18 Mart 1939 Tarihli Yeni Sabah Gazetesi Sayfa 1

Şimendiferi Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN ——— Yuııunnuıv m By w ana| — Zaferinin ilhak mı Edecek ? Hai deninele a | Yıldönümü Macarlarla Rütenyalılar Arasında Çarpışmalar Oluyor B ursadan gelen haberlere gö- yet göndermiştir. Uludağa bir si- mendifer yapılacağını duymak bizi | pek memnun etti. Fakat işde daha ziyade memnun olmağa değer bir cihet vardır ki o da Nafıa Vekâleti. nin takip ettiği prensip ve zihniyet. tir. Türk vatanının demiryolu ihti- yaçlarını karşılamak üzere tertip 0- Junan muazzam programın - bir an KA T DB İ ZCa A, dB İngiliz Bîışvekîlî Chamberlainin istifa Edeceği Söyleniyor. Hitler Viyanaya Geldi Belgrad, 17 (Fusust) — Dün bu: — * —— — Stefani ajansı, böyle bir emri nın ÂArnı ğ a ida Dır nvuduîı: birem. . ı vaki hazırladığı hakkında dolaşan P ç Y D a gi a İK E1 Ü e l ea KB A UKF GAT T ) /milE Tz ///î//// S E z //ı///ğ///// ÜÜ
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Şimendiferi 'Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN Zaferinin î a a— | | Yıldönümü demiryolu ihti- mak üzere tertip © programın - bir an D zürk u F k aa monan bir gayret ile meşgul Nafın Vekâ ti bu kadar iş arasında, Ulu mediferini — mevzü, — ehemmiyetsiz| bir teferruat add dirdi. Halbuki Ulud demek inkılâp Türkiyesin ği mesni arasındı medeniyet hamlesi Nafın Vekâletinin gözür mıştır. Memleketin hayır. ve nef'ini arfetti ıma bir dabil 'm kaçm: 18 Mart, Cihan harbinin en şiddetli ve amansız bir dev- rinde Çanakkaleyo taarruz eden muazzam bir düşma » kı vetinin büyük bir hezimete uğradığı günün yıldönümüdi O gün mecmuu 200,000 tozu bulan büyük bir düşman kuv- veti Türk azmi önünde perişan bir halde kaçmıştır. Bu şanlı günün menkıbesini 4 üncü sayfamızda bütün tafsilâtile okunuz, böyle şümüllü bir nazarla görmek Ve ihata edebilmek hakikaten tak Gire ve memnuniyete lâyik bir ha- Tekettir. a İacak tetkikatın ne netic ei bilmiyoruz. Şiridiye kar dar, azari bir tahımin - kabilinden | birkaç yüz bin liraya lüzum göste- | Ecab Ka a l Üat AF HasanEcza eposunun rgüh tesbit edilme- | ! Yanmasındaki Esrar ni zamanda gi ir. Bundan başka hattın Te tevafük v 7 muayyen bir kanaat yoktur. Bü. '*tün bunların mütehassıslar tarafın- dan mahallinde yapılacak tetkikler neticesinde kararlaşacağı şüphesiz- ASA LKL | Hakikat Bugün Ânlaşılacak Kundakçının sözleri yekdiğerini tutmuyor. İşin içinde bazı parmaklar mı var ? rimiz lüzum görülecek masrafın bizi bir imkânsızlık karşısında bırakma- iğunu göz gayretin| uvaffaki- yete ve neticeye götüreceğine emin| olabiliriz. Filhakika, — Uludağ şimendiferi| memleket içinde, iptida civar vilâ- yetlerden başlıyarak sonra dairesini genişletmek üzere, bir ciddi turizm hareketine müşevvik hizmetini gö- receğinde şüphe yoktur. Dahili tu- Tizmi yalnız milli iktisat bakımından | Ş mühakeme ile iktifa elmiyerek bu- u, kalplerde üyandıracağı — vatan aşkı bakımından da düşünmek ieap eder. Her insanda (do kargi pek tabil olarak mevcut bir muhabbet ve merbutiyet dairesi ay ni canlılık ile, ayni surette müşah- has olarak bütün vatan toprakları- u kucakladığı gün hakiki vatanper- Bahçe kapu Hasan Ecza depo. sundan çıkan yanğın tahkikatına Polis ve Adliyece ehemmiyetle de- verliği kuvvetlendirmiş oluruz. e z Vatan kelimesi ” mücerred ” bir| ara Ç İi aA | mefhumu ifade eder. Fakat biz va. öülekin görlken, görüküşi Şinden itfaiye dün de zaman zaman © itcetrod iafikiz öt b Su sıkmış bir taraftan da civardaki t, kan ve can Agopyan hani, Börekçi hanı ve Taş- | ö ni e YŞ Hünın bodrum katlarında dolan mize, rubumu; ÇA ların boşaltılmasına çalışmıştır. toprakları üzerinde yalnız bi Zabıta yanğın mıntakasında ter. tibat alarak buraya kimseyi yaklaş. tırmamaktadır. Dün de yaptığımız kikata nazaran yangında kast tayı bilhassa sevmeyiz, her ya, öyle yakından alâka ile, biler ve tanıyarak severiz. İnsan ufak bir #eyahatte gördüğü memleketleri bi dan kaçar le hususl bir alâka İle hatırlar. Bur | itirafile kat raları kendi vatanımız olursa tabü- İakkrakk: etasiytir, Pat İRETİR . " Mit aa li lbayi bakımından ha irden dolayı bilhas önünd Yfütüyoruz. Dabili turizmin inkişa İneticesinde h: de turist cel betmek gibi muhakkak ol gimdilik ikinci p Turizm haret Soldu kundakçı Ali, sağda tür. Mustafa (Sonu 7 nci sayfada) hükümetla BŞi gikiasin « ? Xe e MAT GMAYAL Meb'uslar Dün İstifa Ettiler ASonu 8 üncü sayfamızdı (Yazısı 3 Üncü sayfamızda) YENİ SABAH GÜNDELİK SİYASİ HALK GAZETESİ | evvel bir Alman mecmuasında Ave |Feci Bir Cinayet İş Bankasının İdare Mec!isindeki% Italya da Arnavutluğu ilhak mı Edecek ? Macarlarla Rütenyalılar Arasında Çarpışmalar Oluyor İngiliz Başvekili Chamberlainin istifa Edeceği Söyleniyor. Hitler Viyanaya Geldi Azm a Peegelğ rada, İtalyanın Arnavutluğu bir em. vaki hazırladığı hakkında dolaşan K Z D G R I N Z ZUN sLEESRD ni e Şazm AD D ae Hat B GümeSL Çekoslovakyanın istilâsı ae l eee STZIR miş, bilhassa gazete idarehaneleri her taraftan - yapılan bir müracaat bombardımanına — maruz kalmıştır. Bu rivayeti takviye eden hâdise derden biri de bundan bir müddet rupada hâkim olan Cermen ve ital- yan kültürünün, geri kültürlü Av. Tupa memleketleri üzerinde bir vesa Cbamberlain Bulgar Başvekili Anka- 'rada Parlak Merasimle Karşılandı Ankara: 17 (A. A.) — Bulgar|ve maiyetlerindeki zevat ile birlik- Başvekili ve Hariciye nazını dok-| te 'bu sabah saat 10.36 de husust 'tor Köselvanof ve bayanı refakat| — — (Sonu 8 üncü sayfamızda) Milli Şef Dün Reyini Kullandı Müntehibisani seçimi yurdun her taratında hararetle devam ediyor Ankara: 17. (ALA.)— Reisicüm- hur İsmet İnönü ve Bayan İsmet İaönü, beraberlerinde Başvekil Dok- tor Refik Saydam olduğu halde bu. Bün sast 17'de — Belediye dairesine) Belerek müntehibi saniler için reylo- | (Okullar Arası Spor Faaliyeti Yeni Spor Talimatnamesi Etrafın- (da Açtığımız Ankete İlk Cevap ”/ Fini istimal etmişlerdir. Yurdda seçim faaliyeti: Ankara: 17. (A.A.)— İkinci mün tehip seçiminin bugün üçüncü günl | bitti. Yurdun her tarafında bu faali yet hararetle — ve büyük bir ile devam ediyor. Sinop vilâyeti - intihabını bugün| öğleyin tamamlanmıştır. Mevsimin yağmurlu ve fırtınalı olmasına rağ. men bu — vilâyetin 108659 birinel | müntehiğinden - 203164'ü ilgepuçuk günde zeylerini kullanmış, bu suret-| Je yüzde 95 iştirak, — nisbeti istih-| 4Sonu 3 üncü sayfamızda) Kadıkoy'ı;nde Bir sarhoş ustura ile bir. berberi boğazından kese- rek öldürdü yapılan çoplantıda buluna lar Yazıs 7 inci ” sayfada 18 MART ŞEHİDLERİ k © gün düşman gemilerinei 'onları ge Bugün Türk yumruğunun, Türi in modern tekniğe, en don| “Geyemezsiniz!, dedi hlara, en korkunç tahrip öılan bir koyn .rında husu ve huşu ile eğiliriz. Katil Feridun iduğu gündür. 'A. CEMALEDDİN SARAÇOĞLU (Yazısı 7 inci sayfamızd..) Mehmedcik canını dişine ta-|

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler