17 Kasım 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

17 Kasım 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- Bu tefrikaya sebeb ve alet kimlerdir? Bizzat cahil, na-ehil terbiyesiz, ahlaksız İslam hükümdarları ve miskin ve münasebetsiz hükumetleridir. Bunları bir itmeyince, yahut bir yere getirmeyince tefrika baki kalır. (İttihad) kuvvede, yük de arkada kalır. Bunların hepsi, padişah ben olayım arzusundadır. Ahaliyi tefrikde, ecnebilerden ziyade tutan bunlardır. İslamlar ma'arif ve sanayide ileri giderler ise, hepsine müsavi hukuk vererek hükümdarların cümlesini bir yerde oturtmak ve ekseriyete bırakmak suretine muvaffak olmağla olur. Bu ise bu fikrin zuhuruna, ümmetin hakimiyetine tabidir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ BULGARİSTAN HAVADİSİ Belçika Kralı Leopold hazretlerinin isim günü olmak münasebetiyle, Sofya ve şehrimizde bulunan umum konsoloshaneler bayraklarını çekmişler ve Belçika Konsolusu ve politika memurları taraflarından bir resm-i kabul yapılmış ve Sofya'da Politika Me'muru tarafından bir ziyafet verilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Rusya vapur şirketleriyle Bulgaristan malının nakli hususuna dair, Bulgaristan hükumetiyle mezkur şirketler beyninde yapılmış olan mukavelename tedarik ve tarafeyn ile te'ati ve kabul edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sırbistan zürra'ı tarafından tertib idilen meşher-i umumiyeye, Bulgaristan hükumeti tarafından iştirak etmiş olan zürra'ın, Sırb zürra'ı tarafından hüsn-ü kabul gördükleri gibi şereflerine bir ziyafet keşidesiyle kendilerine izhar-ı meveddet edilmesi, Sırblılar ile Bulgarların hüsn-ü münasebetlerinin te'kid ve te'min edilmiş olduğuna bir delil ad edilmekdedir Mültezimlere verilecek şehadetnamelerden beş lef (leva) resm alınmasına Ticaret Kamarası tarafından karar verilmiş ve bu şehadetnameler hiçbir suretle müzayedelere iştirak idemeyecekleri mervidir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Banya {{Köstence}'de bulunan kibrit fabrikası, hükumet ve ahalinin taşradan kibrit celbine lüzum kalmaması içün fevkalade meşğul olmağla beraber, günde yigirmi otuz sandık kibrit i'mal eylemekdedir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Maliye Nezareti kilitli siğara kağıdı, bugünlerde kabul eylemiş olduğu Petrol şehrinde Bulgaristan'ın idaresine kafi güzel kağıdlar i'mal edilmekde olduğu müstahberdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Macaristan tüccarları tarafından, Bulgaristan Ticaret Nezareti'ne vurud eden haberlere göre, Macaristan'ca yedi, sekiz vağon cevize ihtiyac olduğu anlaşılmakda olub, bu cihetde alakadar olanlar beyan-ı keyfiyet edilmesi tüccaran tarafından taleb edilmekdedir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Rusya'dan, bundan birkaç gün mukaddem vurud eden heyet-i murahhasa erkanını terfiken, Bulgar zabitanı geçen sabah Sofya'dan hareket eden ekspres trenle, Plevne'de bulunan muharebe-i zaile asarını görmek üzere, oralarının ziyareti içün getmişlerdir. ℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘ HAVADİS-İ HARİCİYE "İcraat-ı Azime ve Fakat Nazariye" Paris'de neşr olunan "Muhabbet-i İnsaniyet" unvanlı risale-i muvakkata fuhşiyatın önünü almak içün teşekkül eden beynelmilel bir cem'iyetin i'mal ve fa'aliyeti ve bazı nezaretlerin de buna muaveneti ve hatta Fransa Kanun-u Ceza'sının karhaneciler ve karhanecilik hakkındaki mevad-ı mahsusası

Bu sayıdan diğer sayfalar: