5 Eylül 1934 Tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 1

 Mes'ul kim ? Tenmray ücretleri tenzil edildi; "Şark şimendiferlerinde Ücretler pek yakında tenziledilecek Nafıa Vekili dün Şirket müdüründen izahat aldı, Küçükçekmeceye kadar olan ücretler ucuzlıyacak Türk Mühendisinin İstikbali — Mühendislerimize düşen vazife büyüktü—rğ Gazi Hz. Reisicümhur intihabın- dan dolayı M. Hitleri tebrik ettiler Ankara 4 (ALA) — Al yada yapılan Relsicümhur intihabı
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Abone Şeraiti “Hariç için £ venelik ae 200 K Ç” ” aa Mi tü ias Şeref Sokapı, TELEFON! 2050 ZAMA » Matbâai Ebüzziya, İstanbul Sabahları Çıkar Siyasi Gazete ] Fiatı Heryerde 5. Kuruştur. Çarşamba 5 Eylal 1934 “Me'yus olmak, fütura kapılmak insanlara mukadder olan hataların en büyüğüdürg Wouwerman (erhi 3 üncü aahifede) makale Mes'ul kim ? Tenmray halk şimdi üsretleri tenzil edildi; onların ucuzluğundan istifade ile daha çok tramvaya bi- niyor, Bu iyil Tramvay girketinin yöl” yaptırmak bahanesiyle fazuli aldığı paradan kasalı şündiden alı ında sakla- daka götürmiyen arim ve Sazafan bu. paraya da inmış nazariyle bakal diriz. Buda çok iyi | Fakat iş Nafia' Vekiir senielerdenberi süreb sulis 'bununla bitmiyor. Yeni inim, Tramvây gizl lerini topu bir iki aylık - tetkik ile bulup ortadar yenlerin — zibr zak bazı Tiyor, Herker kadar kolay mükadder suzl n kaldimvermesini gör mine - pek tabil olar e ge “Bu işleri yapmak bu imiş te, şimdiye kadar 'neden yapılmadı? Eğer Ali Bey Na- fin Vekili olmasaydı, Tramvay Şir- keti yöl parası namiyle halktan daha nekadar milyon çekecekti ve bilet ücretleri, taham pabalılığını daha mekadar muhafa- za edecekti? ööz sormakta ve ka temektedir. bu mesele hakiktten çok »» Suallerini kendiken- soruyor. Nitekim bu saali bir bu işlerin sen Jar yolsuz devam etmesinde ki- min mer'ol olduğunu öğrenmek hakla vardır. ve ihimdir. Çünkü dün de söylediğimir. üzere Halkta eskidenberi “Şirketlerle kat- iyen başa çıkılamaz, halktarı iste- dikleri parayı, nekadar haksız da olsa alirlar ve kinise - Buna ses ç- karamaz,, Kanaati vardır. Bu kana- at te Meştütiyetin ilâmından beri göçen yirmi tecrübelerde Halbuki beş senenin verdiği hasıl olmuştur. 'bu kanaatin nekadar yanlış olduğunu ve Şirketlerle pek kalay — başaçıkılabileceğini, — bem de bir iki kal Bi bir aatın Okalde mek bukadar kolay idise şimdiyı kadar bü niye yapılmadı ve. bu lar kim mes'uldür? Şurası muhal AF İşinde başaçe bileceğini, Nafıa Vekâletine ye- gölmesi isbal etti. Şirketleri yola getir. kaktır ki Tramvay şirketinin sene- lerdenberi / yapt Ali Beye gökten gelen bir. ilham ile malüm olmadı. Yeni Nafıa rendi. Bu Şirket O muka Sürette tetkil xaf birçok leceği ize güphesizdir. Hem bu zevat vekiller gibi iştırmakla öğ- dosyaları ve bilhase avelenamelerini - daimi ik ve takip ile muvaz- zevat olması lâzimge kısile değişmezler. Se- nelerce mevkilerinde kalırlar. Şirket dar bilirlerler si dalma meşgul olmaları itiba- riyle belki en ufak teferruz a kaz :T ve Şirketlerin balkla olan münasebatını sıkı bir, mürakebe altar ve yegâne v İşte bugünl darını böyle nes'ül kimeeler zalli İstanbe darca lira çel p olmanıdır a tutmak hu zevatin. başlıca azifeleridir. kü vaziyette herken azarı dikkatini celbeden muamelâtını ve hesap- takip ile muvazzaf ve balunduğu - halde /e kadar Tramvay> şirketinin 'Yol parası mamiyle za: l halkından mülyor kmesine ses çıkarılma- ır.. Eğer bu. yolsuzluk- lar Ali Beyden evvel gelen Nafıa vekillerinin nazari dikkatine vaze- dilse idi şüpi hesiz daha evvel ortar dan kaldırılmış ve İstanbul halkıda ancak beş g euz biletle metine daha bulunurdu. Nafa vekil tini, bu Şirk düşünmüş olmaz olanların skazız darı bâtün çı çündenberi idrak ettiği tramvaya binmek n gok evvel kavuşmuş li hazırının mümtaziye- çet işlerini kendiliğinden 've anl vezifedar beklemeden bun. ıplaklığı ile ortaya ata- zak kökünden temizlemeğe başla- mış bulunması teşkil etmektedir. Fakat bu u meşkür işler, yapıla- cak hizmetlerin yalnız bir safhasını teşkil ediyor. Buna şüphe yoktur.- ki Tramvay yolsuzlukları olanları kaydi sayesinde yapabilmiştir. D Jet ve halkın. menfantine ait işle girketi senelerle süren ını, ancak asıl vazifedar öslerdikleri ihmal velâ- de ie, ihmal ve lâkaydinin de el bet bir mes' dir. Bize öyle geliyor,ki efkâr miye, Şirk üliyeti olmak lâzimge, irlerinde / gö vekili Ali Bey dünde şeh- rimizde tetkiklerine devam etmiştir Vekil Bey dün sabah aat 10 de Şark şimendifer'eri idaresine gitmiş ve iki saat kadar meşgul olmuştur. Londra 4 (ALA) — Merkezi hü- kümelin gireceği bir harbe Domin inden İcamiş olacallar mıdır ? Hu mesele Kanada da münakaşa — edilmektedir. Giyor Ki *— Dominyonlar doğrudan doğ- yuya iştirak etmedikleri. herhangi bir siyasi vesikanın, meslcâ *Lokar- o, münhedesinin ahkâmından mes- Sİ olamazlar Halbuki gelecek kabineyi teşkil edeceği en selâhivettar zevat tara- he reisi M. milletleri n bu mösele t almaktadır. Selâhiyettar - “Londra, mehali- dinin / kanaatine göre — hükümdar Barpte bulunduğu taklirde İmpera torluğun bir eüzünün bitaraf kal masına hukukan imkân / yoktur. Belediye — intihap / encümenleri dün kazalarda” kaymakamların vi yaseti altında toplanarak defterler Tin tetkikine devam etmişlerdir. Bazı encümenlerde tetkikat bi hayli ilerlemiş ise de-Beyoğlu gibi nüfüm kalabalık olan kaymakam. himmet ve hizmetler dolayı bir ta- Faftan çok müteyekkir olmakla be. raber, diğer taraftan bu meseleler: Geki İâkaydiden mes'al olanlardan da hesap sorulmasını memnuniyetle lâkki edecektir. Zaten şirketleri Badema böyle ellerini kollarını sal- hiyarak — istediklerini yapmalarına ymani olmak içinde böyle bir ted. bir muhakkak lazımdır. Ebüzziya Zade AL Bey, hükümctün şleket netdin | Şark şimendiferlerinde Ücretler pek yakında tenziledilecek Nafıa Vekili dün Şirket müdüründen izahat aldı, Küçükçekmeceye kadar olan ücretler ucuzlıyacak Mülhakat bilet ücretlerinde yakında tensilât yapacak olan Şark simendiferleri Ve “Nafta Vekili Ai Bey deki başkomizeri Fnik Beyden muh- felif meseleler hakkında izahat al- diktan sonra girketin - müdürü M. “Paska, l çağırlmış ve kendisiyle, bir kadar konuşmuştur. Devamı 7 inci sahifede İngiliz İmparatorluğu bağları çözülüyor mu? Büyük Britanya harbederse dominyonlarının va- ziyeti ne olacak? Bunlar da harbe girecek mi? İaçille Koalı — Beşinct *Corç. Jilam f ünzlüüt kükaümüin ei Tetkikatını Bir hapli ilerleten Fafik inilhap eneümeni sütün ihtilâflara dominyon- Jarında her delnsinda - sürüklenip sörüklenmiyeceği tasrih — olunma- naktadır. fıklar da bu iş daha bir müddet vaayacaktır. Bütün kazalardaki intihap eti menleri tetkikatını bitirdikten sonra defterlerin, bepşi aymı günde mahal- ledin Fetinin temin edilebilmesi için Halk Firkan “tarafından - atamt " gaytet sürfediledekte ve İcabeden tedbirler İttihaz olunmaktadır. ea ve ayaı günde” ka Bir günde bitirilecek oian Be- iye inlihabatında msap ekveri Elma dağında kış sporları Ankara 4 (Telefonla) — Bu, sene Ankarada ki Elma d kış ında,, aporları için tesisat yapı 'a karar verilmiş Ç Hukuk Fakültesi Gazi Hz. Reisicümhur intihabın- dan dolayı M. Hitleri tebrik ettiler Ankara 4 (ALA) yada yapılan Reisicümhur int dolayısıyle Reislcümhur fafa Kemal Hazretleri ile ya Devlet Reisi ve Başvekili M. Adolf Hitler. Hazretleri arasında aşağıdaki telgraflar testi olunmuş- tü Devlet Reisi M. Adolof. Hitler Hazretleri Berlin Alman Devletinin n yölsek makamına intihabınız dolayısıyle en samimi tebriklerimi arzeyler mekle bahtiyarım. - Çok yüksek İhtiramatımın kabul buyurulmasını Tica ederim. Gazi Mustafa Kemal Türkiye — Reisicümhuru — Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine Ankara Vazifeme başlamam. verilesiyle göndermek latfunda bulunulan teb Tikten dolayı hararetli teşekkür. Terimin kabul / buyurulmasını zatı devletlerinden rica ederim. Alman Devleti Başvekili Adolf Hitler Dekanlığı Sıddık Sami Bey De- kanlığa tayin edildi İstanbul Üniversitesi ” Rektörlü. itü, Ordinaryos Profesör Tahir Be- le boşalan Hukuk fakül. ğına — İdare - hukukü Profesörü Sıddık Sami Beyin tayi. nini inha eylemiş, Maarif Vekâleti bu inhayı muvafık görmüş, Hukuk fakültesi dekanlığına Sıddık Sami derilerek — ikmali - tahsil sonra Mmemleketimize dönmüştür. Mumalleyh Mülkiye mektebinde ye- di sene profesörlük etmiş ve teşkilât münasebetiyle - Üniversite kadrosuna alınmıştır. Yeni dekan Sıddık Sami Bey, Hakuk fakültesinin değerli ve gn pestedicletindeni Rusyadaki aske- ri heyetimiz Moskora 4 (A A9 — Kiefte bur Üat Blm Sakana keğibel Ki #Voroşlaf, aakert Türk heyeti iükehme bir 1çülm varaşl Şaletie “Tück beyelinden' öeşkü Tödiyeni, Alkielı Kemretş ol Üellür Taceaia Bikümei aa tlenin. Mikek Kasamle, Munll Eeürl D aat feroylef, Sa*maaN, Tei dar a Fakratin” ve Mezahter Pai Te li Tateklır GAĞ li Suştur Daan e vpaltel DK a talailere Haşgeldiniz, demiştir. Kiyeften hareket İladkorü LA A G Tünk eli (Beğeül Üknüyh ' mklik dre BüNa lll he e Tulnmlz dzere M Vöroşilef fi birlikte Kiyeflen hareket etmiş- İktısrat Vekili “Edirne,, ye gitti dunan İktimt Vekili Celit Bey, İş Bankasının yeni tesis edilen şuber gini aşmak üzere dün “Edirne, ye İş Bankası umum . müdür vekili Muatamer, Edirne / Mebusu " Şakir, Ticaret umum müdürü ku Türkefis müdürü Kurt oğlu ik Beyler de Celâl Beye vefakat etmektedirler, Celâl Bey İy Bankası şebesinin açılma merssiminden sonra” Trak- Şamin iktuadi. vaziyeti İle alâkadar olacak “Alpullun fabrikasını da g Vekil Bey cuma günü şehrimize Türk Muhendısımn İshkbalı Mühendislerimize düşen vazife büyüktür Her imar hareketinin başına Türk müheni geçecek - Mektebin ihtiyaçları, talebenin dilekleri refi sacifeler “alam oN dirlerimisin götüşe ocoği Ve Mükendir. Hekiabi Rek dürk Filri Beş — Hasımlar, ae ua dense o kadar fazla rağbet etmiyorlar.. Babiklide bir kiz ile mülâkat Edlyor! — Herhalde Ana- dolüda tor toprak le köprü kuru Geçen sene yalnız dört hanım talebimiz vardı. Bunlardan iki meren oldular. ulmıdl'lubm' Teyli ola. Limanlar ıslah edılece Memleketimizin 79 limanı ayrı ayrı tetkik edileci ıslahata tedricen başlanılacak Senelerdenberi mühtacı himmet Bir halde balanan ve “artık salak edileceği Tan manlarımızdan “Zonguldak. n görünüşü Ve tedric olarak- yapılacak hat hakkında tetkikat ler: vekâleti bütüm limanla- örileştirmeğe ve her cihetten uslaha ka Yenı tarıhı tefrikamız Bulgarlar “ Çatalca ,, önünde Sabık Bulgar Çarı “Ferdinant,, Bal- di kan harbinde “Çatalca,, önlerine nasıl gelmişti? İatanbula girir *Ayaaofya. camlinde *Bizanı saralorlağıma. ilâna kazırlanırken Bana - ned alfek elamadı Bir taraftan bize dost görünen Al- manlar, diğer taraftan ” Bulgaristana neler vadediyorlar ? hu Henüz ortaya atılan resmi vesikal 've o esnada blyük roller oymyan dip- lomatların ifşaatına istinat eden bu tef- rikayı Perşembe günü neşre başlıyacağız. Sebep olan Jelâketleriden biri e Balkan harbidir. B itlbarla” veni tefrikamiz, yulmz Çar * Fardi. Perşembe günü yeni tefri- kamızı takip etmeğe başlayı- nız, Aönecektir.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler