10 Şubat 1939 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

Roma ı mparatorluğun a (Yalnız Birkaç Vilayeltie ı Müstakil Mebusluklar Turkıyede mi Dahlldlr v IçinBoşYerBırakılacak F R A N K İ S T [ î : ' :ızı ;nı;ıı :e"gııln Lî;iîle rî:rınîın Zaferinden I Ko 25 Şubuf Akşamınu Kadar Dinlenecek # ae e
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ Her evde bulunması lâzımdır. Yaldızlı bez kaplı 2. Cilt — 700 Sayfa. 700 Kuruştur, Tafsilâtlı broşür isteyiniz. TAN Matbaası — İstanbul Yalnız Birkaç Vilâyette Müstakil Mebusluklar İçin Boş YerBırakılacak m Listeleri Yarından CU 10 f “ŞUBAT 1939 TAN. İSTANBUL 24310. 24318. 24319 DÖRDÜNCÜ YIL — No: 1266 5 KURUŞ GÜNLÜK SİYASİ HALK GAZETESİ Roma İmparatorluğuna Türkiyede mi Dahildir ? FRANKİST Zaferinden Sonra Çıkan HEYULÂ General Frankoyu İspan- yada muzaffer yapan İ- falyanın hangi emeller | peşinde koştuğunu bilmek her Türkün hakkı ve vazi- fesidir. Bizi müteessir e- den şey, bu açık ve acı hakikat karşısında içimiz- de İtalyanın İspanyadaki zaferini alkışlıyanlar bu- lunmasıdır. Yazan: M. Zekeriya SERTEL G eneral Franko orduları Kötalonyanın işgelini ta- mamladılar. Cümhuriyetçile - rin devlet adamları ve Kata - lonya ordusunun (bakiyesi Fransa topraklarına iltica et - ti. Si Hazırlanan Seçi i İtibaren Mahallelere Asılıyor. İtirazlar 25 Şubat Akşamına Kadar Dinlenecek ye “| “ğ Ankara, 9 (A.A.) — Cümhu- riyet Halk Partisi Genel Sekre- İterliğinden öğrendiğimize göre, önümüzdeki mebus seçiminde bütün vilâyetler için İntihabı İ Mebusan Kanununun hükümleri dairesinde vilâyetlerin çık'ıra- cakları mebus adedi nisbetinde Partice mebus namzedi gösteri lecektir. Ancak birkaç vilâyette müstakil mebusluklar için boş yer bırakılacaktır. Bunun hari- cinde bazı gazetelerde görülen neşriyat hiçbir esasa istinat et- memektedir. ssesslons to-d .Y nd & Zones of infuence to-day and te MOFTOW İntihap listeleri yarın mahallelere asılıyor Vilâyet dahili; a»liyet sahibi havi Parti Genel Sekreteri Fikri T. Mussolini's Ultimate Aim? demand that Italy should insist on special righis in Spanish Islands, Corsica, Tunisia, Asia Minor, and cerltain Aegcan m es in Somaliland, a corridor between Lfbya and spheres of influe "in Spain, Egypt, Syria, Sucz, Yugoslgvia, Greece, and the Spanish Colony oj Rio del Oro, olan defterler r simlerini tettiş he rek att rı kazalara iade edil- iyerdir. Kazalarda ba defterlere nan listeler yarın mahal re asılacaklardır. İntihap hakkın olup sehiv olarak ism' bu İiste- geçmemiş bulunan vatandaşlar. şulotn 25 İnel günü akçomuna ka- razila bühünâbileceklerdir “Bü” te- “hten sonra itirazlar kabul odilmi- vevektir. ertremisis Morocco, Balcaric Islands. Tneyd Abyssinia, and Fascist Bir İngiliz Nazırının İfe a ar (İngilterenin eski Dahlliye Nazi J. R. Ciynes bir İngiliz gazetesin Deşrettiği makale İle, son senele: alt mühim ifşaatta | bulunmuşt Sabık Nazır, 1935 kışmda bir um. mi harp tehlikesinin nasıl atlatıld ğini şöyle anlatıyor:) lanı Yeni Hayaller Peşinde (- /...; Iitalyanın Göz Koyduğu! Hakkındaki Yerleri Gösterir Resmi Malümat Zabıta, Mefkürenin Mektuplarını Ankara Itere ve Fransa, İspan- “ing 2rtk kan, dükülmeşinin. örüi- / Be Ou'uruyorlar. İspanya. Cüna- aampTEİSİ Azana Fransada bülünn- »eyor. Ve artık müdafaaya devamın müânasız olduğunu söylüyor. Fa at hükümet relsi Negrin Valen- iyaya giderek son nefere kadar edir. | kumun. m Balkan Antantı Konseyi 4 Gün devam fikri orduları Bi Jaha da bu fikirdedir. Fakat iki buçuk senedenberi de- vam eden ve büyük sefaletlere ve Vatandaş kanı dökülmesine sebep olan bu faicamn artık son perdesi r. Şimdi efkârr umu- şudur: İs- i General Frankonun Me bitince ne olacak? fiilen temin eden İtalya me yapacak? Şimdiye kadar İnsan- €a Ve paraca yaptığı fedakârlıkle- FI unutarek bütün askerlerini ze- Tİ çekecek ve İspanyayı İspanyol- lara bırakacak mıdır? Bu zaferi asİ emellerinin tahakku- kunu temin için bir silâh olarak kullanmıyacek mıdır? Bizce davanın esası budur, * M ıssolininin ideali eski büyük başka st Roma İmparatorluğunu ye. | n kurmaktır. Opp nasıl &erinde büyük Yalini çizmiş, ve ikti. iine geldiği gündenberi

ini adım adım tahakkuk alışmışta; Müssolini de Roma İm atorluğunu andırmak hayalini ilân ettiği gündenberi bu idealini hakikat sa, hasına çıkarmıya çalışmakta rneş. güldür. Bu idealin derhal tahak ettirmiye büyük ca M tası vardır. Ayrıca Romada bi büyük hayalini tesbit eden Bü Frankistler Minorkayı Zaptettiler Londra, 9 (Hususi) — İspanya va- ziyeti bugün şu şekli almıştır: Gene- ral Frarikonun kuvvetleri bügün Ba- Icar adalarından Minorkayı, o aşağı yukarı mukavemet görmeden işgal etmiştir. Ffanko kuvvetleri bu sal Haritayı Neşrediyoruz Adliyesine Gönderdi üssolininin büyük rüyası, eski Roma İmparatorluğunu yeniden kurmaktır. Kendi çalışma rında bu büyük Roma İmparatorluğunun muazzam bir hari- büyük Roma İmparatorluğunun haritası yapılmıştır. Bu harita, Faşist İtalyanın Büyük Roma İmparatorlu- ğunu kurmak için nereleri işgal edeceğini ve nereleri nüfuz | mıntakası haline getireceğini göstermektedir. 19.1,939 tarihli (Neus Review) mecmuası Mussolininin tasının bir kopyasını neşretmiştir. Yukarıya iktibas ettiğimiz bu haritanın altında da şu yazılar vardır: odasının. duya- ik meydanda yine yarınki ük Roma İmparatorluğu hari- “Müfrit faşistler, İtalyanın İs- panyaFası, Balear adaları,Kor sika, Tunus, Anadolu ve Ada- lar Denizinin bazı kısımları ü- zerindeki haklarında ısrar et- mesini istiyorlar. Bundan ma- ada somalide bazı imtiyazlar teminini, Trablus ile Habeşis- tan arasında bir koridor açıl- masını, İspanya, Mısır, Sari- ye, Süveyş, Yugoslavya, Yuna- nistan ve İspanyanın Rio del Oro adındaki müstemlekesi. nin İtalya nüfuz mıntakası da- Ekrem Köriz hakkında ipucu el- de etmek İçin, halen beraber yaşsdı- hı İstanbullu Bayan OMefküreden buradaki ablasına gelen mektuplar, Ankara müddelureymiliğinin emri ü- zerine İstanbul pölisince alınmış ve Ankaraya gönderilmiştir. Bu mek- taplardan Ekrem OKöniğin merede bulunduğu hakkında birçok yeni Malimat edinildiği söyleniyor. İstanbul Emniyet Müdürü Sadri Aka, bu humurta bire gunler: söyle- İ miştir: «— Bu arama, Ankara müddeti» İ mumiliğtinin talimatı dalresinde Yas pılmiş ve bulunan mektuplar oraya gönderilmiştir. Bayan Mefküreye alt fotoğrafların teksir edilerek Avruoa ve Amerika zabıtalı yollandığı ir ma- limatı yoktur. Mektupların muhles viyatından da haberdar değiliz» ETİN HİKÂYESİ Toptancılar Müteşebbise Engel Oluyor (İstanbulun et derdi hakkında yap- hiline girmesini istemektedir. |tığımız tetkiklerin yeni bir safhasını Tehir Edildi Bükreş, 9 (A.A) — Balkan Antantı Konseyinin içtima dört günlük ufak bir teahhürle 20 şubatta vukua gelecektir. etecilere konsey müzake- ratını takip etmek imkânını ver. mek üzere mathuat konferansı da gene dört gün için geri bira- kılmıştır. Ordusu Mevcudu f i ; i j İtalyanın Habeş Seferi |— — 935 senesinin sonbahar ve k mevsiminde, İngilt her zamanda fazla bir büyük harp buhrünına si rüklenmek üzere idi. Fakat o zama bu tehlikenin ne derece yaklaştığı bilenlerin sayısı pek azdır. Sinyor Mussolininin motörlü kuv vetleri 3 ilkteşrin 1935 te Habeş bul (Sonu: Sa. 10, Sü 2) İngilterenin F ransaya Tam Müzaheret Karar Italyayı Korkutmamış İngiliz ve Fransız 'Somalisi Civarırda İtalyan Tahşidatı Var, ibyadaki İtalyan 60 Bin Kişiye Çıkarıldı muyofu lâzrm gelen kismi, fi İl Alımia “Bizimdeniz,, delilini Ze İE çıkmış, Majorka adasındaki F kırmakizde mutlak bir hâkimiyet salı, |Kist vali general Senlüi müzakere "enaktır, buraya varmak için de |idâre etmek üzere Minorkaya gitmiş, attığı bir takım İve nihayet adanın Frankistler tara- Tunus, Korsika, İfından işgali kararlaştırılmıştır. Bu İda bugün neşrediyoruz. © Aşağıdaki yanda bir kısım toptancıların reka - bet şekillerine ait bir çok hakikatle ri öğreneceksiniz.) İstanbulda alişveriş ter.,, | Bu haritaya göre, Türkiye büyük | Roma İmparatorluğunun eczasından sayılmaktadır. İtalya tarafından yar pilan, ve faşistler arasında büyük : ve Nis Demek-a Büyük Roma programı- ads, İspanya harbi başladı başlayolı İöminiedyesiizri elindeydi Fran - İRoma İmparatorluğu için propagan- da vesilesi olarak dolaştırılan bu hari Anadoludaki hayvan istihsal mm- keri cepheleç maddelerini tahakkuk | kistler bu adayi işgale imkân bula -İtada Türkiyenin bir kısmı İtalyanın İspanya zaferinden |mamışlardı. İbir cüz'ü gibi siyaha boyanmıştır. ek niyetindedir. His | | İngilizlerin Devon Sbire zırblısı|Yine bu haritada Akdenize “bizim) alışverişi münhasıran bir kısım top- ye yardım etmiş ol. |Minorkadan dört yüz cümbhuriyetçi|deniz adı verilmiştir. tancıların hâkimiyeti altında bulun- leri bir g- İmuhacir almıştır. Bu harita, bize İspanya faciasının | maktadır. Anadolunun her hangi bir İngiltere hükümeti, Mizorkanın | Akdeniz Milletleri için doğuracağı | tarafından, hattâ İstanbulun bir gün- tehlikeleri * gösteren bir ihtarname-İlük bile sarfiyatını karşılayacak, pi- le R yasaya tesir yapacak mıktarda hay- » Başmakalemizi okuyunuz » mi w © meselesini atmıştır. , «| testim eg işgaline ait o müzakerelere bir 5 $imdiden Tunus hududü- | karışmı 1, yalniz fki taraf arasın i (Sonu: Sa, 10, Sü. 3) esi? ve könte (Sonu, Sa: 10; ğü 0 onu: Sa, 10, Sü. 5) ben Şikağeş is, a” taka ve merkezlerinde olduğu gibi, İstanbulda ve civarında da hayvan ün bu mesel ,Zibyada yerli halk Büyük toplantılardan birinde (Yazısı 10 uncu sayfamızda)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler