10 Şubat 1939 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

10 Şubat 1939 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TELEFON: 269 m AZi BULVARI IZMİR -44 | ———— e yeli ŞEVKET Bİ İLGİN 7 FİATI (5) KURUŞTUR Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir Papa yine. köne e i vaziyeti Roma 9 (Ö.R) — Hiçe vehamet lk Die nin İm mz Papayı onun yerine tedavi airesin- — rm rma Fakat hiç bir tabib rapo- or Kalvo Papanın di Yeni Asır Matbaasında Basılmıştır. Ispanyada mütareke mi yapılacak? Bir Ingiliz gemisinde General Franko ve Miaja- nın mümessilleri görüşüyor Müthiş fâcı manzaraları, akira kaçan millet ii 10 cu SAYFADA — m Umumi meclisi : lik toplant ısını yaptı Valimiz güzel bir-.nutukla vilâ- yetin umumi faaliyetini anlattı Denizbank Etrafında koparılan fırtınalar... ——— HAKKI OCAKOĞLU k işleri üzerinde yapılan Mali ve ie ortaya bir çok şa- Yiaların çıkmasına yol açmıştır. nlanmalil saçan İri se başarıları ediz. YANE, ara | Ekrem Ekrem König Londrada İstanbul 9 (Hususi) — ize gelen haberlerde Kaçakçılığı ve sahtekârlık suçları | İN hemde rare gezmek lan Ekre: ince Parise zitiği , wi le ayrıldığı ve Ek- ERE ii gt vey vekâleti su dei ele uzun za feh ve Th e hayat aye -- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFED! dr Ekrem Könik Tanınmış bir aile kızı olan Bn. Mefküre ile lüks hayat yaşıyor Milli Şefe Izmir vilâyet umumi meclisinin saygı | ve bağlılığı l Fe ! Viliyet Meclisi tarafından Mili Şe-| fümize aşağıdaki tözim telgrafı gön- derilmiştir İSMET İNÖNÜ REİSİCÜMHUR ediz ovasının sulanması İşi iki ” ya ayrılmış dan Menemen kasabasına kadar. — İkinci “kısım » Mene mi bütün eme oyasını içinde bulundurmaktadır. m kısmın ei ve 000 Lira- ya, ikinci kısmın ihalesi 455.000 Tira- yay li yala ONU 4 UNCU D SAYFADA — Bu münasebetle e yaam üç daki, v Ba aş işi için icap| - Mezbahada Şim. e kadar neler tinin demiştir bö eem geçen metlis ilk e allak almuş a > geçirmi yapılmıştır. b fiat kedi ie ii kiye reisile

Şehirde bir cevelân.. İBelediye büyük programını yılma- dan tahakkuk ettirmeğe çalışıyor.. —— ANKARA Bugün açılan vilâyet umumi Mec- Hst işe başlarken büyük şeflerine sonsuz. ve candan saygı ve bağlılık- larını yi katınıza rebel müttefi vermiştir. ve im ln sonsuz al mi İzmir Valisi FÂZLI GÜLEÇ Mezbahada Frigo dairesinde etler Izmiri, Egenin baş limanı ya al iye edilmiş, çocuk hastanesi yük- ezbaha yeni tesislerle takviye Kal rai ahir inan: miemüriyet hayatımı onlarla sahal Eer Kpr m fabrikası yeniden inşa Jirse bir skandalın mevcu- itibariyle dört emi eeiz ya. ei bir alâka ie takip edilmektedir. | edilmiştir. Belediye, şimdi ekmek Sabri ai kabul ek daşıyım. Bu Ban) gz u e ami ie Vilâyet umumi meolisi, dün saat 14 te yn hakmndalr. Bu al ii e aynı miktarda meblâğa > gön! larına Sym ediyor. etmiş, idare meclisi ette yapı leri kaydetme) iraya ELEDİYE REİSİYLE BİR müdürleri azlol mma. Fakat gi atsın val azlı Gülecin 'başkan- | kendim e ei inaslık vazifesi te- miz e e miz nlar DOLAŞMA diye kadar devam bl ieeyizi liğnda e Yal B. Fazlı Güleş Mikki ederi du, Hele belek Beledi neticesin: is umumi i irimiağ taallâk eden müesseseleri görmek, Mezbahada reis muharririmize izahat © sız yapacağı hiç kimsenin — hatırından | taallük eden müesseseleri Şar bir mal bildirilmiş * değildir Sa Misi azaları, bayan. |Xii tatbika ini buldüm. “Alâkadar yın meclisin sayın “azaları, bayan. ei Bi — Belki eki ei mmektum tarak iile olanların hatrladıkları gibi bu bütge- my çün merkez gramın lk NU 5 İNCİ SAHİFEDE elde pi Talk Elbette ikatın sonu ak ve hakikatler ortaya bini an intizar eylemek icap etmel ek- dar hepsine lam bir a rm havası estirilmişti, Biz böyle. yi ai? alm; e :k hareket Sie karşısında tee: ile hareket eylemek lüzumuna kani olanlardanız. Filhakika -Denizbankın kurulma: sından maksud olan gaye devlet zim deniz işlerini bir iş toplamak, masrafları kısmı siye bir teşekkülleri biR maz- har kılmakdır. nan müesseselerin, tevhidden evvel- ki masrafları ğini masrafların- rım milyon lira daha dı. wvhid tasarrufu temin eylemek SONU 2 INCI SAYFADA — matları ile yö çü olan peni hür- miş, fakat geçmiş yılların o buhranları itle selâmlı him hâdisesi v ve acıklı arm ğumuz 78 Sn ücretlerini temin bur epi bn ıcusu ve kurtarıcısını kayl ki Türkiye betmiştir. | ettik, Yine geçen — SONU 2 INCI SAYFADA — —İLondra konferansındaki | Yahudi heyeti dün ilk temaslarını yaptı devrede maarif kad- date, olm İneilni bi pür) Paris 9 (OR) — Franan ve masyonaz| yapılmakta olan a messileri olan B. Makdonald, Lord Her lit ii ir ln Hfaks, dir. ler tesisi içi m almalıdır. adi ai reisi Li Veizmann, iki |kisaf etmektedir. m say iza 3 nk ie esas Cuma günü diğer e İçdma ektedir mukaı Diğer tarafdan araplar arasındaki ih- Liz be. ve çi et İâyik ol- ii iyiye “le el z örs kt ması > eder. Bu ml ve mu- aylı arasında dağ ilmi Fakat masyona- bunlarin. insa lar etmiş olan ihti- yar, be ve çocuklardan e mürekkep araplar arasında bugün saat 17 de Saint list rine ame e e ya ili biz g ir.göl di il bir)lar iin i irisi de nasi list İspanyaya avdeti derpiş edil- Fransa ve Nasyonalist Ispanya “Normal münasebetler tesisi için çalışılmaktadır Diplomatik münasebetlerin iadesi için Franko mütekaddim hiç bir şart kabul etmiyor

Aynı gün çıkan diğer gazeteler