24 Kasım 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

24 Kasım 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Otluk köyünde Petriç karyesi daskalının familyası birbiri ardınca üç erkek çocuğu dünyaya getürmüş ve çocuklar sıhhat üzre oldukları istihbar edilmiştir. Varna'da Kozluca Karyesi tahsildarı, teftişat-ı hesabat esnasında kendüsünü itlaf etmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -{ SON TELGRAFLAR }- Petersburg 10 Berlin Petersburg arasında bir telsiz telgraf küşad edilmiş ve muhaberata başlanmıştır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 10 Akdeniz'de hakim bulunan devletler ve İngiltere devleti, Taşoz Adası'nda Almanya devletinin haiz bulunduğu ma'den imtiyazatıyla orada kendisine bir gümrük deposu ittihaz eylemesine razı ve kail olmamakdadırlar. Bu babda lazım gelen tedabire, düvel-i müşarünileyh müraca'at eylemişlerdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 10 Drama'da bulunan Yunan Konsolosu'nun, Karaca-yı Bala karyesindeki kıtale sebeb oldukları tebeyyün etmiş olmasına binaen, Viskonsolosları ile beraber şehr-i mezkuru yigirmi dört saat zarfında terk itmeleri içün, Türkiya hükumeti tarafından kendilerine tebligat-ı lazıme verilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 10 Drama Rum Metropolidi'nin işden el çekdirilmesine dair olan emir icra edilmiş ve mumaileyhin Dersa'adet'e nakli içün emir verilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Roma 10 Yunanistan Kralı'nın İtalya'yı ziyareti, Girit Adası'nın Yunana ilhak edilmesini istirham içün olduğu ve Kral'ın bu arzusu İngiltere ve Fransa devletleriyle Almanya Hariciye Nezareti taraflarından is'af edilmiş ise de, henüz İtalya'ca kabul edilip edilmedigi malum degildir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Viyana 10 Tuna Nehri'nde tarassudat icra etmek üzere Romanya'ya, İngiltere taraffından dört kıt'a polise mahsus olmak üzere vapur gönderilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Belgrad 10 Paris Türkiya Sefiri Münir Paşa buraya muvasalat iderek, şereflerine Türkiya Belgrad Sefarethanesi'nde bir ziyafet keşide edilmiştir. Münir Paşa'nın Belgrad'ı ziyareti, ahiren Sırbistan'dan mübaya'a edilmiş olan mukarrer ateşli toplardan Karadağ'a tefrik idülüb  edilmeyecegini ve Sırbistan'ın Torna - Severin şimendifer hattını Adriyatik Denizi'ne kadar temdid edip itmeyecegini tahkik içün olduğu, mehafil-i siyasiyede rivayet edilmekdedir.  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Viyana 10 Amerika milyonerlerinden bir zat, bir milyon dolar sulh-u umuminin te'mini içün sarf olunmak üzere vermiş olduğu ve sulh-u umumiye muvaffak olacak zatı huzuruna kabul eyledigi istihbar idildi.  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Sovuklara Karşı Küçük ve Faideli Bir Tedbir" Bayram geçdi. Geçdi ama sovuklar iyice kaldı. Bekarlar, ihtiyarlar, fakirlerden ziyade sovuğun şiddet ve tesirine ma'ruz kalıyor.  Yatılan yerlerde küçük çocuk olmadığı halde, soba, (künbed) veyahut mangalla ateş bulundurmak başa uruyor, fena kokuyor. Yatarken sıcak sebebiyle insan açılıyor, sovuk alıyor. Hasılı insan hasta degil iken sabahları hasta kalkıyor. Halbuki sovuk otada yatanlar iyice

Bu sayıdan diğer sayfalar: