6 Ocak 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

6 Ocak 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

"HAVADİS-İ SİYASİYE" Fas Seraskeri (El Cabbas) kemal-i debdebe ve tantana ile Tanca'ya dahil olmuştur. Serasker bizzat lazım gelen mahallere karağollar ikame ettikden sonra, Tanca Cami-i Kebir'inden hatt-ı hümayun kıraat olunacağına dair dellal çağırmış ve (El Resul)ün azil olunduğını ve yerine tayin olunan vali orada hazır bulundığı beyan olunmuştur. "El Resul" tarafdarları me'yus ve mahzun olmaktan başka bir mukavemet göstermemişlerdir. Hava yağmurlu olduğuna rağmen, sancaklar temevvüc iderek, borular çalarak şehre girilmiş ve Serasker, hazırlanmış olan konağa nazil olmuştur. El Cabbas gayet güzel bir at üzerinde olduğu halde askerin önünde Tanca'ya girmiştir. Avrupalılar (El Resul)ün azil ve tenkilini taleb idiyorlar idi. Şimdi Resul azil olundı. Didikleri oldu demekdir. Islahata teşebbüs idilecekdir. Fas hükumeti bundan bahis iderek artık Avrupa zırhlılarının Tanca önünde işi olmadığını, oradan yıkılub gitmeleri lüzumunı devletlere bir nota ile tebliğ etmek niyetinde olduğunı anlayan Avrupalılar, ne diyeceklerini ne vesile ve bahane ile asker çıkarmağa, Fas umur-u dahiliyesine müdahale itmege teşebbüs ideceklerini şaşırmıştır. Başka hile ve hud'alar aramak üzere ilk planları bozuldu demekdir. Vakıa kariben (Resul) nam haydudu kim bilir hangi sahilden salıverüb, Müslümanların başına musallat ideceklerdir. Mahaza (Resul)ün artık çok şavalayamayacağı zan olunmakdadır. Bütün havadisler, telgraflar (El Cabbas) Tanca'ya mahirane ve merdane ve bahusus kan dökülmeyerek girdiginden bahisdir. Herhalde bu muvaffakiyet şayan-ı tebriktir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ BULGARİSTAN HAVADİSİ Dün Sofya'da şimendifer amele ve memurlarına mekatib-i aliye talebeleriyle, Sofya'daki ehl-i san'at ve ameleleri ve bütün sosyalistler iltihak iderek cem'iyetler ictima' etmiş ve bunlara meb'usan a'zasından Nayçosanof ve saire dahi iştirak edip, akd-i meşveret etmişler ve iğtişaşat-ı şahsi-yi idareye karşı bir politika ad iderek, mücadelata devam edilmesine karar vermişlerdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~ Şimendifer katarlarının seyr-ü hareketlerinin zamanıyla icra idilememeleri, memur ve amelelerin terk-i iştigal itmelerinden ve yerlerine gönderilen askeri memurların adem-i iktidarlarından ileri geldigi ve lüzumu kadar telgraf

Bu sayıdan diğer sayfalar: