10 Eylül 1934 Tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 1

 Yevmi makale Yine imtihanlar Akdenize boyle dayandık! | - | AD E AD D LN DE S DEZA " Yıldırımla vurulmuşa dönen düşmanın döküntüleri kendilerini denize atarak kurtulmasa çabalıyordu... Şark şimendiferlerînrde Ücretlerin ucuzlaması bir gün meselesidir
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Seni Numara : 92 Pazartesi 10 Eylöl 1934 | SA »et Yüksek ruhlar, en yüksek ') K aenelik ZS Ka 260 K yeflerde de yüksek kalırlar,, Büyük Fredrik ASerhi 3 üncü sahifede) Sabahları Çıkar Siyasi Gazete Fiatı Heryerde 5 Kuruştür İ - —— — T — — — A ae mührr — | Akdenize böyle dayandık! | ... Sek simendiferlerinde Meselesi İmlihan meseleleri münasebetiy- Ücretlerin ucuzlaması bir gün meselesidir Nafia Vekili Ali Beyin Şark şi. “mendiferleri idaresinde teti ederken, bu şimendifer ücretlerin den bilhassa Küçükçekmeceye ka: dar devam eden mülhakat kısmın. da tenrilât icrasımı talep ettiği ma- SARDEARDEENİZİR DÜ LAŞ Yıldırımla vurulmuşa dönen düşmanın döküntüleri kendilerini denize atarak kurtulmağa çabalıyordu... j İ ; | <ir küdtriyor. İ Biz o yazıyı yazarken ” Ma: | — Vekili Beyi tenkit etmek hatırımız- şti. Zeynel Âbidin yaziyet edeli n oldu. Öyle yeci olduğu 12 sene ev- *| lumdur. Şirket, mezl retlerin z aarit y | b yapmağa | vel bugün Türk otobüs atları derecesine indirilmesi muvalfak olmuşlur. Binaeneleyh | “İzmir,i yeni için Tünmgelen hazırlıklarla meş- göldür. Bu hazırlıkların mahiyeti - hak- at almak istiyen bir ize Şark Demiryolları İşletme Şirketi nezdinde hükümet Haşmütettişi Faik Bey derd Biliyorsunuz ki Şark De. hatlı esaven hükümetin L kendisini tenkit değil, bilâkis şim- | den Feth etmiş diye kadar olan israatından dolayı | © Türkten alın. tebrik etmek Tâzimgelir. Nitekim o bonyaklar bi x n topraklar bir (— bir de böyle yaptık ve yapıyoruz. İ — yazlarımızdan asıl müteessir ol | daha iade edil. | şklarını tabmin ctliğimiz Maarif | Mezi, nazariye | erkânına gelince, elân gerek isim- | sini filen imba lerini bilmediğimiz ve gerek şahı- | eylemiş bulunu- n tanımadığımız o zevati da | yordu. O ne şa dürün dürürken. fozuli itirazat ile | Yere Ghar a rencide etmek ne mesleğimize te yafuk eder, e deesasen döğrü bir ne büyük zafer Şark denürgolları işieme gerkstimde ha crtarüğ dit nn beşmifetini Paik Bap Bitim anlüzerinde dürmake tte- | © Yayasında ö diğimiz mes'ek, bilâ istimna her im | kabpetç bastr İmaküdü serdlalünad temenida şirket| | — tihan mevsiminde çıkan görültüler, dd B tarafından tatbiki zaruridir. Vakıa aııııı, besisabın fdemcll ılıp — kayatına MN e sak Gima Gbİ e Ft 'nihayet verilmek Bu tüler ve şikâyetler o | istenilen Türk, N — kadar muntazam ve muttarrit su- | arslanları — bile Ü — ll ea n bi | Ağü einnlir bunden ” Maarif işlerimizde ve bu | savleti dilirane işlerim z P iÜnn Kısmında büyük bir borukluk bulun. | ile düşmanı 15 düğuna - hükmetmemeğe — imkân | günde yok et- | kalmyor. Bik. yazınkk'a, yazmaz | mişti ak ta bu bozaklak behemehal mer | — Büyük taars cuttur. ve bundan gerek talebe, Te gerek talebe ebeveyni ve gerek | TUZUMUZUN ari- Gaallimler deima müştekidir. 'Böy. | fesinde, 26 A- İ hem müddcinin, bem davacının, | gustos 1922den ve tekemmülü içinde hergün yüze Devamı 7 inci sahifede Parisi imha eden manevralar “Paris,, üzerinde muhacim ve müdafi 500 tayyare- niniştirak ettiği manevralar çok korkunç olmuştur #irket bidayette bu tenzilata Eimek istemiş ve csbabı muc de bâkimin gikâyet ancak — birkaç e eee e iri G gün evvel, “Tür- iaya, kalkışmak, 'sihayet | klerin Mustafa nn bastalığını dektordan | Kerin . Muslafa at gibi mantıksız bir hare- bizim de Tmaz- Tamla vurulmuşa, dönmüş bakıy- ikbalinde | yetüssüyufu da | irfamında, bayatında ve Kai olduğu ebemarçali bile kdir | * Eynelmefer?, Şümçiyisin. De aü Üyerek solağı ilk te ümel ü b KU 5 bam yek besin git K ğ ç : karşı kanılamaları gibi birsebepi | Şdasnda l Türk Ordusu Akdenize dayandıktan sonra: katta güdinlee GDi adle | ntal kaçacığıe — — Eğer şu ummanı bipayan mani olmasaydı, Türk sıyti î L eR ede ve benların intibanlariyie ön. şöhretini Aksayığleme kadar zaferle yürüyerek isal ederdim... Maarif erkânımız ve gaşkın, halâsı | di, kahraman ordumuz Türkün | zafferanesini — oralara — kada: e larkikİa di denize atmakta bu- | sıyti ve — şöhretini — aksayi- | tzatamadığı hıl:e Ti l'""' luyordu. Ve eğer deniz olmasa | âleme kadar zaferle yürüyerek | Sıyti şöhreeti aksâyı âleme e çaln aha eti LA aü aG de Tanldı” Düoya durdükea Türkü KAT A ŞZE | cbn sehenie v ll v Sllş P SeE BK de mütemadiyen gördüğümüz ve | tine kadar, ayağına zincir Gerçi © büyük Türk taarruzu a MÜĞK SAĞ BEDES İgeşlK N Banşlı | n ediği Ardamın pençede. | Akderliin sek mavi larmde | çdK ACE ve Türk ordunı delükkiden 'ileri [vyîln:klz F A Güzüe üü bitti. fakat öyle muazzam ve öyle | ebeidi bir sahife hediye ettiğin- S — — l aa A Sönümeni — İzmirin kurtuluşu Miralay B__eki' Kömal bir ölçüden geçirip o ölçüye t A B İ . | Sami Beyöld Wr n Ci G ç | Dün, şimdiye kadar görülmemiş | | *500,, tayyare iştirak etmiş ve nevrklar İi gün hiç durmadan Vim etmiştir. Manevraların net Devamı 7 inci mm/.aı Tzi a muhteşem merasim yapıldı bi Eediir etmek mereliyetini bet ” |x y S ygeeli ea seraz, zarfında imtihan verebilecek bir kabiliyet ve iktidarda - yetiştirmek, ikincisi de talebeyi yetiştirildiği dereceye göre — kmtihana'tabi tutmakıf. DŞ Halbaki b ğ lis de böyke ya KBN pilmiyor. Maarif Vekâleti, galite ö birü ea ÜD UD her sene değiyen ve her sene yeni pezyu e İ yar e Derz öt akım celera isinet eden bir | GS <9 seenil Üere ö ee yaren B 'yer | Şöslerdiği gibi milil mücadele ee gramlerde ekteriyetle bizim mem> mikroplar nasındada Buran cephesinde büyük yazarlıkla — değerli hizmetler göre Teketin ihtiyacına, muallimlerin se- viye ve kifayetine ve talebenin de kabiliyetine göre tanzlm edilmek değil, gelişi güzel Avrupa veya Merhumun / cenazesi bu - sabahi Amerika mekteplerinin program- #at onda. Üsküdardü. Paşakapısın. Alman profesörlerinden doktor (Fon Bremer) kanterin mikrobunu, keşfettiğini iddin eylemektedir. Bu keşiften (Şimali Almanya garetesi) büyük bir mekale İle uzun uzadıya AM S E P y eee V daks. ovlağan “kaldrdarek Karcır | bahettyti ye Kalan a vea SĞ lar kâğıtlara tabedilerek Türkiye- Tz ı ahmet mezarlığına gömülecektir. — | atı bu haberi büyük bir ehemmiz Devamı 7 inci sahifede Ebüzziya Zade aaimizin 3 0ene ÇEYel dürün © İemire » ülk girişleri, 1 önde gi Marhuman ailesine. beyanı tazi. | gel vakleylerilerdi. Ai — alanan Şeraf yet ederiz evamı 7 inci sahifede yekitar Fetülüredl! V Yazısı Tkinci “sahifem Doktor Fon Bre

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler