5 Ocak 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

5 Ocak 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

gibi, ekmekin faidesi vardır, çünkü karnımızı doyurur. Libasın faidesi var, çünkü çünkü vücudumuzu sovukdan muhafaza ider. Lakin bir elden başka ele dever olunuldugu içün kıymeti de vardır. Halbuki güneş, havasız yaşamak bile mümkün degil iken kıymeti de yokdur. Çünkü bir elden başka ele dever olunamaz. Ba'zı ahvalde bunların da kıymeti olduğu muhakkak ise de, teferruata girişmege bu makalenin tahammülü yokdur. İşte bu zamanda vücuda gelen asar-ı ümran ve medeniyetin ahaliye faidesi vardır. Mesela güzel müzeler, a'la bağçeler, mükemmel rıhtımlar, nefs-ü tenezzüh-ü umumiyeye mahsus mesiregahlar, herkese faideli şeylerdir. İşsiz kalmış olan bir amele, bu müzelerde gezdigi kadar gezsin! Bu kaldırımlardan geçildigi kadar geçsin. Ayağında kundurası yırtık, karnı aç bir insan bu mesire ve tenezzühgahlarda eglensin dursun! Sokakları, gazlar gündüz gibi tenver eden bir şehirde, bargiran, bilakeşan birine, sabahdan akşama kadar araba çeken bir kimse yorulmuş, tab-u tüvanı kesilmiş olduğu halde, mehtab ****tenverandan istifade içün gice sokaklarda keyfi içün gezemez. Baloya gidemez. Melce' ve me'vasına çekilüb dinlenmegi, yarın yine çalışabilmek içün uyumağı tercih ider. Hıfzıssıhha-yı umumiye ve mürur-u ubur-u umumiye hizmet eden ticareti teshil eden müessesat-ı sermayeyi tezyid ettiginden, haric-i ez tenkiddir. Binaenaleyh biz vesait-i mübadeleye medar olacak, kıymet istishaline badi olacak sa'y ve ameli nefy-i am olan vesaitden evvel düşünmekligimiz icab ider. Ecnebilerin servet-i sermayesini tezyid eden imtiyazatdan ve hatta sanayi-i nefiseye aid mevaddan evvel, menafi-i milliyeye ve istishal-i mevad-ı milliyeye en evvel çalışub, karnımızı doyurdukdan ve istiklalimizi te'min ettikden sonra tanzimat ve teşrifata atf-ı enzar ve ehemmiyet itmeliyiz. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sofya'da ve Bulgaristan dahilinde bulunan şimendifer memuru ve müstahdeminin, hükumet ve Sobranya Meclisi'ne takdim ettikleri istida'larının red edilmesine rağmen, terk-i iştiğal ettiklerinden bir karışıklığa meydan vermemek üzere Sofya İstasyonu'na mikdar-ı kafi asker gönderilmiş ve orada şef-i istasyondan başka kimse bulunmamıştır. Bunlara üç bin kadar ahali ve mekatib-i aliye talebesi iştirak etmiş ve istasyonda şiddetli nutuklar söylemişlerdir. Üzerlerine gönderilen asker ve zabıta ile aralarında çarpışma ve telefat bile vuku bulduğı rivayet olunmakdadır. Dün akşam Sofya'dan hareket idecek olan Yanbol treni hareket idemediginden, mezkur tren Sarmanin'de Şark Demir Yolları Kumpanyası tarafından ihzar edilerek hareket ettirilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dünki gün ini'kad eden Sobranya Meclisi, Harbiye Ministırlıgı tarafından fevkal'ade taleb idilen tahsisatın, millet içün olan 3 milyon lefin Bulgaristan Millet Bankası'ndan istikraz suretiyle tesviyesine ve 1.703.800 lefin asker ve bargirlerin yimek masraflarına karşuluk olmak üzere, 1906 senesi harbiye büdcesi fazlasından mahsubuna, 700.000 lefin 1906 senresi büdcesinin keza fazlasından tesviyesine, 830 bin lefin yine bankadan istikraz suretiyle tesviyesine, 154 bin lefin keza 1906 senesi büdcesi fazlasından tesviyesine karar vermiş olduğu müstahberdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Evvelsi gün ini'kad eden Sobranya Meclisi Şark Demir Yolları'nın mübayahası hakkında olan kanun layihasını

Bu sayıdan diğer sayfalar: