17 Kasım 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

17 Kasım 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

tebdil olunarak, bu san'at ve sıfatda bulunanlara ağır ağır cezalar tertib görülmüştür. Evvelki ceza kanunu 16 yaşını hudud kesmiş idi. Şimdiki kanun 28 yaşına sınur koymuş. Kızı fuhşiyata teşvik, terğib, teshil edenler baba ve anaları olduğu suretde, ceza daha ziyade ağırlaştırulur. Bu ahlak ve adata teşdid-i ceza para itmez. Kızlar çocukları, karılar erkekleri medeni bir tavır ve nezaketle kabul etmekdeki serbestiyet baki ya? Bu yeter! Fransızlar Fransa Kanun-u Medeni'sinin icabatından memnun, hakikaten memnun degil iseler fuhşiyatdan evvel ibtida "Kanun-u Medeni" düsturlarını fesh ve lağv itmelidirler. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Moskova Avorofski fişekhanesinde bir iştiğal zuhur iderek, fişekhane külliyen mahv olmuş ve zarar bir milyon ruble tahmin edilmekdedir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Londra Sosyalistler ile milletperver ameleler arasında şiddetli mudarebeler sokaklarda icra edilmekdedir. Amelelerden dört kişi yaralı vardır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Berlin Sadr-ı Azam Ferid Paşa'nın mevkii mütezelzil olmuştur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Viyana Rumların Bulgaristan'da duçar-ı taarruz ve hakaret oldukları şöyle bir zamanda, Yunanistan Kralı'nın Avusturya'da, Hariciye Nazırı tarafından hüsn-ü kabul olunması, politika ve cihet-i sairede, Avusturya'nın Yunanistan ile dost ve muhib olduğunı isbata kafi ve kafil görmekdedirler. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Londra Valaparazo'dan (Valparaiso) alınan haberlere göre, ora denizlerinde bir vapur iştiğal iderek, derununda bulunan elli kişi Rusya firarisi yanmış ve diğer elli kişi de başka suretle telef olunmuştur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Londra Bahr-i Atlas'da bulunan İngiltere Donanması, Fransız Donanması'yla birleşerek, Fas denizlerinde, Fas memleketine karşı nümayiş-i bahriyede bulunmak üzere hareket emrini beklemekdedirler. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Berlin Viborg Eyaleti'nde mukim istibdad tarafdarları Çar'a bir telgraf keşide iderek, Duma'nın lağvını ve Kanun-u Esasiye'nin feshini taleb ve istirham etmişler ise de, Çar hazretleri bu sene intihab idilecek Duma Meclis a'zalarının, sabık misüllü olmayacaklarını ve istibdada meyyal olacaklarından emin olduğunı, cevaben telgrafla kendilerine bildirmiş. Çar'ın bu telgrafı müşarünileyhin hüsn-ü rızasıyla Duma Meclisi'nin küşadı ve kanun-u esasinin ilan edilmedigini anlatmıştır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SON TELGRAFLAR Dersa'adet 3 Türkiya ma'denleri hakkında tanzim idilen kanun-u cedid, Düvel-i Muazzama süferasına tebliğ idilerek, menfa'at-i düvel namına tanzim idilen bu bu kanunla, artık gümrükler hakkında yüzde üç resmin zammına Avrupa'ca mani' kalmadığı bildirilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dersa'adet 3 Gümrüklere yüzde üç zammı hakkında olan karar, süfera-yı mu'azzamaya tebliğ idildi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dersa'adet 3 Zat-ı Şahane, oğlu Burhaneddin Efendi'yi birlikde alub, Leyl-i Kadir'de Hamidiye Camii şerifine azimet ve avdet itnesi, Prens Burhaneddin Efendi'nin varis-i saltanat olması

Bu sayıdan diğer sayfalar: