11 Kasım 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

11 Kasım 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Nazırı Raço Petrof'un istifasını musib gösterüb, vatanperver bir zat içün, vatanına gelecek mazarratı hisseder itmez her fedakarlığı ifadan çekinmez kaidesine binaen, Raço Petrof da istifasını vermiş ve bu suretle vatanına, arkadaşlarına büyük bir hizmet eylemiştir, diyor. Bununla beraber Minıstır Petkof'un teşkil eylediği kabinenin ahiren Bulgaristan'ın duçar olduğu bir takım uygunsuzluklardan sahil-i selamete çıkmasına büyük tesiri olacağının da ilave idildiği manzurumuz olmuştur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dünki gün İngiltere Kralı'nın yevm-i veladeti olmak hasebiyle Sofya ve Filibe'de umum Düvel-i Muazzama konsolosları bayrak çekmişler ve Minıstır Petkof hükumet namına ifa-yı tebrik içün İngiltere politika memurunu ziyaret eylemiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ T. Bormof'un cenaze alayında Heye'et-i Nüzzar ve umum Sofya politika memurları fehametlu Prens hazretleri namına gönderilen murahhaslar hazır bulunmuştur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HAVADİS-İ HARİCİYE Yunanistan Kralı Gorgi'nin (I. Georgios) Roma'ya gidişi ve suret-i kabulü hakkında tafsilat veren gazeteler, merkum kralın bu seyahatinden maksadı, Girit'i kat'iyyen Yunanistan'a ilhak içün İtalya'nın himayesini taleb etmekten ibaret olduğunu dermeyan idiyorlar. Olabilir! Lakin palikaryaların reisi yanlış yere getmiş! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Erzurum'da Türkler yeni vergiyi bahane iderek Vali'ye hücum etmişler, vuku bulan arbedede Vali mecruh, dört zabit de telef olmuş imiş. Türkler vaktiyle çok vali, çok paşa, çok padişah öldürdüler. Mes'ele o değil. Ermenilerdeki ferahı görmeli! Yahu çok düşmanımız varmış. Hepsi dost vesselam! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Zat-ı Şahane zaif ve yorgun bulunmasına rağmen, Fransa, Almanya, İngiltere süferasını huzuruna kabul etmiş. Almanya Sefiri bitmez tükenmez mesele şekline girmiş olan Makedonya vilayetlerine yüzde üç fazla gümrük ilavesinin kabul olunduğundan bahisle, bunun bir an evvel mer'i'ül icra olmasına dair mütala'a'atda bulunmuştur. Almanya'nın bu meselede de çıkarı var ama, hala belli olmuyor. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sırbistan hükumeti, eski Sırbistan ta'bir ettikleri Arnavudluk ve Makedonya'da milletdaşlarına tevzi' olunmak üzere 300.000 frank tahsisine muvafık olduğu ihbarat-ı telgrafiyedendir. Sırbistan hükumeti, sabık sosyalist Petro'nun kral olduğu tarihden itibaren zenginleşmiş olmalı ki, para tevzi' idiyor. Yahud sefalet taksim idiyor! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Çin'de kaht-u gala zuhur etmekle, 80 milyon kadar halk açlıkdan kırılmak üzere olduğu ve hükumet-i mahalliye bunların hicretini men' ettiği halde açlığın bir çaresine bakmadığını Avrupa misyonerleri, nam-ı diğerle casus papaslar mensub bulundukları devaire iş'ar ve bu vasıta ile gazetelere de ihbarı keyfiyet olunuyor. Çinliler, Avrupalılarca mademki vahşi ad idiliyor. Papasları ***** idilir! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Acemistan'da millet meclisi yoluna girdi. Meb'uslar sakinane intihab ve i'zam olundu. Kan dökülmeden millet meclisine nail olan yegane bir kıt'a var ise Acemistandır. Millet Meclisi veren Şah hazretleri, tarihde İslam hükümdarları arasında en büyük şerefli bir rütbe-i medeniye ve insaniye ihraz buyurmuşlardır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: