18 Mayıs 1949 Tarihli Zafer Gazetesi Sayfa 1

 Bayar diyor ki: “Biz Türk milletinin hakkını müdâfaa ediyoruz. Onlar da samimi iseler bunu vermeğe mecburdurlor,, Bayseri'de Yapıan ve Halk Pürtüi * taraköler BB tmsdüdi "aktlapo! İşirkk Fertl MMM Samsun, 17 (Hususi surette gön- | muştur. Dilekler arasında bilhassa —— ** İderdiğimiz arkadaşımızdan) — De- çiftçinin ve bütün zürraının Şmüşkül mokrat Parti Samsun il kongresi bu durumu ehemmiyetle Bcışbcı kanın z Kİ Tn a. vi meanataini Gicanmn gaş ŞERLRİN N D aP ğ M Ş RIIIIIIL' Lrnnn'rpııp
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Başmuharriri: Mümtaz Faik İDARENANE | | Altındağ Röportajları Adviye Fenik | | Mayı: 1949 | Yazan: Bayar Samsun'da | Samsun Demokrat Parti Kongresi dün toplandı |Demokrat Partinin seçim için £ verilecek hiçbir tavizi yoktur | Bayar diyor ki: “Biz Türk milletinin hakkını müdâfaa ediyoruz. Onlar da samimi iseler bunu vermeğe mecburdurlar.,, Büyük kongreye doğru... Başbakanın çok hazin itirafları Mümtaz Foik FENİK Ordu'da muhabirimize yapılan ağır muamele İçişleri Bakanının derhal tahkikat açmasını istiyoruz 19 Mayıs Stadyomunda provalar yapan | 19 MAYIS BAYRAMI l Ordu vilâyetinde Açlık ve sıkıntı olduğu doğrudur [ | KIZILAY YARDIMA BAŞLADI Parasız ve kredisiz kalan halk misir nlaı'alı dııruıııda değil i | : O İamanein aa di DAKINTIYA —T w | ; A D KüREK / C.H.P. Meclis 1 B a1 grupunda — Öğ j D " : Dörllü takrir verildiği güne

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler