2 Eylül 1934 Tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 1

 | — Nafa Vekilinin tetkikatı — 1 Telefon şirketinin satın K îzl'ıt:'î" saa| M. “Musolini,, muhalif- lerile anlaşmak istiyor! alınması yakındır bil Trakyayı Bul- garistana vermeli imişiz! —— <. | Şahsi hürriyet iade edilmiyecek, lı(ıollektıf hürriyet Bulgaı-lar işi yıne' İtalya humyete_ akvuşacak mı? Yevmi makale Hayrete şayan bir haber! Telefon şirketinin içyi eydana çıkıyor! —Bütün şirketlerin hattıhareketleri dikkatle takip olunuyor Ki verilecekmiş. Acaba bü kölleklf körryek' te YA GU e D İtalyan soey: ı.ı_yu ııg.ıa ra) ile an. bulunan
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Türkiye için Waraoumaniye, Şere) Sakağı, TELEFON: 20520 Yevmi makale Hayrete şayan bir haber! Çh Bir baber var, Müyü, talyan halkına hürriyet vermeğe Karar vermiş' ve bu kararını tetbik içinde eaki İkalyan soryalisleri rer itlerinden Müsyü (Kaldera) ile Jaşmak istiyormuş. Bilâ mübalâga töylüyoruz, ajan- sin. tolgraflarında bu , haberi ve telgrafi Okuyunca - görlerimize ir Şatdik tekrar dekrar okudu aa çıkalılirdi, herhangi bir memlekette hükümet devrilip yerine bir başka hükümet çıkabilirdi. Herbalde merkeri A Fopadan her gün bir fevkalâde haber gelmek Thtimali vardır ve Köyle 'Dir haber karşısında - kim: genin de şaşmak halırindan geç Fakat şurasıda muhakkaktırıki Müsyü (Musolini) nn durup dururk İtalya da hâr bir idare tesisine ka vereceğini bir an bi vvur edemordi. Böyle birşeyi nasıl tasa' bilelim, ki İtalyan Başvekili mevkii iktidara geldiğindenberi yalnız bir iddiada bulunmuştur ve bulunmal Kadır. O da (Demokrasi), (Hürriyet), (Parlâmentarizmiyibi esasların aruk Samâmen köbneleştiği “ve bundan Sonra dünyaya (Faşizmin hâlcim ola- Cağı iddlasıdır.. Müsyü” (Musolini) bu iddialarını her vesile ile o kas dar tekrarlamıştır, Ki nihayet İtal bundan sonra. akide teşkil edemeyeceği de iddim edilmesine rağmen, Müsyü (Muso: Tini) sin cazibeli nutukları bariçte de tesir etmeğe başlamış; renidi gömlek ve elleri havaya kaldırmak Modanı başka memleketlere de vayet eylemiştir. İşte ( Faşizen Jin İ bit Te Baritedz büyle ti ve artık insanlığın en gerefini, fikri beyerin en büyük Azaleti olan hürriyete, bazı memler ketlerde ebediyyen veda etmek lâ- zım geldiğine hükümolunduğu bir sırada Müsyü (Musolini)/ birdenbire Orkaya bir bürriyet meselesi Tiyor ve (Faşizm) idaresine W yet yereceğinden bahsediyor. Kaç gündür devam eden şu ve sicak havada, çu mavi ve Tak semada birdenbire gimşekl çaksaydı, yıldırımlar düşseydi. gök- ber görleseydi ancak bukadar yette kalırdık. bahtetmek, (Kaldera) namında - bir zatla hürriyet mübahasesi açmak ve hatta pazarlığa girişmek İüzus Yuunu hissetti ? Telgrı Küf bu Bapta henüz tafrilât verme mektedir. Bu şayamı hayret işin Bi Gran kirdk çeki ve çok cevval fikirli bir zattır. He- men bir hafta geçmez, ki yeni bir Butuk söylemesin; veya Avrupa gazetelerinden - birine bir mekale Tazmasın ve ortaya yeni bir likir atmasın, Bu makalelerinde kâh J Ponyanın dünya için bir tehlike Teşkil ettiği ve Avrupalıların bi leşerek (sarı tehlike) ye kı <ephe almalarım tavsiye eder ve Tapon selirini izahat istemek mec: buriyerinde bırakır. Gâh Frananya çatar, güh eski Roma devletinin İRİS etliği yerlerin bugünkü İtal yaya ait olduğu iddiasını ortaya , velhasıl bir hafta ön beş gü Cihan efkârı umumiyesini mepgul decek yeni yeni fikirler yeni yeni'na- zariyeler saçar. Fakat şimdiye kade hürriyetten bahsettiği ya biç işidi memişti veyahut arasıra bahseti Bu da'ancak hörriyelin köhneliğine, Mmafarralına inlisar cplemişti. 'Remada birdenbire patlayan bu hürriyet “ rivayetinin "mahiyetini, yök dediğimiz gibi, henüz bilmiyaruz. Fakat mahiyefi ne olursa olsun, Müsyü (Musoliniynin durup dürürken bürriyet ile / Yaşiz kabili telif — olduğunu / söyler diğer memleketlerdeki (faşizm) h: veskâr. ve mükallitlerinin de hiç hoşuna gitmiyecektir. Çünkü bu Üaşizm ? yamaklarının — hepsinin ümdesini, düsturunu da herşeydan evvel Bürriyeti ballalamak * teşikil ümdi birden. hürriyet bahsi, pişmiç aa Su kotmak kabilinden 'bu'y makların zevkini, hevesini, iştiha. verdi iBümali” vardır. örülüyor ya Ajanmın verdiği ha. her cidden şayanı hayrelür ve cid. den *bu işla sonu ne Olacak?, Diye merakla beklemeğe değer. Ebüzriya Zade Numara : 84 Abone Şeraiti Hariç için F Nafıa Vekilinin tetkikatı Telefon şirketinin satın alınması yakındır Telefon şirketini | meydana çıkıyor! —Bütün şirketlerin hattıhareketleri dikkatle takip olunuyor Şehrimizde bulunan Nafıa vekili Ali Bey, Nahaya ait işler etrafında teftiş ve tetkiklerine devam etmeke Tedir. Ali Bey dün, Naft girketler mü- fettişi İbrahim Beyin Merkez Rı tim 'hanındaki dairesinde meşgul olmuş, elektrik İşirketi hükümet kömiseri” Civanşir' Beyle İorahim Beyden memuriyetlerine eden işler ve. girketlerin ötmekte “ olul hattıhareket hakkında izahat almış, mümaileyhi- ime bundan sonra takip edecekli daraı hareket hakkında” Girektifler vermiştir. Telefon şirketi satın alınıyor. Ali Bey bundan sonra; Telefon girketinin işlerini ve hesaplarını, Müamelelerini tetkika memur eti heyeli davet ederek kendileriyle görümçe v heyetin gimdiye'lar İar telefon şirketi etraf H tetkikatı ' ve bunda Bacağı işleri dinlemiş, icap. eden irektifleri vermiş, şirketin vaziye ti hakkında vekâletin gördüyü ve bildiği esnalar hakkında kendilerine yakından izahat vermiş ve tencir. Terde bulunmuştur. Bu'beyet, 'Âli Beyden aıdığı y mi direktikler dahilinde tetkiklerine devam edecektir. Nafva Vekili Ai Bey Ali Bey bütün bu vaziyeti dün yakından dinlemiş ve görmüştür. Haber aldınımıza göre heyetin teftişinden sonra verilecek rapor Üzerine bükümet hakkım istimal Ederek derhal Telefon alacaktır. Bugünkü teftişler Ali Bey bugün de bazı teftişlere de bulunacak ve ağlebi ihtimal Yi Sek mühendis ve Fen mekteplerini | teftiş edecektir. mat ve fikirler şayamı dikkat bir Dün Kadıköye tramvay işlemeğe başladı Dün T #ramey Kadıklı iakelesine geldiklen sonra Üsküdar vapur lekelesini Kadı. | ken bat, Hayda köy vapur iskelesine bağlayan ye- | taniye hastaneni yanından geçerek ni tramray hattında, mükarrer ol | İbrahimpaşa çayırından Kadıköyü- düğu veçhile, dün aabahtan ne kırrılmakta ve Altyol ağmı zen yolcu nakliyatına başlanılmıştır. | rikiyle iskeleye inmektedir. Üzküdürdan” Kadıköyüne gide Devamı 2 inci sohifede Rıhtım şirketi sene ba- şında hükümete geçiyor Şirket 100 milyon franga satın alınıyor, bu para her yıl 200 bin lira verilerek 40 senede İi ul Rihtim girketinin hükümet farafından satın sında cereyan eden Mmüzakereler bitmiş we bu husustaki mür kavele parafe edil. miştir. “ Mukavele yakında Ankara'da imza edileceklir . Haber aldığırı- xa gere Rihtim gir. keti kânunue ibtidarından iti baren bütün mücmeatiyle birlikte Merkez ve Çinili nhtm hanları Ka e ntikeal etmiş bulunacake | , Şirketin “Sirkecideki 4, Galata. b daki 5 antreposu vinçler yessire, Bbnd girketlale ” Tikımlardan | Hükünleti Kuköm Şirkeli < den milyon Fransız (rangı Mukabilinde Satın almaktar maada hükümete geçecek olan mü: essesnt ve vesaiti şunlardı PDeEi A p saliyelİ | | ZAMAN Matlıaai Ebüzziya, İstanbul Sabahları Çıkar Siyasi Gazete Hati Heryerde 5 Kuruştur Bulgariar işi yiâe azıttılar! bil Trakyayı Bul- İgaristana vermeli imişi: Atina 1(ALAJ — *Pre Sofy reisi “İvan Ormancief, tir Muharrir, — Bulgarların 1878 tarihli * Ayastef hedesine göre tesiz e gelen böyük Bulgaristandan ve 'ai zamanda müstakil ve muhtar bir Makedonyadanda bahsettiklerini ve Bulgarların bundan başka Dobrice- 'nin ve diğer bazı Garp vilâyetle. matbust — büroru —mem “Assen Bozinof, un neşrettiği diğer bir kitaptan da bahsediyor. vermesi lâzım geleceği ileri sü- tülmektedir. Birbu_çuî ay mühlet verildi Gizli nüfuslar pul ve harç resmi Geçen 29 Teşrinlevvel cumhu- riyetin Onuncu yıl dönümü bayra- mindan. üç gün evvel amümi af kanunu ile - gi ların ve kayıtsız evlenme, ölüm ve doğunt vak'alarının tesçili için 300. gön mühlet verilmişti. Bu mühlet bitmiş ve dünden itibaren yer fuk kanununun - tat maştır. Yeni nüfus kanunu talimatna: mesine tevrikan 300 günlük mühlet zarfında kaydedilmeyen gizli nüfus ile ölüm ve doğum ve evlenme yak'alarının / tesçili için yenlden Teşrinievrelin onbeşine kadar mü- sande verilmiştir. Bu bir buçuk ay zarında gizli nüfus ve ölüm, do- üm ve evlenme vakz yafta tarama üsuliyle tesbit edile- cektir. Bununla beraber müraenat edenlerin de pul ve harç resmi ale Sularımızda ölen İtalyan için.. Ankara 1 (ALA) — Bir kaza ne- Hicesihde vefat eden İtalyan gemi: n İstirahatı ruhu için * Mola- dibari, de ağustosun 13 üncü pazar Yapılan âyine, mahalli bükü- üzerine Türk konso- gi metin dave T öömmün işikele üi " babar ee a: Ziraat Vekili Karsta Kara 21 ÇA.A.) — Şehrimlede balenan Zirast Vökili” Mablir Bey gn Tükâmet dalresini ve d OKM ipu P İN ari Bişerdir. Vei Bey müteekilen bargase ği Tei Pa Bhenzn alklear hüiira Bagel Te inihell. kabiliyetinin yükeeli Binden delari Mohlie Bey bugün açıl İ ei Takalerinde” Vai Cerdet Beyle esrarnelğerl ee Saimi Oldağu halde Gi katanaa hareket Grelerli Maarif vekili Ankarada Ankara 1 (Telefonla) — Ma- arif. vekili Âbidin Bey bu bali'yebrimize gelmiş ye 'yonda. Maarif erkön t gdak karınlanmıştır. Türk akalliyetine muka- alınmadan tesçil edilecek| A ' bt Pazar 2. Eylâl 1934 “Akıl ve hürriyet zayıflık ile uyuşmaz, uyüşamaz,, , Vellminn (Serhi 3 üncü | İ(;lya hüfrıîizeter akvuşacak ae M. “Musolini ,, muhalif- lerile anlaşmak istiyor! Şahsi hürriyet iade edilmiyecek, kollektif hürriyet ,, Yerilecekmiş. Acaba bu kollektif hürriyet te ne demek oluyor ? . *Marolini, , İalganlara daha Sirkeç gön evvele gelincize kadar “Yalnız Feşizm var, ârriget Milano T ÇA AJ — *Deyli tel. yabirinin öğrendiğine göz Raşgadan aödet eden sporenlarımız dün $ (Yazısı 2 hifemizde, “Bugünün Aşkları, Bu roman, birçok emsali gil değildir. Şimdi aşk gençliğin ağrında bir çiklet olmuştur : Tat tatlı çiğmenip sonra atılan bir nesne L Önü çiğnemiyen — yol ve .. Çiğnedikten sonra atmıyan da yok. Ücuzdür, boldur, çok. seviliyor, fakat İşte yeni romanımız, bu herkesin ağ- da Çiğnenen çikleti tahlil ediyor. Bulgarlar “Çatalca , önünde Sabik Bulgar Çarı “Ferdinant,, Bal: kan' karbinde " Çalakca, “ önlerine nanl H İstanbula girip “Ayasofya, Camüinde izana kaparatorlağunı. "ilöna, ha ae np Dedia a DA elABI Dir taraftan bize dost görünen Al- taanlar, diğer taraftan Bulgarbtana n ler vadediyorlardı?. Henllz ortaya atılan resmi vesikalarai ve 'e eanada büyük roller. oynuyan İömatların İlşaktına istimat eden bu telz Fikayı da yakınde. neşre başlıyacağız. Karilerimiz yeni romanları! mızı alâka ve heyecan ile ta- kip edeceklerdir.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler