19 Mart 1939 Tarihli Yeni Sabah Gazetesi Sayfa 1

“Dün Almanyayı |— "B'uğ;;ı Bitiyor —— Protesto Ettiler! | — EEE A Almanya İle Devletlerin Münasebatı — Kesiliyor mu? Londrada Rusyanın © da İstirakile Bir İcçtima Aktedilecek |
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PAZAR MART 1939 Telefon: İntihabat Faalıyen Hüseyin Cal YALÇIN ir “müldettenberi ” başlıyan B Yeni intihabat fasliyeti Teketin her tarafında sükün ve im- tizam içinde coreyan ediyor. Büyük Mit Meclsinin ” yaktinden / evvel dağılmasına ve yeni latihabatın şim. G kaşlamasına Tüzum gösteren bi kümetin nekadar iyi düşünmüş ve Yekayü pek güzci tahmin etmiş ol dağu falyabı e sabit olayor. Son külkelerin her tarafta tevlit ettiği 'endçe ve heyecaa - göz önündedir. Vaviyelin nasil inkişaf edeceği kali: İkmmda gimdiki halde kat't hiçbir Ö slykaamz işte Büyük Millet Meclisini vak- tinden evvel dağılmağa - sevkeden hükümet te, Avrupa siyasi vaziye- tinin arzetmesi muhtemel teşevvüş- der içinde, 'Türkiyenin intihabat iş-| derile meşgüliyet yüzünden bir nevi kararsızlık de eli kolu bir dereceye kadar bağlı bir hale xelme. münasip olmıyacağın: düşünmüş- *ü. Bu mütalcanın isabeti tahakkuk ederken intihabat faaliyeti de he- mmen hemen nihayete ermiş addedile bilir. Türk inkilâbının bu yeni intihap- tan taze bir hamle alacağında ve büyük Atatürk'ün açtığı feyizli ve ebedi çığırda yenileşmiş bir azim ve himmetle ilerlemekte devam edece ğirde hiç makta olan intihabat bütün zar larda icrası mutad olan tabil bir mu, amele olmaktan fazla bir de, bugün- kü gerait içinde, bir Plbiscite ma. hiyetini haiz olduğu gözden kaça. maz. Halkın bütün zamanlarda re. mülhi hâkimiyet rejiminin en tabi prensiplerinden biridir. Fakat baz. ahvalde intipabatı umumiye bu mu: tad ehemmiyet çerçevesi içinden ç karak memleketin hayatı için daha esaslı, daba derin bir manayı haiz olabilir. İşte gimdi yapılmakta olan inti. habat bizim için olduğu kadar bütün Biyaset ülemi he istisnai bir ehemimiyet ti balz'ola caktır. Büyük Atatürk'ün — tesis et cümhuriyet ve rejim on beş, çinde bütün kabiliyet — imkânların ihtiyaçların bu kadar kısa zihninde yer olamaz. aa bir memleketin mühtaç Olduğu bütün ulahatı. yapıp mek başka geydir; bu tslahatın pren Siplerini koymak, takip ed tikametleri takip etmek ve k is- doğru azim ve iman ile yür: başlamak ta başka şeydir. Hüseyin Cahid YALÇIN (Sonu 3 üncü sayfamızda) | İDARE YERİ irtanbal Naracamaniye Na 19 İrsenr: Yenlaiak güzeter zo7e5 Birinci y — Ne 313 Alman devlet r: Hitler 26 martta mühim bir nutus söyleyecek olan Musolini ile ber ber (Yazısı 3 üncü sayfamızda) Yeni Tefrikamı Sultan Aziz Devri Baş Pehlıvanları Okuyucularımız, ahili ve hariet si |— i Karayel, bilh: koymuştur. - Asırlardanberi | Muharririn vvi başpehlivanları,, tefri bu şekilde yazı güzeli ve en — heyecanlı İDün yapılan ve bugün yapıla. İcak spor hareketleri hakkı İdaki yazımızı 7 nci sayfamız. İfa bulacaksınız, —H Stmi Karayel Sami Karayel din genclik resmi || £ YENİ SABAH GÜNDELİK SİYASİ HALK GAZETESİ ingiltere Ve Fransa; Dün Almanyayı Protesto Ettiler! AlmanyaEl—)evletlerinî'lünasebatı |

Kesiliyor mu? Londrada Rusyanın da İştirakile Bır İçtima Aktedılecek Şehrimizde müntehibis de nihayet bulacaktır. olunmıyacaktır. müesseselerin tatil olması dole siyle sandık başlarında dal yük bir kalabalık görülmüş maktadır. Kundakçı Ali ve Musfafadünmah- kemece tevkif Edildiler Hasan deposu yangını tahkikatı şayanı dikkat bir mahiyette Bahçe kapuda - vukua gelen ve (Hasan ccza deposu) ile 4 dükkânın yanmasına sebepiyet veren yanğın tahkikatına dün de ehemmiyetle de- vam olunmuştur. Bu — işle meşgul olan müddeiu. mumi müavini B. Rifat dün vakal mahalline giderek alâkadar memur- Jarla beraber bir tetkik yapmıştır. fFahkikat gu iki cümleden yürü. tülmüştür: 1 — Yanğını çıkaran Alinin, Mus| tafanın teşvikile dükkâna ateş ver- diği yolundaki sözü doğru mudur? Ali, bu yanğın işinde her hangi bir sebeple başka birisi tara- rak mi kullanılmıştır? aşında bir çocuk olan Ali, dün sabaha kadar olan sorgu. sunda mütereddit cevaplar vermiş| 've kendisini teşvik eden Mustafa: dan 115 lira aldığını söylemiştir. (Sonu 3 üncü sayfamızda) Ecnebi Yolculara Mühim Kolaylık ların gümrük muamelesi| derhal bitirilecek ! xra: 18 (Telefonla)— Yolcu. ların ve seyyahların beraberlerinde la — Istanbul ve islâhiyede ansyonel trenleri; İskenderuna uğriyan De urlarında, Edirn Müntehibi Sani Seçimi Bugün Bitiyor Bu saatten sonra rey atmak t-| zere yapılacak müracnatlar ieaf| Dün öğleden sonra devairin ve da- ha fazla rey atılmıştır. Buzün in- tihabatın son günü ve pazar olma-, at hasebiyle çok daha fazla *rey) atılacağı kuvvetle tahmin olun - Bu akşam saat 8 den itibaren| Beraberlerindeki eşya- | | mü idi: Milli Şefimiz İsmet İnönü ve Bayan İnönü rey atarken ni inti-| habatı bu akşam saat tam sekiz-| Teyler tamif olunacak ve kat'l ne-| Mebus namzedi gösterilmek isti - Hce alınacaktır. Netice Salı günü| Yenlerin Parti umumi merkezine Hün olunarak halka bildirflecek-| müracaatları devam etmektedir. tir. Bvvelki gün İstanbulun 11 ka.| — Namzedlik için müracaat lise zasında atılan reyle evvolki — ikil tesi kapanmış değildir. güne nisbetle daha çoktur. Al-| — Parti umum riyaset divanı; va- 'nan rakamlar şunlardır: ki müracaatları bir taraftan tetkik Beykoz: 2018, Adalar: 648, | etmektedir. Bakırköy: 2824, Sarıyer: 1271, — | — - Bir mebusluk için; birden fazla Eminönü: 6969, Fatih: 11990, Be-| namzed gösterilemiyeceği yolun - giktap: 4976, Kadıköy; 7312, Eyüb| daki haberler doğru değildir. Di- 1612, Beyoğlu: 22822, Üsküdar:| ğer taraftan seçimde; — müstakil 4868, mebusların intihabını”temin için; bazı namzedliklerin partice açık Ankara: 18 (Telefonla) — | bırakılması takarrür etmiştir. İsmet inönü Dü n Bulgar Başvekilini Kabul Ettı M. Köseivanof Ve Refikası Anka- rada Muhtelif Yerlerı Gezdıler Dost Bulgz Başrekili Mi Köe Refik Saydam Anâı nof ve Başvekilimiz. garından - çıkarlarke ) Angara: 18 (A. A.) — Sayın| ziyaret etmişlerdir. Bayan Köselk misafirimiz Bulgar Başvekili Dok-| vanof Çubuk barajını gezmiştir. tor Köselvanof ve yanlarındaki ze-| MİLLİ ŞEFİMİZİN NEZDİNDE ümhur İsmet İnönü bu Sonu 3 üncü sayfamızı Çok Acı Bir Unu!kanlılz Dün 18 mart zaferinin yıldönü.| min değil belki cihan harb tarihinini 'en müheyyiç, en şahametli kah- lerinden çetirdikleri eşyanın gümrük resmini | birinin yıldönümü, derhal tahsil “etmek ve bu suretle | medciğin pek şanlı galel Mübarek mehmedciğin Türk ——— Bu satırları bize yazdıran saik tarihine temiz kanile hâkkedegel- gazetecilik rekabeti değildir. Am - i böyle şahametli zaferlerin. cak üzerinden honüz bir çeytek a. 've yad etmeyi / sır bile geçmemiş velveleli mil. daima bir vazife li zaferin yıldönümünü biz gazer saymıştır. Lâkin dün, bir t k üzer, sabah refik- izde yalnız Türk milli tarihi-

Aynı gün çıkan diğer gazeteler