1 Eylül 1934 Tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 1

 z . İstiklâl Harbini böyle yaptık / l ve böyle kazandık! DA İnönünde tarihi durdurur ve geri çevirirken ... h ö A ilrelan. Tenel Bülga e
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| v Bsii ( Matbaai Ebüzziya, İstanbul Sabahları Çikar sğ;v Gazete Fintı Heryerde 5 Kuruş SEFr Kütephanesi Cümartesi | Eylül 1934 Fi deri, ne de dört sene onlara bel bağ- ü " — . Z b YÖRÜL vükale sARELTA BAF T n — istiklâl Harbini böyle yaptık f İstemiş olsaydık... n 1 k | ETERERE ve böyle kazandık! , İT G V Kümsnmae e | İnönünde tarihi durdurur ve geri çevirirken ... y DU Dd saniper d İN — ( Başkamandandan İsmet Paşaya : “n aeti bur İRERİRAK yalam di Yaği, GUti - SA Hüi ge yöndinle » VO bsiehal almıştı, ki adeta maddiyet Ç n Gazi Mustafa Kemal Slalgestterin dünk içtlmalerıma 4etirak edenlardan Bir grapi :; l k..;s:yıışu " .",î.j;ğ“’_“,'.',.;'.".îx.“ Malülgaziler ikiye ayrıldı ei | Pai L Z Ril Bz'OR Ve ae AR ua Dünkü kongre münaka-*: ae aman ne'ler b SY | | Tiyarak bize kargi bin türlü kü tahlıklara ve mankörlüklere cür'et olan akeslerden bir fert barekete hazır man, İstanbulu en ziyade korkutan ir âmil oldu. O ordunun ne yapıp yapıp birgün hareket edeceği kor- küsiyle İşgal kuvretleriyle onların yardakçıları bilâ mubalâza uykula- Tım kaçırmış ve illk. işarette savuz güp kaçmağa müheyya birhalda Bulunmuşlardı. Bu okadar büyük bir hakikattir, ki (Lozan) muahede- sinden sonra görüştüğümüz Beyoğ- İ sakinlerinden bir Musevt - vataı daşımız bize “Büyük fırsatlar kaçır diniz. Ordunuz (İzmit) te iken, baş- 'ta işgal kuvvetleri olmak üzere bütün anasırı ssire, askerlerinizin ufak bir hareketi üzerine kaçacağı ve İstanbulu iki üç günde ecnebisiyle, yerlisiyle terk edeceği muhakkaktı., Demişti. Musevt vatandaşımız hatta araya bir de latife karıştırarak "Sizin bir iğneli fıçı tabiriniz vardır. İşte lı- asbraplı ve endişeli geçirdik,, — Sözlerini Usvi amma böyle korkmağa “vardı? Henür dretmotlar, tank- dar, toplar, tüfekler İstanbulda de- #ilmiydi ? Onlara istinaden otura- mazmiydimz ? Bahatus İşgal kuve AAA danil adeğu balde bi halk üç günde İstanbuldan nanl çıkardınız. ve hangi tarikle çıkare diaiz? , Tarzında - süallerimize d “Sizin dretmot, zırhli: dediğinir gemiler İzmir limanında d İar. Or İcap karadan savuşup gidecektik. Hem olnuz bizi himaye- edecekle- Fini söyliyenler bizden evvel ve ümüzle kaçacaklardı. cevabımı almıştık. Naklettğimiz Çu mu men ceryan / ettiğini - söz Terimiz terkiyeye muhtaç olmamakda beraber " temin ederiz. Bu sörler Buna benzer redebili DÜM Ceneral arinz tonlun inadı yüzünden bir aralık in- hıtan uğramıştı. O vakit İsmet Paşa, bi İzmit) ordumuza ufakbir hareket göstermesini emrekti, Ordumuz da, #annederiz, bir süvarl bölüğünü ile) ye doğru küçük mikyasta bir Bümayiş yapmağa memur etti. Bu | Aölüğün ileri hareketi İatanbula derhal bir yıldırım süratile aksetti. Bunun meticesi 'ne olaa beğenirsi: biz ? Çamlıca: tepölerinde mucafler ordumuzu Hâteşbih tevkif için İer kazarak toplar koymuşlardı. Bi kopları mulafazaya memur. glan kahramanları aüveri bölüğümüzüe Hleri hareketinden anatzm haberdar >ünca topları oldukları yerde biraz Te Födköyüne, Ösküdarn can Hğiyer ve yapırlara Mücüm e İstanbula dar kaçmışlardı. Ya o larda bir 'ei Şile d, iğde nümeyişini yapacağına mese İA bir fikamiz tamı teçizatile l aceba »r'tr’ma(xlu ık e Ebüzziya Zade Devamı 2 inci sohifede K slvarı imönünde yalnız d 26 Ağastor - 9 Eylül tarihleri, hâtırla. böyük milletimizin mueizevi zafe- rini yarattığı günlerin devri sene- Şizidir. Türkün tek bir kalp halinde za- fer ve kurtulüş heyecaniyle titredi. Bi ve ihtiyar kürenin Bir mi örmediği - oyür kalarına yükseldiğimizi de Bak İkzımdır. Tüek mil cahedesin ti bu müküdden ü ilk zamanlarında, düş Sranlarının namütenabi ölüm vası. kalarına yölmız sihei zafer imamle dolü Kineti ve süngüsü Tle mukabe le ediyordu. *İaönü, — harplerinde löhumız yoktu, fakat Türkü: Tan aşkı, İstiklği — aşkı, - biçbir z man kirlenmiyen şerefini, namusuz me kurtarmak azmi her> şeyden | Spor kongresi dün toplandı Bütün işler takdir ve tah- sin ile karşılandı ! İstanbulspor / mintakasımu - koz gresi dün toplandı. Va tahmin etti- Şimiz gibi, köngreye - takaddüm eden asabi, mücadeleli, gergin hava Halkevinin kapısında kaldı. Herkes ükemlesinde saki . Kimse fenkidi. mahiyette “ve bir sene zarfında, hiçbir tenkide meydan vermiyecek kadar dürüst bir saat intizamile iş Temiş gibi okunan rapor takdir edil- di, tahsin edildi, kabul edildi. Bu vüziyet karşısında / söylene. cek birçok şeyler. vardır. Fakat bunu sonraya birakarak, en siha. yetinde yapılan intihabata geçelim, Mintaka riyasetine Hamdi Emin Bey seçildi. Dün'de söylediğimiz gibi, Hamdi Emin Bey, muhtelif partilerin hiç düşünmeden üzerinde ittifak edecekleri nadir çahsiyetler- W kanın başında, her türlü dedikodu. ların fevkinde İstanbul / sporu için, müfit olmasını temenni ederiz. Devamı 5 inci sahifede dendir. Hamdi Emin Beyin mınta> işmanı değil, milletin maküs talii Harikasını gösterirken... üstündü ve damarlarını ni “dolaşıyordu. itin iptidasını teşkil harpleri | de kazanılmı Türk ömilleti bilmediği kiymet cattir. Gazi Hazretlerinin teşekkürleri İsanbul 31 (ALA.) — Ri- yüzetl Cümhur/ Umumt - Kâtip, Hiğinder Rehsicümhur sebetiyle yata memnüniyet ve teşekkürler rinin İletilmesine Anadolu mjan- tebrikte - bulunan zex n tavsit buyurmuşlardır. |Budir aa Amerika Reisi- cümhurunu tehdit! “Ya para verirsin, ya- hut ta torunlarını kaçırır ve seni hırpalarız!,, Nevyork 31 ÇALA) — 168 bin takdirde Rei seğ ee Ku şalı ve gürültülüoldu « Hayrünnas Beyin söz söylememesi hakkında iri> emir varmış! — Malül efrat rey hakkı istiyorlar *” Ankara, Malü'geziler“ Cemiyeti | bunlar kenas d | v Kalmadlar. teyimsiği Grarek. ğ “Ankaradan, gelen tezki abul Şubesi üzamı dün Üniyer. ve 'rapor —— Hu site konferana salonunda fevkalâde bir kongre akdetmişlerdir. Kongre çok münakaşı Evvelü Anlcara merkez heyetimep —— den gelen terkere ekunmuştur. Ba tezkerede bazı kimselerin fana pros HAl rültülü simuştur. Pagandalarda bulunduğu “ve, n yeti dağıtmağa çalıştıkları Tiyor bunlara mani / olunmamı taği fıri siye ediliyordu. Yakında eak.olan kurultayın nizamnayi #ait T dik edeceği ve ozamane hiçi ve bir mall . teşebbüse - girişilmemesi, ., icap ettiyi de bildiri kangre- riyasetine Hakkı. Bey seçik “60ş ı buluyordu. Fakat yasa mücibince efrada rey heta için 7 huruş 10 para, 9kuruş 30 para ve 12 kuruş. İkini Sırasile üç kıta için 4 kuruş 20 para, 6 kuruş 30 para, ve 9 kuruş, diğer katalar için 8 kuraş ci mevkide İlk iki hata için 3 kuruş lifer kıtalar için € kuruş Bugünden itibar yaylarındamcari meğe İtasıdır. İr olur ve fakar yakışır. Releleümharun da hirpalanace dair bir mektubun mevendiyeti. meden evrel, gönderili #Beyaz ev,de memurlar tara alınmış ve kendisine verilmeiz Bu ifşaattan evrel, Neven arttl Zarn, izminde 33 yaşların z etmi; terkil edilmiştir. Bu ada tayyarelerinde erkiden müüYOr yapıyordu. sakiynekle namesini verdi Lizbon 31 (ALA) — Türkiye çisl Tevfik 'e mütefekkirle- 4 lda cergan 'edip uz, Çünkü hakaretin "ksızlara yakıştığını ka- akaşalarında gös “Lizbon, elçimiz ilime “Hak, mefhumu” zamanlar ve k teneffür ve iş olacaklarını Bugünkü hav; Yeğilküy Rasat merkesü diğmz maldemata göre di baa tazyik derecesi 769 v aai7 've bunu bütün vakarı, vermiş tasvip etmiz der Cemiyetne İnin sureti ter olduğu vzameti azaml sıcaklık 31, “Zajar iştir. Heyete ine dün rüzgâr saatla Çlarn d e ( LA ll el hava dünkü geçecektir.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler