10 Şubat 1939 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

10 Şubat 1939 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 MİRA Amerikada tayyareci yetiştirilecek , Neryork, 9 (A.A.) —Nevyork İYyara makinistleri mektebi Müdürü p. Casey Jones'e göre Amerikanın hava tesli atı prog- Tamını bir kısmını tatbiki ol- Mak üzere şimdiden 30 hususi ©p, 10 bin taleebnin antre- Mek; Mania başlayabilecektir. Minorka koculara CUMA 10 ŞUBAT 1999 İDARE adası Fran- teslim oldu muhafızları çarpıştı ara Cad. İSTANBUL* Telgraf: YAKTT* Posta kutusu: Katalonyanın düşmesinden sonra İspanyada vaziyet İfanko askerleri Fransız hududuna vararak bayrak çektiler er Dönüm yerinde | b azan: Asım Üs hi, Mag ia devam eden harp Yen Pr, reke ile kesilerek Ge- ON bı »Konun hâkimiyeti ai- m * dahili sulh muahedesi Tu? Yoksa iki bu- © takpelenberi Avrupa sullu- it öden bu ihtilâl a va ateşi Yay ek için cumhuriyetçi ayda lüry g, 9Yaktaki neferleri Ş akıtılaac m? a sim Fransız gazeteleri, "aya, den Pirene hudutla- rak itina öden yüz bin- a etçi get askerleri ile cum- lah, Panyöl halkr karşı- okla Ye dehşet eseri güs- : My, Mü, aç atları geçen bu yüz nz Da Panyolu Fransızlar Kay Bunla, Bunları nasıl besle- bay ka ge e gibi iş bulsun? e ie iltica öden bay Tr. Bu yüz binlerce in- ayı” oyy» kimseler neden iy la e rtük silâhlarmı tavsiyesinde bu- aliy m tria orlar, tay ekg a şunu isbat > a alada ze İspanya yk ” mİ teşvik eden» | * tay leşi, in ümitlerini kay- Ray z Hakikaten bun. Rk, Mean yz ek İspanyolun öl. . Eruna da olsa ya Yu x, a İn, *€ ki ellerinde si- Sa, hiç oy, Sanlar teslim olmak işg, Olmak, Bayatlarmdan e *"ileyiy göterler, Aksi tak- Say Arpaşa, 2 SLAh olduğu hal- Yer, İRK ölmeği tercih Deva, © neda) Fransız hududu kapandı Italyan kıtaatı cep- heden geri alındı a ln yn gm Italya Libyaya mütemadiyen asker gönderiyor Fransız ve İngiliz so mühim miktarda a ger ye Tüvyaya gönderi Londra, 9 (A.A) — Havas jansı muhabirinden: İyi malhmat almakta olan mahafilin istihbarına göre İtal ya, evvelce Libyayâ göndermiş olduğu 30 bin kişilik askeri kuv vetl takviye etmek üzere mez kür müstemlekeye 30 bin kişi daha göndermektedir. İtalyan askerleri Salâbiyettar mahafll, bu ted-| geler iştirak eylemiştir. birin hiç olmazsa Fransa kadar İngiltereyi de istihdaf etmekte olduğunu beyan ve Fransanın Şimali Afrikada muazzam kur. vetleri bulunmasa binaen bu tedbirin İtalya tarafındân Tu- nuşa karşı bir teşebbüs addedil- (Yazısı 6 mexda) ETA ik Devamı 6 tricsda malisi hudutlarında tahşidat yapılıyor VAKIT Şarkı Müsabaka KUPONU 10-2-939 No «27 Bu Kuponları Toplayınız 30 adet olduktan sonra en çok beğendiğiniz şarkının güftesiyle

beraber bize göndereceksiniz . « * lefon: 21413 (Yazı).24370(/dare) Sovyet - Japon hudut Japonlardan bir zabit ile 70 nefer öldü Moskova, 9 (A.A.) — 6 şubat tarihinde Japon ve Mançuko as. kerlerinden mürekkep bir müfre. ze bir Sovyet hudut devriyesine | Argun nehrindeki 227 Bumaralı Sovyet adasında teğmen Yuşko- bun idaresi altnda bulunurken, ateş açmıştır. Sovyet devriyesi mukabele ederek Japon — Man. çuko müfrezesini kendi hudut ka. namzetliğini koydu takollarma doğru ricate mecbur Vilâyetlerin çıkaracakları etmiştir. Orlarm tarafmdan 5 ö- miştir tandır. Sowyetlerir| mebus adedi nisbetinde MA Partice mebus namzeti gösterilecektir 7 şubat tarihinde, Japon — Mançuko müfrezesi Mançuko top / Çini nci oajfeliY raklarmdan teğmen Yuşko'nun devriye koluna ağır mitralyözler. Bir Gümrük Komisyoncusu Istanbula Transit Pasaportla gelen bir yabancı la tekrar ateş AÇILIŞ VE 227 MuMA- |. eeeeeeeseemenenenen ——ğşrmzz relr ağaya da 40 kişi tahşit ede. , .. a möcmgermrex! Sigortacı Markodiçin boğazını taarruzu iş ve Japon — Mançuko müfrezesini bu ada. dan tardetmişir. Japonlar biri subay olmak üzere 1) kişi kay « betmişlerdir. Sovyetler tarafım » da bir ölü ve iki yaralı vardır. Tokyodaki Sovyet maslakatgü. zarı, keyfiyeti Japon hükümeti nezdinde protestoya ve daha bir v kaç gün evvel Japon hükümetine yapılan ihtara rağmen Japon — Mançuko kuvvetlerinin tahriki - ta devam ettiklerini beyana me. mur edilmiştir. 25 teşrinisani 1911 tarihinde Çinle Rus imparatorluğu arasm - da aktedilen Çiçihar anlaşması gerek 227 numaralı adanm ge » rek 31 kânunusanide bir müsa demenin vuku bulduğu 279 numa ralı adarım Rusyaya sit olduğunu tasrih etmektedir. sıkıp eter koklattı Kapı arasında cüzdanını “almak istiyordu yakalandı (Yazın 2 üncideğ, Yugoslavyada Neler Oluyor? Bu dost ve müt- tefik memleket- teki siyasi buh- ranı aydınlatan Klemei bir vesika ada Başvekil Stoyadinoviç'in istifası ile işbaşına geçen Kabinesinin program olarak Hırrat meselesini hallet. mek işini ele aldığı malümdur. Ecnebi gazete muhabirleri yeni hükü- metin Hırvat meselesini . hal için 8 İlkteşrin 1937 senesinde Belgrat imahafiller birliği ile Zağrep demokrat köylüler koalisyonu reisi Ma- çek arasında imzalanan bir anlaşmaya istinat edeceğini, daha doğrusu Zvelkoviç hükümetinin de bu anlaşmayı kabul ederek o esas daire. sinde tatbikata geçileceğini bildiriyorlar. Bu takdirde dost ve müttefik Yuyoslaryanın bundan sonraki mu. kadderatı üzerinde $ İlkleşrin 1937 anlaşması mühim bir rol oynaya. cuk demektir. Onun için bahse mevzd olan anlaşmanın metnini ay. nen tercüme ederek neşrediyoruz: (Devamı 6 meıda) FİLİSTİN Konferansı Arap heyetleri ara- sında anlaşma oldu ransı çerçevesi dahilinde müsbet gö- rüşmelere bugün başlanabilmiştir. Bugün öğleden sonra yapılan İngi- liz « Arap görüşmesine İngil Lord Halifax, B, Mac Donni ler, Araplar tarafından 1se b o dünistifaetti lan vazgeçmediği takdirde istifa & deceklerini bildirmişlerdir. B: bu vaziyette hükümetin fa: sm edemiyeceği neticesine Yap mış ve kırala hükümetin İstifasını vermeyi kararlaştırmıştır. Fevkalâde içtima, mütcalap B. Spask, saraya giderek istifasını fak. — Flaman opera: | akade lığına tayini neticesinde nı sında çıkan fikir ayrıl le kabine fevkalâde bir i But toplantıda Arap deleğelerinder Hüseyni Arap heyetinin noktai ma- zarını ş suretle izah etmiş ve hal «üreti için müsbel tekliflerde bulur. | teakı tifa etmiştir. muştur, Bu Arap deklerasyonu Üze- K nin bu fevkalâde içtimai rine yarı resmi müzakereler cereyan | müteakıp neşredilen tebliğ ezcümle etmiştir. şöyle demektedir: ir. Eral B, Spsaka, yeni İngiliz bükümeti bugünkü Arap) Liberal namrlar, başvekile B. Mar- İ net kuruluncaya kadar gündelik (Devami 6 wcsddğiğ tinsin Flaman tıp akademisi aralığın: | işlerin Yedvirine merrur etmişti; sebebiy mat mü. Istanbuldan müstakil mebusluğa Lotdra, 9 (A.A.) — Filistin Arap-| B / iz k . . İarı heyetleri arasında bir anlaşma. t iranlı üzerine Pin könte: etçıkad abi nesi | i A e

Aynı gün çıkan diğer gazeteler