14 Kasım 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

14 Kasım 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Halbuki bu belaları İslamların başına Hristiyanlıkla taban tabana zıd olan, memalik-i saireye sevk ve himaye idiyor. İşte bu politikanın adına medeniyet dirler çocuğum! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "SON TELGRAFLAR" Tiflis 31 Polis idaresinin almış olduğu bir açık mektubda me'mulun-i gayri bir hanede dinamit bombaları debosu bulunduğu bildirilmiş, hükumet mezkur hanede icra-yı keşfiyat ider iken çok bombalar ele geçirdigi zaman bir adedi iştigal iderek üç polis memurunu hak-ı helaka serpmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Petersburg 31 Sosyalistler cem'iyeti hiçbir fırka ile birleşmeyüb, Duma Meclisi'ne kendilerinden a'za intihab itmege karar vermişlerdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Berlin 31 Almanya'nın Lehistan vilayetlerinde kırk bin Polak talebesi hükumet ve lisan aleyhine ilan-ı isyan etmişlerdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dersa'adet 31 Eklisyaztika Altiya nam Rum gazetesi, Rum Patrikliği'nin vasıta-i neşr ve efkarı olduğundan Bulgar Eksarhanesi'nde Sinod Meclisi'nin fesih ve ilgasını taleb etmekde ve yazmakdadır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Petersburg 31 Moskova şehrinde sokaklar ortasında ameleler ile Rusya hükumeti aralarında kanlı muharebeler icra edilmekdedir. Amelelerden ve ahaleden iki kişi telefatla dört de ağır mecruh vardır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Berlin 31 Rusya'da Varşova şehrinde mahkeme-i cinayet tarafından katl edilmelerine hüküm verilmiş olan dört şahsın hiçbir cinayetin icrasında zimedhal olmadıkları, papasların kendilerini istifsarlarında tebeyyün eylemiş olduğundan suret-i kat'illeri lüzum gelmedigine mahkeme karar vermiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Viyana 31 Sırbistan hükumeti ahiren Fransa'daki İşnaydır (Schneider) Fabrikası'na 50 batarya sahra topu ve 20 batarya dağ topu sipariş etmiş ise de, bu topların bu kadar kuvvetli bulunmasına ve Sırbistan içün bu kudret lüzum olmamasına binaen bunların bir kısmı Karadağ içün olduğu, muvakkaten bildirilmekdedir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Rusçuk şehrinde ma'arifperverler ictima' iderek, şehr-i mezkurda ma'arifin terakki ve ta'mimi içün bir ebniyenin yapılması ve orada ma'arif ve terakki hakkında lazım gelen mesail müzakere edilmesi ciheti düşünülmüş ise de aralarında bir karar-ı kat'i hasıl olamayarak dağılmışlar ve ictima' diğer bir zamana ta'lik edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İ'LAN Dobriç İslam gençleri, meşahir-i Osmaniyeden Yavuz Sultan Selim hazretleriyle Midhat Paşa, Mustafa Fazıl Paşa, Ali Suavi Efendi, Kemal ve Şinasi merhumların resimlerini, kartpostal şeklinde tab ettirdiklerinden, İyd-i Said-i Fıtr münasebetiyle mezkur kartlardan idinmek arzu edenler, idarehanemize müraca'at itsünler. Bir danesinin fiy'atı on santimdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Müdir-i mes'ul : Yunus Reşid ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Дpyж. пeч. "Paбoтникъ" - Новдизъ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oтгoвopeнъ peдaктopъ Юнузoвъ Рeшитъ.~~~~~~~~~~~~ Müdir-i mes'ul : Yunus Reşid ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Дpyж. пeч. "Paбoтникъ" - Новдизъ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oтгoвopeнъ peдaктopъ Юнузoвъ Рeшитъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: