7 Eylül 1934 Tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 1

 Yevmi makale İmtihan nyunlaıı Türk - Rus dostluğu — Fahrettin Paşa, Kızıl- duyu methediyor “M. “Voroşilof,, un modern orduların en büyük cenerallerinden biri olduğunu teyit ederim.,, d Wi ellimü | ücretleri tenzil edileci Elektrik ücretleri | ve Sanayılmlz Sanayiimizin iŞEE . v eai Far Tevfik Rüştü Bey dün gitti .| Milletler Cemıyetınde | gayrı daimi âza oluyoruz. Avrupalıhk-Asyalılık meselesi konuşulmadan âza- lığımızın kabuledileceği muhakkak görü- -- İran lehimizde namzetliğinden feragat etti —
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sene: | Abone Şeraiti Tür F, kiye için Numara : 89 riç için Hat V ye ll Sıbahlan ZAMA kar SVya Gazete Fiatı Heryerde 5 Kurüşttür. Cuma 7 Eylöl 1934 çHakikt cesaret ölümü çağırmak Tiki T tektir, Senegue , (Serhi 3 üncü sahifede) makale Yevmi İmtihan oyunları Geçenlerde bü sütünlarda -Maz- rifin iki mübim derdi olduğundan .ve bu dertlerin müzmin bir hasta- Tik gibi vakit vakit nüksettiğinden bahteylemiştik. Eylölün hulüliyle bir ikinci nüke devresine girdiğimiz anlaşılıyor. Fil- hakika dünkü yazetelerde imtihan dedikokusu var. man Paşa Örtamek nf riyaziye imti muş. Maarif veki miş olan riyariye azntinden beş dakika errel açılmış 've talebeye verilmiş. Fakat bu aller talebe tarafından tetkik edil. dikten sonra yanlış olduğa anlaşıl. miş ve müsllimlerinin nazarı dik- kati celbedilmiş. Monllim Bey sünllerin yanlışlı- Şini tardik etmiş mi, elmemiş mi bilmiyoruz. Fakat neticede takriben 85 talebeden STT sünllere cevap verememiş. Şu takama — nazarı Miaarif Vekâletinden gelen bir yanlışlık olduğuna inanmak zım geliyor. Çünkü bir mektebin veya bir sınıfıa talebesi mekadar zayıf ve tenbel olursa olsun 81 debenin birden sorulan sallere ce. yap vermekten âciz kalı l kabul edemez. Zaten bunu kabul etmek, Maarif ve mektep idarele. rimizin büsbütün aleyhinde oluf, Çünkü bu suretle mekteplerde ted- Gazi Os- mamiyle boş bırakıldığına hükmet- mmek icabeder, Böyle kir hüküm / vermek ise büsbütün yürekler yakıcı bir hal | olduğundan yine Maarif idaresini süzllerde doğruyu yi tefrik etmiyerek gelişigü. zel hareket ettiğine karar vermek 'daha ehven olur. Zaten bundan dört ay evvel de Lisesinde bunun ayaı ıf riyaziye ime Uihanlarında talebeye yine böyle yanlış söaller veri öalebe bu yanlış veceğiz iye bim türlü erm çektik- nihayet imtihan kağıtl Gazi Osman Paşa meke yerilen sünller me. kata irtikâp edil. iktedir. — derecelerde ınlaha mühtaç olduğuna ve bu bapta nekadar. esasli ça mak Tzımgeldiğine büyük bir de- #i M n Çünkü imtihanlar mektep ve talebe| ven geçtik ve o geçitlerin hatırası helmize geldikçe dalma da titrer İmtihanda muvaffak olamıyan talebeye karşı maarif ve - mekter eri dalm G e hemelili dir. Hatta bu merhametsizlik yı niz bizde değil, dünyanın her- ye- rinde vardır. T sihanda Gele muraffak — olamazsa Osınifin kalır, ikinel defa muvaffak olamaz mektepten koğular. Bir talebe İçla mektepten koğulmak ise yarı . Hatta ba derhal ölmek demektir. Çünkü imtihanda muvaffak olamadığından | dolayıhayatına hatime çeken genç lere daima tecadüf edilir. İmtihanda müvaffak — olamıyan talebeye karşı bu kadar İnsaftiz dave | zanmak ödet olmanına mükabil, ilmiyenlerin ve hut imtihanlarda yanlış sal v0 Tanların hiçbir mesuliyeti yok mudur? |— Çünkünihayet dünyada her nimetin ( amntlak bir külteti olmak Tazımgelir. |— Yöderce talelebeyi saallerle iki üç | dirlik svaller karşısında terletmek ve bazan hayatlarının sonuna kadi Cefasını çekecek akibetlere uğratmı lhiyetini hair deriz, bu selâhiyetlerinin vüs'at ve | — Skemmiyeli nisbetinde de mes'ul ol- Kaaları en bazit bir adalet mükte. Zandır. Talebenin simf imtikanı, gazete 've mecmunlarda - gördüğümüz bil- | ömeze ve müamma halli müsabal değildir. Bu bilmece ve mu darda bazan heta yapıldığı görülür. Ebüzziya Zade Devamı 2 inci sahifede Ü Rus dostluğu Fahrettin Paşa, Kızıl- duyu methediyor “M. “Voroşilof,, un modern orduların en büyük cenerallerinden biri olduğunu teyit ederim.,, de, vazifesini” parlak bir sürette ifaya müktedir. olduğunu göstere. cektir. İşte evvelemirde kayıt ve işaret etmek istediğim gey budur. Birkaç gündür. Sovyet Ukr yazında bulunuyoruz. Bu memlek tin zengin — gehir ve köylerini ve kolkoz ımın bol mahsuller ini gördük. Diğer taraftan en siyade nazarı dikkatimizi celbeden şey halkın Kızılorduya, omun efint ve kuman- danlarına karşı gösterdiği hudutsuz. aşktır. Kıtaatın geçtiği yerlerde, halk ordularını büyük bir he <İx karşılamıştır. Askeri talim ve terbiye, teşkilât ve idaresi de dikkate Bütün idare edenli a münrinleri yer | | Moskoya 6 (a. A) — heyeti reksi/ Fahrettin Paşa, jansının muhabirine ge beyanatta TT TA — ai Terek, tatbikati tam bir. mğsnir. orduyu kudretli ve teknik itibariy- | İik temin ettiler. le etli gördük. İyi işliyen Bu birkaç gün zarfında harbiye bir çok — tayyarelerin müşterek | komiseri “Voroşilofşun faaliyetini harelletlerini Ve 'kera kataatın far | de gördük.. Şumu' şöylemeliyim ki iretlerini” telkik. ettik Börle | Kustlorda, esbiyle ilehar. edebilr. e idare etmek kolay bir iş B LA C l dir. İnce bir fikir, soğuk kanlıık |a aa Yoyil ederin, iyi teknik malümala ihliyaç var - y . dir, Bu . tatbikalı gördükten sonra kızılordunun “bütün bu. meziyetle: ye Omalik — bulunduğuna — kani oldum. Kızılordu Bütün mahalle halkı bir- birinden şüphe ediyor Ali Fakih mahallesindeki taşlar bitinciye kadar cinlerle periler ele geçirilemiyecek galiba!.. et ei fırsattan bilistifade Soryet - Türk dostlüğunun - küvvetlenmekten hali kalmadığını bir kere — daha kay- | deder. bir harp yükvu halin | gabi Saz benizli, kirli yüzlü yavru, nt dudağını dolduran sümüğünün Çekti, yarıtını yaladı, yuttu anlatıyormuş kadar koyu esmer, ati yaşlarında bir zat peyda oldu:. e el GÜNY öreyelerini Elektrik ücretleri ve sanayiimiz Sanayiimizin inkişafı için elektrik | ücretleri tenzil edilecek Alelâmüm elek- matlüp derecede leğildir. ve yeniden tazelen Miştie ve badefa fayicilerimizin Bağlanması icbinde bir neticeye Gayrı mübadiller lehinde bir karar Şimdiye kadar Ziraat Bankanı yasıtasıyle aatılmakta — olan " firari mallarının Bankaya” devrine taka: düm eden zamanda birikmiş vergis deri malı satın alan müşterilerden istenilmekte, mügteriler de bu vergi derle kendilerini bittabi mükelle€ ad. detmemekte ve bu yürden satılan mal-| Tar tesçil edilememekte idi. Bu ver- in satılan malların fuzuli yaği- ienbedeceği çi müsmeler dehiri muvafık olmayacağı Maliye Vekâletince kal keyfiyet vergi ve tapa yeni mutasarıı y mübadilleri izrar eden ve doğru olmyan bir talepti Maliye Vekâletince nihayet bu hi önüne geçilmiş olman şay randır. Koyun mu,keçi mi Mavi damgalı etler ko- yan, kir- mızı damgalılar keçidir ! Karanğaç mer- İstanbulda kasap hemen hemen hiç 'yor ? Gayet basit: Kasapların ço- Za keçi etini “Halir koyun 1, olar rak halka satmaktadır. taşlıyor, gökse, Dünkü nüshamızda okumuş nuzdur. Koca Muslafa Paşanın Al Fakih mahallesinde, 69 numaralı 'evde oturanlardan birlni zabıtaya Mmürncaat etmiş ve ; imanın, demiş, evimizi bir buçuk aydır. periler, cinler taşa tuttu. İmdadımıza koşun 1 £ Filhakika, birbuçuk aydır. bu €ve her gece, sahipleri meçhul eller evir boyunda taşlar yağdırıyorlar. miş. Hatta, yapılan bu. şikâyet ve Bu tarihi tefrikamızı İhbar Bzerine bir gece, evin icabe- den yerlerinde pusmya yatam zabıta memurları da taşların. atıldıklarına gahit olmuşlar, buna rağm l veya le, fa- failleri meydana çıkara- bü gerip hüdistnin uyanz dördığı merakları tatmin edebilmek ümidiyle, esrarengirleşen mahalleyi boyladım. Güçlükle bulduğum Ali Balken Harbinde Bu a lalm Ceft Fakih Bugünkü spor faaliyeti Bütün bunlara rağmen: Bulgarlar “Çatalca,, önünde! Saat onda: Moda deniz - banyo- Gr aai - Himkaa ee Jarında mıntaka yüzme şampiyon” Iİ tağra n ilüm alfak slamadı ? Tuğu. Sant 16,30 da: Heşiktaş Şeref £ atadında — Beşiktaş - Süleymaniye mutlaka takip ediniz başlediı Çatalca önündet, eli eli telrikar bün . pek elikli a gö Balhz herl Z Ketinin İçrüzüaü v zekik' Bulçar Çarı “Ferdinand,, n İhtirazlarını anlatıyor. Bugün — neşrettitimiz. kısımda ozamanki Sadrazam Kâmil Paşa tarafından Bulgarların İstanbula irmekter mennedilmeleri için bü- “yük devletler nezdinde vukubulan teşebbüse ve Kâmil Paşanın “Bul- garları Babtâlüle bekliyecek, kol- tuğumda öleceğim!, şeklindeki be yanatına sabık Alman kayzeri “Vilhelm , in verdiği cevabı oka- yacaksınız. Alman İmparatoru bu eevabında Bu sualin cevabını ve Balkan Harbinin gizli taraflarını tefrikamızda okuyunuz. —Ö / Tevfik Rüştü Bey dün gitti Milletler. Cemiyetinde gayrı daimi âza oluyoruz Avrupalılık-Asyahlık meselesi konuşulmadan âza- lığımızın kabuledileceği muhakkak görü- lüyoz- İran lehimizde namzetliğinden ferıgal etti n Tevfik Rüştü Bey dün b Oün gelen tel- Aya Azalığa namzetliğini koymuş KAfr Miletler olan İran devleti, memlekatimiz lee iyeti meclir hinde namzetliğini geri almıştır. İ Milletler Cemiyeti, Cemiyete mene ap olan âzadan ve bunlardan ae çilan meclleten teşekkül eder. Meox Tis Azalığı ya daimidir, yahut gayzi daimidir. Gayri daimi âza birmüde det için intihap olunurlar ; müddet- olduğu ve âzalık müddeti a için memleketimiz Onun yerine namzetliğini koymuştur. Devamı 7 inci sahifede l “Tunus,,ta da kanlı vukuat Fransız idaresinden memnun olmıyan genç Tunuslular taras fından yapılmış olması melhuz bir karışıklık üzerine — “Meknen,, de üç Tunuslu öldürülmctür Tünür EÇALA.) — *Su, yarında, “Meknin, de hadix olan YŞ karışıklık ” Jar analardan. bir abaliden üç kişi öldürülmüş, birçek kimseler de | yazalanmıştır. Belediye cezalandırılmaları z yükrek makamla. beyi ile anlaşarak al ı tedbirler Bu - telgrafnnmede — bahsedilen yakanın sebebi şu olabilir. “Tümurez Tunus Be) Poyraton, Dün Ajana çu telgrafi relştir: garde ile fikel bir hareket uyandırmağa yaflak olmuşlardır.. Tunae İd inci sühifemizde da birkaç senedir, Frs d Bügençlerin ekserisi iyi tahsil gör- İmnüş, seciyeli ve kanaatlerine ndık İstenbul avcıları bagün Çobençeşmece başram yapacaklar Bugün İstanbul avcılarının be Avcılık başka — memleketler aa v B salak öekellie pek terakki etmiştir, birde de ö) 'ava Ççıkacaklar, aat onda e Ce | denberi a merakl caklar aat n Jerâsimine başlanaz avcilik bir hayli teki Bu itibarla İstanbul avcılarımın etmirl birde bayram caktır: Saat yarımda yemek yehile. yrında atış müsabalcaları dardır. Kü bayranlı pek neş'eli ve

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler