16 Mart 1939 Tarihli Yeni Sabah Gazetesi Sayfa 1

a W ÜU GUN ÜĞW G ON N '-YIIIII -"v-n' Ha SA ğ oD < — — — / UAĞAU S SĞ Ğ AAA Bütün Yurtta; Halkımız Büyük Bir ıve Sğekoslovakyan"ı Neş'e ve Alâka İle Reyini Kullanıyor7 H N H a L ' İntihaba İştirak Edecek İstanbulluların Dörtte Biri, ışg a ı ı T a m a m ı a n d ı Dünkü ilk Günde Reylerını Verdiler. Tekmil Halk Reyini Kullanmak için Büyük Bir Arzu Gosterıyor U Ordu da Sllahlarlnı Almanlara Dünya Nimetlerinin — İkinci Müntehip secimi her tarafta TCSI"" Etti. Hitler Praga Gitti
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ç S w Bütün Yurtta; Halkımız Büyük Bir Neş'e ve Alâkaİle Reyini Kullanıyor!7 İntihaba İştirak Edecek İstanbulluların Dörtte Biri, Dünkü ilk Günde Reylennı Verdiler. Tekmil Halk Reyini Kullanmak için Büyük Bir Arzu Gosterıyor İkinci Müntehip seçimi her tarafta martın 21 inci gunu akşamı lıitscek Dünya Nimetlerinin Pavlaşııması Davası çırpınan nenfaatler Baret oldığuna hakkile nüfuz, et- pkarşı tarafın haksızlığın- | her hal istemiyen, yal in muhafazasına levletler - vardır. Reyler — atilirken ., eei tn'ı sev Rey Veren ba p mevat yanlır 5| İstanbullular — Ne diyorlar? Mele vaziyeti 1slah edebilecek bir Müntehibi sani intihabatı gehri- anlşma çaresi bulacak mıdır? Bu, siysi bakımdan olduğu kadar, hat- hplllee tü mizde dün sabah saat dokuzdan iti- baren bilfill başlamıştır. tü laha ziyade, iktisadi bakımdan edilmeğe muhtaç bir mesele- geee İntihabat için sabahın çok erken dir başlanmıştı. Daha — geceden yakın #emtlerin karakollarında hazırlanan| 1 Saatlerinden itibaren — hazırlıklara| rey sandıkları kaza kaymakamları| nahiye müdürleri ve heyeti teftigiyo| Azası hazır bulunduğu halde evvelce | takarrür eyliyen mahallere götürük-| Müş ve orada boş olup olmadığı ayene edildikten — sonra mühü, miştir. #Sonu 3 üncü sayfa: Dost ve Kardeş İranın Bayramı Şehinşah Rıza Pehlevinin Doğum Zir memleketin hudutları dabi. | komünistler, libe, ar, ilâh. buluna-, ferans salonun da sulh vi etmek dük dine sosyalist relir, muhafazaki bil. Bunları bir dazoplayıp aral kü, uzlaşma ter debir mi? Müz lerkanaatlerini, ve b atkini gözetmeyi feda etmedikçe, birirlerile el birliği yapıp mütesa- GĞ bali işteomi. Bir ei l ken huduları içindeki komünst | Yıldönümü; merasimle tesit olundu b ö eeti a MA ada paylaşır ÖÜ d yey | biletmek isterler. 5 | İah komünist, kollekti Fakat faşizm reğimi kabul etmiş ba hükümetler de vardır ki haki- 'da - köllektivistdirler. ivistliği kendi hudut. iş dar bir sahada do ün dünyada tatbik etmek is- Pğgler. Komlnistler nasil bir memle. Nt D ülün ferdlerin kazançlarını yağkagtağ Yeni bir usul ile herkes Araenda — paylışmak kip ediyorlarsa bu. faşi eT Bi servet menbalar, u milletler arsında yeni baştan hak ve adalete uyşun yeni bir tarz- n Konsoloshanesindesi merasimde Konsolos nutkunu söylerken| Dün kardeş ve Bu münasebetle dün İran: kon- soloshan t İran dev- Peh. inde bir kabul resmi yaz MMUNTEHIPSEÇIMIBASLADI' İ biri on geçe, Führer ile görüşme. | yada yaptırılı Bohemya, Moravia Ve Çekoslovakyanın işgali Tamamlandı! Üç Ordu da Silâhlarını Almanlara Teslim Etti. Hitler Praga Gitti Karpatlaraltı Ukranyası Mukavemetsiz Macarlara Teslim Oldu. Rumen Kıtnları da Faaliyette mi? Hitlerin Beyannamesi bah saat 3.55 de aşağıdaki anlaşi ma imzalanmıştır: “Führer, yanında Almanya ha ei oldüğa aa. Çekmlsrakya LA Ve Resmi tebliğ Konlavakya harlelye ae | Berlin: 15 (A. A.) — Resmi tebliğ: Çek relsietmhuru B. Hacha ya- nında Çek hariciye nazırı B. Şval- kovaki olduğu halde, bu gece snat Şralkovaki'yi, “talebleri — üzerine, bugün Berlinde kabul etmiştir. Bu görüşme esnasında, — aoi haftalar hâdiselerinin eski Çekose lovak cümhu evde getirdi bir açıklı ciddi vaziyet, tam etkik — olunmuştur. Gerek Çekler, gerek Almanlar, bü.. tün erin hedefini, merkezi Avrupanın bu kısmında sükün, mis zam ve sulhun muhafazası teşkil etmesinin icabeylediği kanaatleri. ni izhar eylemişlerdir. Çekoslovak reisicümhuru, lerde bulunmak üzere, yeni Al - man devlet riyaseti deiresine gel - miştir. B. Hac esnada müzika selâm marşını çal: mıştır. Führer, B. Hacha'yı çalışma o- dasında kabul etmiştir. Bu görüş-| Mede, Führer'in talebi üzerine ak-| şam saat 18 de İtalyadan BeRrline dönmüş olan Mareşal Göring ile B. Von Ribbentrop da hazır bulun- muştur, 45 dakika süren ilk görüşmeden sonra B. Hacha ve Şvalkoveki, Müzakerede bulunmak üzere B. bu Almanyaya giderek Hitlerle gö-| rüşen - Çekoslovakya Son Cimhurreisi B. H.cha Göring ve B. Von Ribenbtrop ile ferdi görüşmeler yapmak — üzerel çekilmişlerdir. Führer ile görüşmelerin yeni - den başlamasını müteakib, bu esere hizmet için ve katı bir gel ve süküna varmak için, Çek mille- & rerinin eline teslim ettiğini beyan Führer, bu beyanatı kabul et - miş ve Çek milletini Alman rayhır (Sonu 3 üncü sayfadar Etrüsk Vapuru T | M. Köseivanof ahkikatında ” Di Yeni Safhalar - Gazetemize Mühim snye ni ga nür Beyanatta Bulundu 'nameye muhalif yapıldığı görüldü Bu sabah saat 11 Mersin seferi Alman. | Te eee şehrinize gelecek olan tanda yayanı dükkat bazı | dost Başvekil Karsağaç istasyonunda muharri- yeni ll leimedül le| rimize ihtisaslarını anlat'ı Vekâletin tayin rşilanmıştır. İstikbal merasiz | minde*Edirne Valisi Niyazi, Mevkf Albay Talât, Edirme Polis müdürü Hâdi ie bir polis müf, (Sontü 3 üncü sayfada) | Ekrem König Hollandadan ğ Nasıl Kaçmış Devlet Şurası Ruhi- hakkında 'nkaradan gelen mihmandar Fikret ve refikası, Bulgar orta elçis si, erkânı ve Türk gazetecileri bus. Tunmuşlardır. hasusl — tren imeü savfamızdağ da paylaştırmak enelindedirler. Yetme menemo Kıatar, Omtan Khadi. ( nin hayatını ve mal ve mülkünü Muhafaza altına almak üzere Çek.| | kümeti, Polonya ve Karpatlaraltı Uk, rek bir harekette kalarda bu nizam kur bu hi telakki etmesi İşgale karşı her . Met, bütün vastalar! tır. d0 K Bundan Başka, Çek * h ür Büyük Almanyanın — saüm, tetkiklerin k da Bir Devlet Daha Öldü ! Bügün (düni de, müntehibi aa. ©| nilerin seçilmesine geçilmiştir. Bu münasebetle, sabahtan şeh rimizin her tarafında — muzikalar, davullar — halkı Siyasi — haklarını İavet ediyordu. bi inlerde kar r verecek rnıı.ım Ali Cemalih sergisi Ankara: Yüelefonla)— Matbua- tamizin emekkdar cessamı B. Ali Ce: dışmakta ol mal Rey dağu M ndıkları husasi merasim- le ye konuldu. Binleree halk | in a| büyül intizama içinde veylerini | iz| Parti namzetlerin ttir | dilar #i talebeleri (Halkeri teşhir etme Bugün merasimle açılan ve için. B ç halkımız; ba; Mi fi| de 80 tablo bulunan bu güzel sergis açi Menata Valide. “çesmesinde | bulunan büyük partisine bu suretle| da Remam Xli Cemalin; aati B Bd th a numarada n bağlılığını ve sevgilerini | müzün uskeri Hiniforma ile yaptığı Faral e| Söerünckte vo bayram günlerinden | çok muraftuk Yağlı boyubiz raam slk Partisi; — Cümhuriysti| birini daha yaşamaklndır Bühamsa nazarı” dikkatı elbetmek. kuran ve Türklüğü kurtaran Kbedi! ğ Naci — " çoğin. riciye nazırı B. Von Ribbentrap* 'eti arazisinde vü — V

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler