9 Eylül 1934 Tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 1

 '“İzmir,, in kurtulduğu gün! " Maarif Vekilinin Beyanatı — Mezuniyet imtihanları tekrar edilecek mi? Gazi Osman Paşa mektebindeki riyazi: hâdisesinin mahiyeti ne ( — Aolari'a (aai Üai İzmire Y TRİRDSCARDEAİRMRİNRE AD L S 12 Sene evvel bugün, Kahraman Ordumuz “düşmanların hayretten donan nazarları önünde esir “İzmir.i bağrına basmıştı.... imtihanı — ?
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Abone Şeraiti Yevmi makele İzmire girerken.. Bir sabah karanlığında Türk or dusu Afyon yamaçlarından sel gibi başlıyor, bu gel günler tuğyanla - ilerliyor ve dört gün sonra yine bir. enbah fe- sirle beraber İzmird> Akdenize akır yörz Vaktiyle tarihle Endülüsü fethe rkasındaki giden bir “kumandan Cüyüşü dolu / dirgi Bahrimubite kadar gelip dayanmış ve Süm derln saptederek Ş, unmanı bipayan mani olmasaydı aksayıile- e Kadar giderdik, demişti Baş kumandama * Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir, ileril , emrini yıldırımlara mazire yapmak. ister Kibi bir zavlet darlık ile Tatbik eden Türk Ordusu da 9 Eylülde İzmire girdiği zaman. hiç aphesir *Şu ummanı bipayan mani aai bede venten Sklan âleme kadar ital ederdik , demeğe hak kazanmıştır. Tinamafih © gün Türk Ordusu aşılmaz bir denizin karşısında Tür- Künpayı celâdetini bilfül durdurmuş olmakla betaber, Türkün haysiyet Te şühretini hem aksayıüleme kaz İar götürmüş bem de ssar ve samaz Si Sonüna İladar tarihin hayretle adedeceği bir harlka. göstermiştir. HL şüphe yokbr bi Tamire ayak baslığımız gün rikinim, “hem cihan tar tandır. Alyondan vakit, başlıyan maşta, müzaffer orduya, tarihin devrinde Basip / olmanm dağları * Yepeleri — aşarak fimize koşarken, darın, dem'de onla lenlerin ümütleri büsbütün znil ol- usü. Onlar bülâ fena bir rüya ördüklerini, ağır bir kâbus geçire ll ae b a l hu rüyamn birdenbire zail olmasını bekliyorlardı. Fakat köbus. zann: dilen — vukuatın, ihanı yerinden âlemin seyrini şaşırtan mütl hakikat olduğunu İzmire ayak bas- fağımız gön artık anladılar Ögün Şarktan yeni bi Tilâkis ” hadiartn doğmuş, Türk mil dinın mefahirini unutturacak bir yeni #alerle “Sahnel tarihe bi niden çıkmış, İdi. O gi Giyarirmunan entetkalüri di n biyieleri aittt olmaş, Tarküş atecti cihengiranesi karşında ber a Yayak Grleleri Gmdrel Bepeekdileri li recbiriyetinde "balmiyı dört sene müddetle yine hiçbir millete reva görme Güği bir azap ve ıstirap çekti. Bu- a yılmadan, scze düşmeden, sr bile kaybetmedn ar; 'vahi treten bir sabır. Çekilen hudutsöz zulüm ve işkence Sin intikamını, Anadoluya bir dat Ayak Basmak hirsna — düşecek Olanların cer'etini ebediyen kıracak bir. kahritenkil ile ekdi. Hem de Aütün bir cihanı husumetin) gözleri önünde, onları hayret ve deşetten di Yök bir teselli vesilesidir. İztirin senelerle tahammül et ği facislar isbat ediyor, ki ölmek İstemiyen bir milleti mağlüp eyle- meğe imkân yoktur, öyle bir millet Şe'se düşmedikçe, mazisini unutma- Gikça bütün. Bir cihan, cehenner kopmuş ateş olarak üzeri, e yine zafer ve gal ü 'en büyük. zaferini, bir “icaz. Kudreti “ile bir cümleye Ağıkrarak; “ Türk milleti, gök görültüsünü andıran velcelelerle dahnsi tarihe yeniden çıkıyor Şecieleri, Anadolu zaferimizin x£ İzair felhinin en beliğ bir terifidir. 9 Eylülde Türk milleti sahaci darihe, Yukuata âlemi - haşrüneşre- derek hakikaten tekrar çıktı ve bu #gün de cihsn siyesetinde kendisine Szeldenberi — mukadder olan büyük vazileleri kudret ve şerelle ifa #derek yelunda devam ediyor... Ebüzziya Zade Numara : 91 aniye, Seref Sokajı. TELEFON! 2asam > Türkiye için Hariç için | Si çaçi ga B00 . - İstanbul Matbaai Ebüzziya, Ve Sabahları Çıkar Siyasi Gazete Hati Heryerde 5. Kurüştür Pazar 9 Eylül 1934 “Tefekkür, sevgi kadar tatlı, fakat her sevgiden faydalıdır. Hugo & ği (Serhi 3 üncü sahifede) d 12 Sene evvel bugün, Kahraman Ordumuz “düşmanların hayretten donan nazarları önünde esir “İzmir ,,i bağrına basmıştı.... İ2 sene evvel bugün muradına ermiş olan bahtiyar ve mes'ut “İzmir, imizin halâskâr Türk Ordusuna teşekkürü > — Nihayet yetiştin ve beni kurtardın, varol yavrum ! Eylül 1922-1338 sabahı saat T1 de, Mürsel Paşanın suvari fı kasına mensüp bir - alayımız ölzmir,, e giriyor, tam 3 sene 3 ay 4 gün zulmün payi tabakkü. mü altında inleyen bu mübarek beldemize tekrar şanlı sancağı. mızı dikiyordu. Artık Türkün kendine yi olmayan talü yenilmişti! Türkü boğmak, önü sahnei tarihten çıkarmak - isteyenler dünyasın bir mislini daha görmediği he- zimete uğramıştı. Artık Türk namusunu / kurtarmış, son düş. man neferide Akdenizin mav suları içinde kaybolup gitmişti * Gerçi 9 eylülden sonra da < toprağımızın şurasında burasın. Gnzt Hasreflafi mesdt stirdadı müteakip * İamit , © girerlerken ( Yantarında < | da sinip kalmış düşman bal “Büyük Erkânı Harbiye Relst Feuzi Paşa görülmektesin J yetinsüyüfu — vardı. ve gerçi "Lozan, müzakereleri çetin ol- 9 Eylül 1922 | ene mindkereleri ç nuş düşmanlar hürriyet -va is. Bu tarih; Türkün azmi önün- ( nazırı başta olarak, Harbiumu- mideki muhasımlarındız, 12 sene de bütüm dünyanın serfüru et- | evvel bugün muzaffer orduları- | tiklâlimizi ahden mümkün oldu. düği, mağrar döşmanların müşaşa |/ mizin Başkumandanına rica lel | gu kadar az tamımak içiti hir bir tatü gibi tahakkuk eden | grafları yağdırıyor, “İzmirin | İlayli ter” dökmüşlerdi. Fakat Türk istiklâli önünde gözleri | bize teslim edileceğini,,, fakat | bütün bunlar beyhude idi! kamaşarak aczi tam ile iğik — “Ordümüzün muzaffer yürüyüşü | * Türk 26 Ağustosta başlıyan, dikleri günün devri senevisidir. | ile İzmire girmemesini,, istirham F 9 Eylülde biten taarruzile ve Daha/ yirmi beş gün evvel, | €diyorlardı. hürriyet ve istiklâlini kazanmış- Türkün bit v T AM | — Düşmenin aklı başına” geç | ta. Namütenahi düşman' tahki: matile dolu 420 — kilometrelik mesafeyi 15 günde — geçmek Devamı 7 inci sahifede gelmişti! Düveli itilâfiye konso- kan dökülmeden temine çalışan ee Wlwlan mev'idi. mülâkat - ol bir vekilini kabul etmiyen en mütaazzım — düşmanın ye hariciye | “Kasaba,,ya gidemeden evvel, 12 i e Vekilinin keyanatı Mezuniyet imtihanları tekrar edilecek mi? Gazi Osman Paşa mektebindeki riyaziye imtihanı hâdisesinin mahiyeti ne imiş? Ankara 8 (Telefonla) — Maarif li Âbidin Beyi gazetemiz na- siyaret ettim. Vekil Bey ton T yapacığı hakkında bir gözetesinde çıkan haberler hakkında Vekil Bey dedi ki: — İlk tedrisat için yeniden va. ziyeti tebdil edecek mahlyette ve- Tilmiş kararlarlarımız - yoktur. İlk tedrisat işi bütün şumulü ile Fırka arnbunda tetkik edilecel çok gazeteler Eşlül mes zuniyet imtihanlarımın. birçok akı sülâmeller uyandırdığını yazıyor 'ne buşurulur 7 Eşlöl mezimiyet imtihanları hakkında —resmi — teşebbüa. ve işarlardan fazla sörler işittim. Fa: zarf Vekili Âbldin By kat hep altkadarlar d şna emin | olanlar terfi vf edebir er #ini boş geçirmiş talebeler Lütfen sahifeyi çeviriniz Milletler Cemiyeti. ve bıı_ Yarı daimi âzalığa in- tihabımıza doğru... Mülletler Cemiyetinde “ Çin a ı dalmi azalık müddeti bitimes üzerine, “Bern, Sefiri Cemal Hi Bey tarafından bu Azalığa Tür 'nin namzetliği vazedildiği malüm- Annara mumacirinide beyamtis: Vahi vmümiye yarı daimi âzalığa Türki- ye veya Çinden birini intihap ede cektir. Manmafih “Cenevre,den ge len malümat, bizim gayri Aaimi âza- Jığa intihap olunacağımızı muhak- kak addettirecek mahiyettedir. Bu hususta' aldığımız teleratlar börveçhinlidir. — Devamr 7 inci sahifede Balkan konferansı bu sene toplanamıyor! Aaalığıni Temdik etürmek istediği anlaplıyor. Eğer Çin de yeni nam. ZL ğini koymuma, ohalde . beyeti | Evvelâ muhtelif Balkan devletleri arasındaki nok- tai nazar ihtilâflarının halline çalışılacak Bir teşrinevvelde şehirimizde 'akti mukarrer olan beşinci Bal- kan konferansının tehir edile- ceği ve ağlebi ihtimal konferan- sın bu sene aktedilemiyece; Aanlaşılmaktadır. Koferans reisi ve “Trabzon, meb'usu Hasan Bey bu. bususta bir muharriri- mize demiştir ki Bu. sene iki konferans yapacaktık. — Bunlardan biri Balkan konferansının mutat se- nelik içtelar idi ve — burada olacaktı. rik konferan- sında beşinci Balkan konferan- sının Belgiratta toplanması ka- rarlaştırılmıştı. Sonra ilkbahar- da Atinada konsey içtimaında Devamı / inci Güvey- nereye gitti! Bir Musevi kızi, evlenecekleri gün ortadan kaj bolan Musevi delikanlısını dava etti racğat etmiştir Hirinci istintak dairesi icabedl etmiştir. Yakında: rüyetin, 'olan bu davada müddei Matmal | Etendi tarafından divaç Yadile'İğfal olunduğunu ) eylemektedir. Hatmazele “kalıraz erlenme ikmal edilmiş, Memiştir. Koca olmaktan u göneyin “İşlenbulda me Gi ökda başka bir yere mi giltiği $ lüm değildir. Ve 'Üçüncü ceza mahkemdti, davayı yakında — rü'yete ” ha Saktır

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler