4 Eylül 1934 Tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 1

4 Eylül 1934 Tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

vi Sene: | Numara : 86 Abone Şerai Türkiye için Hariç için ğ | Haracananiye, Şeref Sokağı. TELEFON: 20520 Malbani Ebüzziya, İstanbal Sabahları Çıkar Siyasi Gazete Fint Heryerde 5 Kuruşur e Salı 4 Eylül 1934 Ü ı Pi “Kuyuya- yaklaşan görüp te susmak alçaklıktır,, ı Sadi (Şerhi 3 üncü sahitede) Yevmi makale İstersek oluyormuş . Tramyay — öcretleri ha indirildi. Buna güphe caiz değil. Hatta kendi garetemiz de dahil ol- duğu halde bülün gazetelerin yar- pek inanmadığımız cihet el bir semiz Vet diğer bir semte gittik. Verdi-. gimiz bilet parasından anladık, ki nice vakittir. nz gey bir külya değil hakikat imiş. Koskoca Aramvay şirketi yeni biletler yap- tırmış ve birinci merkilerde üç karuş, ikinci merkilerde iki Biraz yukar diğına. İnanmadığımız için dedik. Hununla gazetelerim yanlış haber bizzat kendimiz itiraf yazarları Bu haberler yanlış çi karta kabahât — onlarda değil, far Kat baberin — çıktığı membaların Mütemadiyen gösterdikleri tehalüf- tedir, Meselâ tramvay ücretlerinin Tni hakkındaki karar 15 ağur. Çonta datbik edilecekti, Şirket ne Şapıp yapıp bu kararın 1 eylüle ka- dar temdidine muvaffak oldu. Ka farların böyle değişmesinden d göretelerin tabli kabahati / olamaz Ön 1 eylül gelince gazetelere inan- Aandığımız, şirketin yine bir kurı Jikla kararın tatbikini tekrar tehir ettirmesi ihtimalinden ileri geliyor- G Fakat şirket artık bu defa kaz yolu bulamamış olacak, ki Sihayet tava'n, kerhen tenzilâtlı üce Tetleri tatbike başladı. Nafın Vekâletini bu muvaffaki yekten dolayı cidden tebrik ederiz. stanbul Balkının da bu. tebrikte Vüzimle beraber olduğuna şüphemiz yi eskidenberi cenebi girket. boş yere hasıl olmanmıştar, Çün. Küdevri sabıkctnbermemleketimizde birkaç defa gekii idare değişti. Bi Çek üi İalalöpler yaptıkı Y Siz şimdiye " kadar ecnebi / girke derinde halkın. menfastine ol a Ufak bir tebeddül. vukunna ge Bit olamadık. Bu girketler geneler geçlikşe balkın kizmet şöyle dursun kendi meninat. derine hizmeti azami dereceye ç kardılar. Bir vakitler İngiliz liranı #a kuruş firlasa derhal şirket ücz Tekleri de fırlar, gümüş Matı yarım Jira artarsa eleklrik, iramvay veya ielefon ücretlerine'de © misbetle bir zam yapılırdı. Sonra İngilir l> vası mezeli eli kuruş birden dü. e: Kömür Geteyicml Üradan n Wrya iner, buna aekabil. şirketler rin balklan aldığı ücrette ayaı Dlebetie ineceğina, bilâkin yine fire dardı. İşte zavallı halk senelerle bu yayanı hayret soygunculuğa şahit Slarak artık şirketlerle birgün başa Şiklabilmek iakanına katiyen in Maz olmuş ve me yapılırıa riza gö termeğe alışmıştı. Fakat yeni Nafı Vekiti Ati Bey vekâlete geldikten'son- Taişler bakiketen değişti ve azimkâr S maddi delilinide işte İstanbal halkı üç göndenberi bizzat tecrübe Gülyor 8 hef tzcrübe edişinde de biç şüphesir büyük memnuniyet bitleri Guyuyor. Tramvay - şirketine — ücretlerin böyle tenzili kabul. ettirilmesi gü besiz ilk adımdır. Daha bu vadi Yapılacak çok iş yardır. Bilet finte larmıt İndirilmesini müteskip onu İzmam üğer iş. kıt'alar aceelesini halletmektir. Tramyay girkeli yine bir kur. azlik ederek kıt'aları halkın zara: hina ve kendi menfaaline en u. Şahik gekilde teksim etmiştir. Buna Barla bir mümel görterelim, “Emini Bünden Beşiktaşa kadar olan mez Aafe bir kıt'a addedilmiştir. Bisa: enaleği — Eminönünden - Beşiklaşa birinci ile gidecek olan bir yalcu 6 kuruş verecektir. Sonra Beşiktaş- fan Bebeğe kadar clan memafe ikinci Böleyı deşl oder. Bebepe gitmek isleyenler de 2 kurüş zaminile v bi kizuş verecektir.. Helboki Ben giktaştan Bebeğe kadar olan mesi f Eminöcündem Beşiktaşa- kadar olan. mesalenin “tam İi midlidir. Ebüzriya Zade Devamı 2 inci sahifede i ”24 lğuslos -9 Eylül,, yıldönümü münasebetiyle Türk tarihinin dönüm noktasını teşkil eden bu şehamet günlerini anarken bizi halâs ve istiklâle ulaştırmak uğrunda canlarını veren aziz şehitlerimizi bir kere daha tebcil etmek en kutsi bir borçtur ; Nasılğı;ıafrfak_oîdula;" € : K . .. 7 Çenemin dizginlerini serbest bırakamamli,, Mahmut Ata Beye göre muvaffakıyetin sırları hakkında söylenecek şeyler çoktur, fakat. .. — Sizce hayatta muvaffak Ş olmak ne demektir. üstadım? Bu süale maruz kalan kaymetli TERKE Anadolu Şehitleri * Dağedemez, taştır demez çarpar, ne coş- kundur bu kan Sağrki seyyaratı kopmuş bir semadır çağlıyan! Saormak isterdim esatirin giden mirrihine, Hiç nasip olmuş mudur bir milletin tarihine, Böyle bir kan, böyle bi Ahenin dağlarla sızlar bi fir gn, böyleğiman böyle şan? yir kemiktir çarpışant Bir. kemiktiş haşmı Tökin - yıldıyımlardan Bir şehidin göğsüdür, Kan sızan ruhundâ'Yardı Ürperen bir acâk benzer şedil; dükin ne müthiş bir şebit » ır bir alev mahiyeti hurdahaş olmuş eti, Leyli istikbali sarsar, canlatır, aydınlatır; Naşı en satvefli bir destâna en'Parlâk Salır; Huntü tek bir necmi gist sudarıdır. afakımın; Parçalaymış cephesinden, sinesinden ırkımın Hakkı İStüklâli kan 'Şeklir Görsün inkâr eyliyenler abına set çekerek tarihe değiştiren altım sehileler ilâve ettiği günlerin devri” senevisi içine deyiz. O günlerin mücizevi” hatırasını yadederken, bizi merellet ve enaröt Açurumundan çıkarıp hayat ve lâl şahikalarına yükseltmek vg- Kabzımallar aradan ç müstahsil, hem de Yeni vasalar dahilimde idare edilecek t Vekili Celal Bey, geçen- derde Vali ve belediye reisi Muhit- tin Beyle beraber Kerentecilerde yeni yapılmakta olan Hâli - gerdi Şen sonra Hâlin müstahsile ve müs- tehlike daha müfit olabilecek bir Ucuz meyva ve sebze! inde fışkırmaktadir! varsa: Kuvvet haktadır! Mithat Cemal toprağını tertemiz kanlarıyle yağı- yan yüz binlerce gehidine medyun. dur. O şehitler ki bütün bir cihanı husumet bizi boğmağa isterken yal: mir vatan aşkiyle ve yalmız geride akarılacak, bundan hem halk istifade edecek KAŞBLII L » hale ifrağını arzu . ettiğini beyan eşlemiş. Hâlin mesai gekli hakkın. d bazırlanacak talimatanmede n bülhasın mazar doğum doktoru Mahnut Ata — O.. dedi, bir sual ki bü. 'tün ömrümü lâkırdı söylemeğe hasretsem, aklıma gelen cevap- Tarm arkasını alamam Ve yine genin bu sualinin tecessüslerini dayural ni umanları sukutu hayale vi ramaktan kurtaramam. Zira, muvaffakıyet telâkl kâinatı dolduran insanların ade- dince tehalüf eder. Devamı 7 inci sahifede Yaşadığımız devir garaibinder Başımıza bir de yumruk modası çıktı! madi alera lştlarlarının yi aktü peyınaz işerelleri “Yumruklar havada | Geçirmekte olduğumuz garip ve | ödecekleri güphesizdir aazip eei ee t Taş devri, Demir dev olanl ürminci asır da *li Devamı 2 inci sahifemizde kalanların hayat ve namusunu kur> 'şecaat ve hamasette birbirlerine tefevvak etmişler, mü- barek kanlarını dökmekten çekin. memişlerdir. Bukadar. büyük — bir feragati 'nefisle ye bukadar büyük - bir mef- küre uğründa can. verenlere ne mutlul mübarek — şühedamizi bir dün Bugünkü tefrikamız şöyle bitiyor: * — Sen. tesimden — anlamazsın. Benim de dime itimadım yök. Şu çizgilerin aahna uygün — olup” olmadığın başka bir ağırdan dinlem: ” Bu ağır kimin olabil ü Z Bit ' onm u. güzel. çocuğun l Vay, buna cür'ek edecekmisin L Gazi Hz. Ve e z pi Ben bir fesim yapmışım, © resmi bana ilhamı Romanyayı ziyaret ede- | | eden adama soracağım : Size benziyormu?. O TAYTLRN 'adam yaevet der, ya hayır. Bundan neçıkar cekleri hakkın- Saki ir rivayet || Yeni romanımızı okuyunuz. Ankari 3 (Telefonla) — Bugün ün, buraya gelen - "Lepsiger Neucaten Nachrlehten, namindaki birinden yelen bir haber. üzerine, Sabık Bulgar Çarı “Ferdinan! Rekeleümhur Gazi “Hazretlerinin || - kan harbinde “Çatalca,, önlerine nasıl Z iylilde Romanyayı iyaret c () gelmiştiz Ceklerini, ziyaretin bir Romen ge RRerA el Heei'ile atanbuldan hareket 'e ,'E'dmb;-'-vx"f a a ö İerek Köstenceye çıkılmak ve ora: izans İmparatorluğunu,, ilâna hazır. dan teenle Bökreşe gidlmek sure. İİ| Tamırken buna neden müvaffak olamaç dirle vaki olacağımı yazmakta Bir taraftan bize dost görünen Al- de bu haberim aslı olmadığı anla || —manlar, diğer taraftan Bulgaristana ne- ıtmaktadır. ler vadediyorlardı? U N Henüz ortaya atılan resmi vesikalara 've o esnada büyük roller oynıyan dip- Tomatların ifşaatına istinat eden bu tef- “yikayı da yakında neşre başlıyacağız. menbadan aldığım malümata göre, Başvekil İsmet Paşa Hazretleri ya 'yapacakları Şark seyahatı nda Bitlise de gelecekler

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler