5 Ocak 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

5 Ocak 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Atina'dan 29 Kanun-u Evvel tarihiyle çekilen bir telgrafnamede, Siroz civarında bir köye bir haydud çetesi Salı günü girüb, köylüleri Bulgar Eksarhlığı'na tabiyete icbar etmiş. İleri gelen bir ihtiyar Rum karısı telef edilmiş. Biri iki yaşında, biri bir yaşında iki çocuk, vahşiyane katl edilmiş, bunların cesed-i biruhları ihrak-ı binnar edilmiş. Atina'nın ihtimal ki, Siroz Konsolosu'ndan aldığı bu telgrafnamede köyün ismi, ölenlerin isimleri galiba sehven unudulmuş! Bunlar olmaz şeyler degil, ama haber zaif. Yaralananlar arasında bir de papas vardır. Dişi mi erkek mi? Bundan başka bir Rum çorbacısının hanesi dinamitle atılmış ve yakılub kül edilmiştir. Rum çorbacısının önüne bir de sıfır konmadığına berakat. Diger bir çete de Egridere Karyesi'ne girmiş, ahaliyi Bulgar Eksarhlığı'na döndükleri hakkında Hilmi Paşa'ya arzuhal yazmalarını icbar etmiş, zabit, papas ve mübaşiri tard ile, yerine Bulgar papas koymuş. Yunan telgrafı Hilmi Paşa'yı karıştırmağla da, başkaca bir politika yapıyor. Çitine'nin papas yerine papas koyduğuna nazaran, şimdiye kadar okuyan Rum papası yerine biraz da Bulgar papası ile okunmak suretine ta'riz edilmiş olunuyor. Rumlar bari Bulgar papasının sesi fena diseler idi, konsoloslarının musikişinas olduğunı dermeyan etmiş olarak, bir taşla iki kuş urmuş olur idi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SON TELGRAFLAR İstanbul 22 Hassa Zuhaf Alaylarında bulunan neferat ve zabitan aralarında bazı hoşnudsuzluklar his edilmege başlanılmış olmasına rağmen, Zat-i Şahane bu alaylar efrad ve zabitanı hakkında tarassudat-ı şedide icrasını irade buyurmuşlardır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 22 Şimdiye kadar İslamları hükumet-i zalime aleyhine teşvik ve davet eden Jön Türk beyannameleri, İstanbul sokaklarına vaz'-ı ta'lik eyledigi halde, şu sırada Begoğlu ve Galata ve Beşiktaş civarlarında, bu gibi beyannameler divarlara ta'lik idilerek polisler tarafından toplanmış olduklarını haber alan Yıldız fena halde karışmıştır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 22 Zat-i Şahane Jön Türklerin İstanbul'da bir fenalık çıkarmamaları içün tedabir-i şedideye teşebbüs edilmesini Zabtiye Nazırı Şefik Paşa ile Beşiktaş Muhafızı Vasıf Paşa'ya tenbih eylemiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Zat-i Şahane süferaya verdigi ziyafetlerde müşarünileyhima ile saatlerce mukaleme iderek, hastalıklarından sirişte vermemekde imiş. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 22 Veliahd meselesinden dolayı Jön Türklerin İstanbul ahalisini ikaz ve Yıldız aleyhine teşviklerinden, Yıldız-nişinler havf u ihtiraz eylemekdedir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 22 Jön Türkler bu sırada İstanbul üzerine fevkal'ade fa'aliyet göstermekde her gün beyannameleriyle erkan-ı hükumeti tehdid ve idareyi tebdile ahaliyi teşvik eylemekdedir. ___________________________________________________ Müdir-i Mes'ul : Yunus Reşid ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Дpyж. пeч. "Paбoтникъ" - Новдизъ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oтгoвopeнъ peдaктopъ Юнузoвъ Рeшитъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: