9 Haziran 1936 Tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 2

9 Haziran 1936 tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HEARİ C Çin - Japon ihtilâfı Çin seddinin güney kısmı süellikten çıkarıla- cak mı — Bir uzlaşma haberi HFABER—LER Deniz görüşmeleri Vasıf Çınar gömüldü Dün Ankarada hazin merasim yapıldı. Tevfik Müzakereler geri bırakıldı. Alman murahhası talimat almak için dönüyor Rüştü Aras mezar başında bir söylev verdi Paris 8 (AA) — Populair | kamarasında bir sorgunya kar- zeteri, — Japonyanın Kuzey | çılık veren Sir Johba Simon, Yakalrar Şi gee" an | Simon, Japon hükümetinin Ku- zey Çinde Süel olmayan böl- genin Pekin ve Tiençin şehir- lerini de ihtiva etmesi hak- kında resmen dilekte bulundu. ğunu bildiren gazete havadis- in yalan olduğunu lemiştir. Vaşington 8 (A A.) — Ja ponların kuzey Çinde yeniden yeniye giriştikleri teşebbüsler haklında hükümet, kesin bir süküt muhafaza etmektedir. Haber alan Çeven, Amerika- nın bü yakınlarda - müdahale- müstebat görmektedirler. seddinin güney kısmının sück Tikten çıkarılmasını istiyen J. ponların bu husustaki israrları Üzerine durumun ağırlaştığını yazıyor. Uzlaşıyorlar mı? Nankin 8 (A.A) — İnamı- | I. SÜ oK ipyarları, T Ençin'de, Çin'in kuzey kölge- sinde bulunan ordu konseyi nt General Hoyingçin işüp bir uzlaşmaya va: İır. Bu uzlaşmanın şart ınmak Üzere Tokio'- 'ya gönderilmiştir. Con Simonun bir cevabı Londra 8 (A. A.) — Avam söye Londra 8 (A. A.) — İngiliz eksperlerinden biri, İngiliz ve Alman delegelerinin - dünkü toplantılarından sonra, müza- kerelerin 14 Hazirana bırakık dığını ve bunların iyi bir tu- tumda / sürüp gittiğini” söyle- miştir. B. Von Ribentrop ile Ak man — delegasyonu — yortuları Berlinde yeçirmek Üzere bur gün Londradan yola çıkacak- İardır, Sanıldığına göre, B. Von Ribentrop, —gemi / çeşitlerinin düzeni, yapı proğramının bö- lümü ve daha bunun gibi Ak man ve İngiliz görüşleri sında ayrılıklar bulunan bir sürü meseleler halkında yeni- den talimat istiyecektir. Görüşmelerin sonucu - bak- kında henüz hiç bir fikir yür rütülemez. Almanların luttuğu Avusturyalı gazeteci Viyana 8 (A A) — Neves Vi ener juraalın Berlin aytarı, Pene kalenin Danzingte tutulmuş olmanı rinden Hartmaye Kovulmı Günün — yazısı Yine ne yazalım? Birinci sahifeden devam Bu gözlerden maksadımız, sibe ni Tteokit değildir, kabul ettiği bu vrulün yal Bizim gibi, sizlerde ulu yoğu elbet korumak istere Fraogi ağır sürette tehdlt eden biricik gey, genel finans durumu muzdur. Altın mevcudumuz frane g' ber saldırmadan korumağa yet Ancak çok ağır bir büte açığının devamıdırki, bazlneyi kurutarak ve para biriktirenleri matbunt tbunt sıra kanunu hatıre bulunur. Bu Fakat ayni zaman: her günkü vazife: lumal kosom ale kal faydalısım bile - yay lanmalı Makta he “göçlüklere uğradığı da | yız. Emekciler, kendiler düşünür mü'? İNts, maklektitimiz ça iki yaka, malı, gaa yart imperatorluğu- dürmesi, gençlere İşitmedik. Ondan dolayıdır ki kon- | sılı her bir ydrddaşın. yevilenmiş greden ne fayda hasıl oldu diye | bir ökonomi sisteminde emekleri #orup. dürüyoruz Gin tam karşalığını bulmak fırsatıs ZAMAN seliyiz. Bütüm bunlar, parlâ- tir. Başbakan deviz teciminln kuv- termeleri gereken genlş aledir. Fe '€n çetin durumlarla karşılaşmıştır. Ve - bunlardan kan, bu. meselenin genol o dülere lıılıııl.-ıımidı[l l yerebileceğini söye lemiş ve ancak. böyle bir gene Joyua rejim meselesini sonuçlanı İçi gürünün verebileceğini söylemiştir. Hükümet, geçmişde olduğu gi bi gelecekde de 'her türlü ayrılık y “bugünkü, ceçimde hükümetla yı sında bulunmalarını tarsiye et Miştir. Kralcılar ne diyorlar? sebeplerini / ortdan / kaldırarak | — Atia, 8 (Hsusi) — Pazar gü- Ulasan ruh birliğini ve ulusun hak” | oü yapılacak seçimin neticesi bek. 'geleceğe değı Kor memlekelte ide görtereceğini Ümlt ettir söylemiştir. Kondilis ve muhacirler T y bk, Ve Atina 8 (Hususi) — General Kondille Yunanistar hakkında çıkarılan 'şayınları pek gölünç bulduğunu hükümetin meme İeketin arayişi ve rey sahiplerinin çe reylerini b İçin hef türiü teç dduğanu va n de - tesiriyle Temleketin siyaseti — yerliler ile bir ayıilık hüsale K 'anayolekosun bugün. alikar darlar İle, görüşerek İcab eden " 1 teabirleri ge" sihayetine İalinde bulunaceğın söylemişi Eski Kral Venizelosa mı müracaat etmiş Atina 8 (Hususi) — Yenlden Makedonyalılara beyan- name Allza 8 (Husuri) — Başbakan | diğini yazıyor. Fransız kabinesi neler yapacak T inci sahifeden devamı sıyrılmıştır. Tehlike karşısında, bu yıllık. törüden kaçınmıya- caksınız. Acunun bakışları üze- e çevrilmiştir. İtibar ve haysiyetimize el sürdürmiye ceksiniz. Baysallık ve barıştan ibaret olan ve devamlılığı here kesçe teslim edilen ve tarafıs mızdan da döğrülüğe değerlek 'ven diş sıyasamız, eğer gev. gek davranırsanız, “teblikeye düşer. Buna kail olmiyacak- Dün akşam size sunduğu- muz yasa taslağı, frangı koru- mak ve spekülâsyonla - savaş- mak için hükümete geniş yet- kiler bağışlıyor., Yasanın dayanmakta olduğu #ebepler de, bu taslağın, par- İzmentonun canali Baklarına ilişmediği kayıt a F l ea *Paranın değerden düşme- #inin önüne geçmek üzere âyan Kamutey koruları, hükâmete Bİ ilkteşrin 1935 tarihine ka- dar, frangı korumak ve spe- külasyonla savaşmak için yasa hükmünde birer kararname ile her türlü tedbirler alma yetkisini vermektedirler. - Bu ararnameler, 1/1/936 dan ön- ce, — parlamentoların - emrine sunulacaktır.., Sonra, hükümetin isteği üze- vine kamutay, istizah dilek- lerin 137 oya ikarşı 412 oyla erteye almıştır. B. Laval, üsnemal yetgiler hakkındaki yasa taslağının he. men . görüşülm finans kolunun bunu gözden geçirebilesin toplantının saat 21 6 kadar geciktirilmesi Önergelemiştir. Finans kolu kabul etti Paris 8 (A A.) — Saylav- ler kurulu finans kolu, bükü. mete üsnomal yetiklar bağış Jayan yasa taslağını do karşı 19 oy ile onaylamıştır. Kol üyeleri, B. Laval ile Fi B. Marsel Ren- İkinci toplanış Paris 8 (AA) — Kamatay, hükümetin yasa taslağını gö rüşmek üzere saat 2245 te yeniden toplanmıştır. İstenen selâhiyet verildi Paris 8 (ALA) — Saylavlar kurulu, Laval kabinesi tarafın. istenilen karşı 324 esiş. yetgileri H oyla 'onaylar kabine ve Yeni âyan meclisi Paris 8 (ALA) — Âyan kurulu, dün akşam Tüze Ba- kanı B. Berard'ın okudu. ka- bine bildiri; lemiştir. Bur gün de hükümete üsnomal yet- giler bagışlayacak olan yasa taslağını gözden geçirecektir. j Bildiriğin karşılanış tarzın- İtalya - Habeş ihtilâfı Birinci sahifeden devam G yarie braie <a M ürlln yökder. Ordu taşkillia kralın on beş bin muhafızı bir birakarank balâ — kurunu maktır. Ancak harp bu memler kette olacağından Habeşliler ara- ziler istifade / edeçeklerdir. Çünkü bu memlekette yol da yok Bu itibarla - İtalya için Üssül- len uzaklaşacak kuv. yetleri beslemek imkânı da yok. telgrafları abıya koyuyo. Yüz süvari daha gitti Napsli 8 ÇALA) — Mazzini gee zalsi dünkü gün 100 sürari ve bir Çok ta savaş iereçi ile Afrikaya gitmiştir. Uzlaşma komisyonu da; Milâno 8 ÇALA) — İt ldi ite dağılirken, Habeş dele- geleri olan profesör dö Lapredel ile B. Pitman Forter, İtalyan legelerile konuşmalarının pek caz dan . geçtiğini ve Alman Hava Ba- kanına nişan P inci sahifeden devam Akıııı üstü B. Yevtiç bir a 'daha vermiş ve bunda bütün bökümet üyeleri bulün muşlardır. B. Göring, bugün Münih'e gitmek üzere yola çıkacaktır Göringe nişan verildi Belgrad 8 (A. A.) — Prus. Başbakanı ve Alman Ba- larından General Görin; 7 kartal nişanıın büyük rütkeri verikniş da, Ayan kurulunun kabineye destek olacağı anlaşılıyorr. Bujison Kamutay Başkanı Paris B(A. A.) — 440 9, sakinden 285'nle Oyu ile B Bouissan — yeniden Kamutay Başkaklığına seçilmişti Borsada vaziyet Paris 8 (A. A.) — 7 tarihli böorsa durümü: Değerler borsası, yeni ka- binenin kurumunu, ulusal Fran- yandan, de #işimli gelir getiren değeri Satışa çıkarılması, başlıca ara- sıuluşal fondolara tesir etmişe tir. Üç gün sürecek olan pant. kot yortularından ötürü işler biraz daha durgundür. Ankara 8 (ALA.) — Moşkovo Jfğında bulunmuşlardır. Büyük Elçimiz Vanf Çınarı aze löreni bugün yapılmıştır. Hu sabah mübtelit katara bağe içiea B ea Hakaüsrü aâctüküe v İstanbuldan nt Ali velEmniyet “müdürü Salih protokoi memurları — hazır bulun- dukları halde - vagondan rak törenin — yapılacağı meydanına - getirilmiş ve bur. örtülü kürsüye konul- Tabulun vagondan — İstasyon meydanına / getirilişinde asker ve polis mülrezeleri - İhtiram Yesmi zamanda başta Kamutay Başkanı Abdülhalik Renda olmak üzere Genel Kurmay Başkanı / Mareşal Li ile Bakanlar. kurulu üyeleri ı genel sekreter yer, Cumhuriyet halk ker tarafından beklencn tabutun strafında yer almış bulunuyorlardı. Başbakan İzmet İnönü rahatsız balur hazır bulunan- içinde din. atın çektiği ve defne dall ilmış bir top arabasına konulmuş y bareket etmiştir. Cenaze alayının en önünde Merkez ku- manda kori lâler bağlanmış bir süvari bölüğü, muzika, piyade. ve polis Bundan Başkanı Atatürk ve huriyet Halk Partisinin altı oklu gelenkleri gelmek üzere birçok yerlerden — gönderilmiş ve sayını yüze varan çelenkler bulnuyor ve bunların arkasından da - Ve tabutunu taşıyan ve iki ye hbariciye memurlarının - bulunduğu geliyordu. , Cümhur / Başkanlı veter muavini, baş Muhafiz alayı kumandamı, kor Giplomatik, saylı diğer ze- tası gelmekte idi. Muzikanın çaldığı yar marşi ile yörüyen alay İstasyondan iti- baren geçilecek olan enddeler bo- yunca biriken ve Vasıfı içten ger Ten bir acı ile 200 olarak - selâm gelmiş ve tabut burada Banından İndirilerek Ölü arabar Cebeciye kadar olomobillerle ta- kib etmişlerdi Vanfın tabutu Cebecide oto- indirildiği zaman bir yürd içinde büyük yan ı Vanıfın tabutu gömüldükten sor başta Abdülhalik Renda olduğu halde bütün hazır bulunanlar Va mfin alle efradına bir. de lığında bulunmuşlardır Cumur Başkanının baş sağlığı Ankara 8 ÇA AJ — Cumur balunmuştur Başkaban İsmet İsönü ile diş işleri bakanı daktor Tevfik Rüştü " auretle özel büre ataalle — başsağlır ü Tevfik Rüştü Arasın söylev Şu alandaki yerlerimiz aksine Vacıf. Bu. söylevi tabutunun Vanıf Çınar, Ölümünden şefe ve. bütün büyüktür. Tam bir inkılâp çocuğu yetişerek yüksek ruhun heryerde gefin izini buldu ve orada yürüdü. Sen bu yurda, bu ulusa bizmet gergi duygularını beraber götürdün. İç savaşında nani” b Kesi böyük özderin etrafında top: Tamaya çalıştın İse, di savnşında ör maakketine vevgi bidiği yer B a Örlümün ik, sevilerek, olman belki Vasıf Çınar, hayatta senl yakıt takdir ettim. Ölümünde be- im için gıpta edilecek bir şey var. Dün bütün savaşlarımız iyi ne. yarlık içinde görerek gittim. Çınar, inkılâb çeouğu, yüksek hla, yüksek Ölkülü Vasıf müs rih ol, kalblerimizin acım içinde amızda — boşalan yerini Türk gençliği dolduracaktır. Müsterih uyu, yetir Jıştığın bu gençlik gerlerimizi doldur kardeşim ül- bepimizin dee Mmez sevgilerini İzmirde Vasıt Çınar caddes İzmir (Hususl) — Belediye, balr caddeyı karar vermiştir. indan geçen ve yapılacak kiz poyda çıkan “Vanıt eden ve gözel bir caddeni Çinar, cadderi olnerktir. Moskova maslahatgüzarı- mızın bir mektubu. Moskona, 8 (A. A.) — Gazen deler, Türk işgüderi Bay Pımarın ölümü delayısile gösterdik! dem dolayı hükümet üyesiyle elçi- ler heyetine ve bütün kurumlara ve gahsiyetlere hararetli teşekkür. Terini bildiren bir mektubunu yaz. maktadırlar. Mühendis mektebi müdürlüğü Ankara B ( Telefonla ) — Yüksek Mühendis Mektebi mi dürlüğüne ayaı mektebin pro" fesörlerinden Suphi tayin edil- miştir. Sadullah Güney An- karaya gid'yor Ankara 8 (Selefon) — İs- tanbuldaki deniz mücssescle-

Bu sayıdan diğer sayfalar: