8 Eylül 1934 Tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 1

 Yevmi makale | Imparalor karar verecek | Tevfik Rüştü B. Mes'uliyet hissi A Japonyadenızlerdemu Naansa| Beykoz birinci, Galata- savat talebediyor e| . Sarayi ikinci oldu Uzak Şarkın gayretli milleti, Amerika ve İngilte- reden aşağı kalmamak azminde görünüyor KSD Heaeil ” el e
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

, beri ve nüzim yalnız ke Sene: | Numara : 90 Abone Şeraiti Türkiye için Hariç için x seRelk n Ka 200 K Matbaai Ebüzziya, İstanbul Sabahları Çıkar Siyasi Gazete Hati Hryerde 5 Kuruştur. “Ezeli ve mutlak bir kanun, hilkati idare eder. (6 Mes'uliyet hissi Devlet makines için Tâzım olan şar belki birincisi memurl diyet histinin çok kuvvetli mevcut olmasıdır. Zaten mes'üliyet bissi hayatın her safhasında, herkeste ve her işte bulunması lâzım bir esastır. Herbangi/ bir işi deruhte etmiş, herkangi bir işe teşebbüs etmiş olanlar, o işlerin kehdilerine tah- mil ektiği maddi- ve maneri aciz iseler ne> Bes'uliyeti takdirdi Mfak olmaları ihi kir sekseriyetle umumi ve milli bir terbiyenin mahsulüdür. Garpmilletlerinin bazılarının mil- İi terbiyeleri çok kuvvetli olduğu için mes'üliyet histi efrat arasında çok inkişaf etmiştir. O cihetle o miletlerde | ferlerin gerek şahst içlerinde, ge Ve memleket işle- Kaavaffak - oldukları görülür. Hatta Garbın en. kuvretli ve en ömedeni milletleri, / efradı Mmes'uliyet himsine en. siyade sahip Olanlardır denilirse mubalâya olmaz. Bizde —mer'uliyet hissi, uzun devirlerin ve belki #hmali yüzü nden maattecssüf kâfi de-) recede tcessüs ve inkişaf edememiş- dir. Bizler ferk itibarile de cemiyet itibarile de — mes'uliyetin — nekadar ihim bir esas olduğunu Tüyikiyle takdir etmiyoruz. Halbuki bir mil- letin her- ferdi, yalnız. bulunduğu heyeti içtimsiyeye karşı değil, ken- di şahama karşı da büyük m yetler altındadır. Kendi başına mü- Cerret yaşıyan, hç ailesi ol ve kimseye hesap vermek mec- buriyetinde bulunmıyan bir le mer'üliyetten vareste değildir.. Kimrenin *Can benim değil mi, ise tediğim gibi yaşarım, isteem ha yalıma bakarım, istersem bakmam, Demeğe bakkaı yoktur. Her ferdin gahsiyeti evvelü kendinin ise, sonra da| Tasasup - olduğu heyeti / içtimsiye. dir. Çünkü sırf kendini düşüne: Tek ve sirf kendi armu ve hevesi dsiresinde — yaşamak — istiyen bir adam, ef'alinin muhitinde basıl de-- zeği tesiri düşünmek mecburiyetin- dedir. O tesiri biç düşünmemek demek, baran milletine, memleke. tine hiyanet derecesine kadar bile yarabilir, Hiçbir insan için, meyhur (Robinson) gibi metrük bir adada münzevi yaşamak imkânı yoktur. ki ef'alve harekktınin yegüne reh: ceyit ve arzusundan ibaret kalabilsin. Fertler için ehemmiyeti böyle olan mer'oliyet hissi amme hizmetleri, devlet işleri noktai mazarından da- ha büyük ehemmiyeti baisdir. Dev. detin - herhangi - bir tedvir mes'uliyetini derühde etmiş olan bir memur © mes'uliyetinin ehem- miyetini vekadar takdir. ederse devlet makinesi de okadar iyi yü- vümüş olur. Eğer memur tini takdir. etmiyor di hazinesinden maaş ü yahat geçirmekten niyorsa ona ha- öğretmek devletin, yine kendi menfaati noktai naza: Tından, en ziyade dikkat etmesi Tözmiyelen bir iştir. " Bu iş ise teennl ile ve fakat aym zamanda fikri takip ile ya- Pilmak şartiyle okadar güç değil. dir. Devletin hiçbir. vazife ihmali karşısında zaaf göstermediği memurun daimi ve baklı bi yakabe altında. tutulduğu kan: hasıl olür olmaz memurlarda mce uliyet hissinin kuvvetleneceğine hiç Şöphe etmemelidir. Biz girdiğimiz yeni tarakki” ve tekâmül yolunda urün asırların ba meseleye çok ehemmiyet ver. mek meebariyetindeyiz: Her ferdin | hem gahsına, hem de ammeye karşı 'ne gibi mes'üliyetler altında bulun. ktep Sıralarındaki ço yökselmiş olan. sürette telkin etmek idare siyaetinin başlı başına bir | — düyr dir. Bizi y mülaldetta bulun- | — Kocamustafa paşada AliFa- | © mağa meebür eden sebep, Tramvay girketi işlerinin 1elahı münasebe- fiyle ortaya çıkan san meselelerdir. Ebüzsiya Zadi Devamı 2 inci sahifede Impâralor Eqrar vçreceîc Japonyadenizlerdemü- savat talebediyor Uzak Şarkın gayretli milleti, Amerika ve İngilte- reden aşağı kalmamak azminde görünüyor Dün gelen telgraflar, Japon- yanın deniz teslihatı hakkında kati kararını vermek üzere bu Tanduğunu, — Japonya — namına dermeyan edilecek son teklif- Terin Japonya İmparatoruna ar- îııbıı vermekte, bu. tekliflerde “Vaşingior im csas olarak ği de ilâve olunmaktadır. nisbetinden maksat, 'a ile İngilterenin beş nisbetinde harp gemisi inşa et mesine mukabil Japonyanın ancak beşe nisbetle üç derece e inşaat yapabilmesidir. ve Glyevm. tehir bulunan. "Vaz fon,, muahedesi bu esas üzerii tanzim edilmiştir. Japonlar işte bi durarak yerine yeni bir nisbet konmasını yani Japonyanın Amerika ve İngiltere ile bahri Bunun teslihatta müsavatı esasının, hi | başlı de Japonya ile Olmazsa buna çok yakın bir | Amerika arasındaki rekabettir. esnsm alâkadar devletlerce ka- İ ” Devamı 2 inci sahifede Yeni gümüş paralar Birinciliği kazanan heykeltraş Mesrur İzzet B. ne diyor ? Hepkelirap Merrar İzzet eg atölgesinde çalışırken Yeni banlacak - üzerine fikrini soran bir gümüş maaharririmize Mesrur İzzet Bey Müsabakanında Gemiştir u pars Ü C a gecadim, herkes müsabakaya M mzrea kazanmak niyetiyle girer, ke T Fagrar Hü mayıncada mütecmsir olar, Bu y dzaş Mesrur fabi bir şeys Hem bu gibi dediko: B RR ğ Aalar ber müsapakada olur. iızımı için de Gü- B di glre eli L cian conra nikel paralar mürabaka. gemisi muallin Tina “girmek İstemiyorum., lerinden — Vedat Merrur İstetBey, evvele de böyle Önner Beyin crer- B bir para müsabakanına girip kazan. leri — birinciliği mmış olup olmadığı hakkındaki sünle kazandığı — mar Tefaben de demiştir Ki Kümdür. Bu mü- Perili evin hikâyesi! İnsan kıyafetindeki cinlerin ismi Polise bildirildi Göne a ” Resimde örülen. illemleli balkar TLAA. İ bazan geceleyin, bazan da k mahalesinde miteahir OK | S Gizü Kelmie Dbak Maamafih cinlerle perilerin bu | — Devamı 2 inci” sahij l Yunan Hariciye Nazırı da| riciye Vekili Tevfik Rüştü Bey bu- gün öğleden evvel “Adriya,, v Puriyle "Pire,, ye gelmiş ve Yun: kat etmektedirler. Bunlar Yunas meleri teati edildi Teyhik Büştü B Cenevfe yolunda Adriya vapuruna bindi Atina 7 (Husust) — Türkiye Ha- Rüştü Beyle birlikte seyahat edecek ve yolculukları esnasında iki mer Teketi alâkadar eden mühtelif me- veleler görüşülecektir. M “Maksimos, a M. “Roset apadakis, ve “Pipinelli , refar nistanın “Paris, elçisi M. “Poli> dir, ve Bren elçin M. “Rafnel, ile birlikte — Yunanlıtanın Akva Cemiyeti mümessilliği heyetini teş. kil etmektedirler Misak tasdikna- Atina 1 (A A.) — *Adria, yapuriyle — ve Venedik tarikiyle Cenevreye gitmekte olan Türkiye Harlciye Vekili Tevfik Rüştü Bey bugün Atinaya uğramış ve M faksimos, la - Ani 4 olan Antat Kordiyal misakı- 'i tardiknamelerini tendi eyle miştir. Bu münsebetele teati olun! cani girmek Resmi İve ei veenidi çöğree görakl ŞA TşltNağir mbitlk baln egf diler dt aa gülkceği 19 medik çakünik Kesbi slunmaştur. Mearif Vekâk Şinla b husuetaki tebliği ve leyli Trzedi tkbe l aei ieni Gi b Salida zi Haeal Ş Haberler kasınımızdadır. İktısat Vekili “AL pullu, da Celâl Beyin buğün gel- mesi bekleniyor İş Bankamının şubesini açmak üzre Edirneye gitmiş bulunan İk- kamt Vekili: Celâl Bey, Trakya mıntakasında iktısadi. vaziyet etr: fında tetkiklerde bulunmuştur. Ce Aâl Bey, evvelki gün öğleden sonra Edirne valisi Salim Özdemir, şeker fabrikası — meelisi idare reisi Şakir Sandanı Hayri ye İş Bankas gelmiş ve si Faik, fabrika mü- Şefik Beylerle fabri dir. Celâl Bey öğle yen teskip şeker fabrikası ile fabrika. temilâtını gezmişti Bilâhare “Ergene, köşkünde bir. müğdet istirahat eltikten — sanen Kırklarelinden gelmiş olan heyetle bazı iktisadi mesail hağkında gö Akşam Üzeri İktumt Vekilinin gerefine fabrika erkânı “tarafından * verilmiştir. Ziyafette T göylenmiş, er yeti hakkında rakamlara müstenit izahatta bulunmuştur. Celâl Bey dün akşam da Al- poliyda kalmıştır. Bugün şehrimi Şelmesi mühtemeldir. “Aydın,, in kurtuluşu Aydın 7 (A. A) — Aydının kurtuluşunun o ikinci yıldönü- mü büyük merasimle kutlulan. mıştır. 'Şehir baştanbaşa donanı mış ve halk coşkun tezahüratta Bulunmuştur. Yüzme birinci nbul aınta © birinciz kötleri tar takip edilen bu ya- rışlarda alınan tek- — nik netayiç, yeni “Türkiye - rekorları riyle çok şayanı dikkat — olmuştur. Neticeler yunlardır:. 100 metre ver. han birinci (1,0744), Galatasaraydan Hi H ikinci, Fenerbah. geden Fuat üçüneü, nerbahçeden Mat- mazel Lola 1,36 ile yeni bir. Türkiye gekorü tesik ete Üniversiteli Yaptriyle Hzmanı Sazdan İznire ha £ reket etmişti Bu gençler Eylüi. Seynelmilel İ “mir, panıyıri- Bi algutakla mir . de - birkaç e gün kalarak teb Kiktta bulanar — riememlin Gaklar, — bundan " ea va geçetek meşbur “Bergama, barabeleri. hi göreceklerdi Aralarında Üniversiteli genç Hanımların da bulunduğu bu k Davutpaşa Genç- lerbirliği dün öğ- İi? deden'evvelDavüt- (| Beyin tahti ri setinde seneli kongresini akdet- kongrede otuz kadar âza- Davotpaşa mn bulunmasın dan mütevelit bir teessürle Bir istikbali namına bu gibi Cumartesi 8 Eylül 1934. ge ğ z A M A Nı m W gL eli Haa ( Sabahtarı Cikar Siyast Gazeto ) Üniversiteli gençlerden bir kafil dün şehrimizden “İzmir,,e gı Dünkü kongrede âzanın birliğe lâkaydisind sikâyet edildi ve yeni idare heyeti seçili miştir. " F nnti Fevvelâ reis Beri |) Tarakki kanunu!.. Ha- Camille Flammarin Şerbi 3 üneli sahifede) ileri seç;ldi Beykoz birinci, Galata- saray ikinci oldu Yüzmede yeni rekorlar kazanıldı - Galatasaray kürekçileri dün “İrva,, ya gidip geldiler TE KamzRlaz iyle deniz ürtünde kaşıp gizerkön| İstanbul — su/ #porlar. klubüz Leylâ Asım Turgüt: Hanim . ilir olmuşlur. 400 melre sebest erkekler: Oj stasaydan Halil ( 5459 ) birir Beykozdan Safvan ikinci. 200 metre kurbağlama” Hanız İstanbul su sporları klübünden Asım Targüt Hanım rakipsiz birir 200 metre kurbağlama erkek Beykerdan İzzet (336) birinci | kozdan Örer ikinci, Fenerbahçe Örhan üçüncü. 100 metre kurbağlama Derkek) Beykordan Âgâh (33,6) ile yeni İntasaraydan Orhan ikinci, Beyl Devamı 5 inci sahifı ördam elamgorlar seyahati vam edecekti Dün. kendilerini birçi kadaşları - rıhtımda — leş miştir. rasında C Gençler BiT içtima b zimgeleceğini - bildimn bu adide uzun sözler karaat tenvir etmiştir.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler