11 Kasım 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

11 Kasım 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İslamların barbar olmadığına bundan büyük delil ve ibret olmaz. Şah hazretlerinin ömrü müzdad, İran ulemasının say' ve himmeti meşkur olsun. Bu kuvvetle Acemistan kıt'ası bir ayı ile bir kaplan pençesinden kat'iyyen halas olmağla şayan-ı tebriktir. Moskof tarafdarlığıyla meşhur bir vezir-i denaetgusterin, cüz'i mümana'at ve muhalefeti para itmedi. Millet onları, bilmuhakeme ebediyyen domuzluğa atmalıdır. Milletden emdikleri kanı, zindanlarda bıraksunlar. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SON TELGRAFLAR İstanbul 28 Saray halkı Erzurum'da serzede-i zuhur olan ihtilalin (Can veren) nam İslam komitesi ve İslamlar tarafından ika' olunması haberini kemal-i helecan ile işettikleri sırada, Saray'da fena halde mütessir olmuşlar ve bu ihtilal Rusya ve Acemistan ihtilalcileri tarafından tertib idilerek, Erzurum Müslümanlarına icra ettirilmiş olduğuna atfen, keyfiyetin pek dehşetli olduğundan Yıldız'da büyük telaş vardır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pekin 28 Çin İmparatoru devair-i hükumetde ıslahat icrasını emr etmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Petersburg 28 Sahalin Adası'ndaki Rusya ve Japonyalılar arasında münazaa zuhur iderek, Ruslar tarafından Japonların bir gemisi denize batırılmıştır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Petersburg 28 Duma Meclisi'ne intihab idilecek a'zaların hükumete muhalif bulunan fırkalardan intihab edilmesine dair Rusya hükumeti daha şimdeden tedabir-i lazımeye teşebbüs eylemiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Roma 28 Yunanistan Kralı'nın İtalya Kralı'yla görüşüb, akabinde Romanya Kralı'nın dahi görüşmek üzere İtalya'ya vurudunu, mahafil-i siyasiyede ehemmiyetle telakki idiliyor. Bu iki hükümdar birbirini müte'akib İtalya Kralı'nı ziyaretleri, hükümdar müşarünileyha bu iki hükumet arasındaki münasebetin i'adesine sebeb placağı mahafil-i siyasiyede te'minen beyan edilmekdedir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Çetine 28 Karadağ İskupştina'sı (Skupština/Karadağ Meclisi) küşad idildiği zaman Karadağ Prensi hazır bulunan azalara hitaben irad eyledigi nutkunda bilcümle devletler ile Karadağ Emareti'nin hüsn-ü mu'aşeretde bulunduğunu, Almanya ve sair devletler ile de hüsn-ü münasebatın devam idildigi Raguza'da (Ragusa) icra idilen bahri manevralarda Prens'in hazır ve mevcud bulunması, Avusturya devletiyle dahi olan münasebat-ı haseneye bir burhan olduğunu, Devlet-i Aliyye ile ahiren serzede-i zuhur olan hudud ve sair münaza'anın, Karadağ'ın menfa'atine olarak hal edilmiş olduğunu, müşarünileyh Prens, İskupştina Meclisi'nde söyledikden sonra, Devlet-i Aliyye ile münasebet-i dostanenin i'ade edilmesiyle, Karadağ içün hiçbir tarafdan dai-i endişe bir şey olmadığını İskupştina Meclis azalarının yek vücud olarak Karadağ'ın istikbal ve menfa'atine çalışmalarını tavsiye ve beyan iderek, teb'asının her yerde himayesiyle, Karadağ Kanun-u Esasisi'nin muhafazasına çalışacağını te'minen ifade iderek nutkuna hitam vermiş ve Meclis'in açıldığını ilan eylemiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Müdir-i mes'ul : Yunus Reşid ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Дpyж. пeч. "Paбoтникъ" - Новдизъ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oтгoвopeнъ peдaктopъ Юнузoвъ Рeшитъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: