat, müteharrik mal» | hafiilinde asrisiz telâkki edilmekte. Ğ İİ; zemenin geçtiği le Perthus - Figue- | dir, Bununla berabör, Ekrem Kö ras yolumun doğu - şimali istika- tol, , fincan şıcak'çorbayd metinde yapılmaktadır, Bu yol kr- San küçük bir İspanyol muhdlri... (Devami 4 üncüde) (Devamı 5 incide) Tüm lang “e “kay diki, VAM Söyra MĞS5e1 Mensa nig'in bulunduğu yerin tesbit edil Ankara $. $. “Müsabakamıza işrok #den bu göz sahibinin bize vazih adresini göndermesini rita ederiz.., Okuyucularımıza dağıtacağrmız mükâfatlarm kıymeti 806 lirayı aşkındır. 160 lira kıymetinde bir radyo, kristal büfe takımları, kıymetli eeb ve kol saatleri, muşambalar, elbiselikler, istenilen eşyayı alabil. mek salâhiyetini veren 20, 15, 10 lira gibi para kıymetinde kart- lar muhtelif ev eşyası ve saire. üsabaka kuponu! Müsabakamıza iş- HABER | tirak ediniz ve ku- ÇAR AAA AAA A AŞ No: 60 - 28 ponlarımızı topla - 111.890 « 143.999 maya başlayınız nama? lÜlen Papamn muhtelif tarihlerde — çıkdfiliiış yESRLAMMi “GPRAME ii

Aynı gün çıkan diğer gazeteler