15 Kasım 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

15 Kasım 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

olarak bir çayırda yer tutduklarını tasver ve tecessüm ettirelim. Yigirmi dönümlük kadar bir çayır düşününüz! Bu arazinin bir tarafında birbirine nazaran büyük, küçük, güzel, çirkin, eski, metin, çürük, yüksek, alçak, kara, beyaz divarlı haneler, meskenler kurulmuş tasavvur idiniz. Bu binaların sahiblerine sıra ile Koca İvan, Hacı Gilyom, Mekkare Jozefin, Makarnacı Usta, Madam Çıtkırıldım. Bunların hepsinin evleri, depoları, kapuları kapalı, bacaları tıkalıdır. Çayırın diğer tarafında kargir tuğla ve harcla yapılmış cesim fakat haraba yüz tutmuş cami ve medrese binaları tamamen yıkılmamış mahallinde toprak ve çalı ve saman ile örtülmüş bir yerinde serhoş adam namında bir ademin oturduğunu tahayyül idiniz. [Ahmed'in elifini i'lal iyleyim. Dairesine bir sadalı harf şeklinde yerleştirmek güç degildir!] Çayır yeşil lakin, divar mivar kapı baca yok, serhoş Ahmed'in oturduğu yerde su da akıyor. Şimdi İvan'ın domuzu, Hacı Gilyom'un kuzusu, Mekkare Jozefin'in sıpası, Makarnacı Usta'nın kazı ördeği, Dul Ebe'nin ineği, Madam Çıtkırıldım'ın mandası sorusuz sualsiz serhoş Ahmed'in yerinde, çayırında otlar, su içer. Ahmed medreselerin divarlarında büyüyen üzümü bunlara götürür, onlar da buna rakı verir. İşte Ahmed keyfinden başka bir şey düşünmez ayağı çukurda murdar ihtiyardır. Kendilerine bir istikbal ve bark isteyen çocukları bu araziyi sürelim, ekelim, biçelim, faide görelim arzusundadır. Zaten arazi sürülür ise ne Koca İvan ve ne de Madamlar ayaklarını bulaştırırlar. Şimdi boş temiz çayır olduğu içün gelüb geçiyorlar. Hatta herkes kendi evinin önünde bulunan parçayı sahibsiz gibi kendi divarının altına almağla, birbiriyle bozuşur dereceye geliyorlar. Serhoş Ahmed, çocukların kendi babası olsa idi evladlarının haklı arzularına rıza gösterir ve oturduğu yire sahib olur idi. Yahud bir gün çocuklar birleşüb kendi babaları olmadığını bade'l tahkik serhoşu sokağa atar ve kendi işlerine kendileri bakar! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ BULGARİSTAN HAVADİSİ Rusya Hariciye Nazırı İzvolski (Aleksandr İzvolski) ile Bulgaristan Hariciye Ministır-ı cedidi Doktor İstançef (Dimitar Stançov) aralarında gayet meveddetkarane telgrafnameler te'ati edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Reis-i Nüzzar Gaspodin Petkof geçen akşam Sobranya'da gayet mühim beyanatda bulunmuş ve ve hal-i hazır kabinesinin Petkof ve Petrof ile devam idildigi politika ve programından asla nükul edilmeyecegeni ve o suretle icra-yı hükumet edilmesi mukarrer oldugunu te'minen beyan iderek, mazide cereyan eden Bulgar politikası üzerine izahat ve tafsilat vermiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mir gazetesi aleyhine Raço Petrof ve Askeriye Ministırı Savof taraflarından ikame idilen dava, sabık Ministır Avukat Todorof'un İstinaf Mahkememesi'nde nam-ı müstear üzerine Ministır-ı sabık Raço Petrof'la Ministır Savof'un Daisi fabrikası'ndan çekdikleri rüşvet evrakının fabrika-yı mezkureden resmen taleb edilmesini iddi'a ile, mahkemenin diğer kisveye ta'likini rica itmesi üzerine mahkeme t'alik edilmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: