January 6, 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

January 6, 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

memurlarının seri'an istasyonlara i'zamı içün telgraf ve posta nezaretine evamir-i şedide verildigi müstahberdir. Dün Sofya şehrinin Osmanlı askerinden istirdadının ve Rusya askeri tarafından işgalinin yigirmi dokuzuncu sene-i devriyesi olmağla, Sofya Belediyesi tarafından bu münasebetle yapılacak olan ayin-i ruhanide, ahalinin kilisada hazır bulunmaları içün davet edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Amelenin terk-i iştigali üzerine, ba'dema, yalnız yolcu trenlerinin hareketi Bulgaristan şimendiferler idaresince taht-ı karara alınmıştır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ministır Gaspodin Petkof, hükumet binalarında meskun ne kadar şimendifer memuru ve ameleleri var ise, cümlesinin tard olunmaları içün zabıtaya evamir-i şedide verdigi rivayet edilmekdedir. Bulgar şimendiferleri şeflerini bulundukları mevkide ve Plevne hattında, vesair şehirlerde istihdam idilen istasyon müdürlerini dahi tevkif içün ba-telgraf emir verildigi mervidir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HAVADİS-İ HARİCİYE Tanca'dan çekilen son telgraflar (Resul)ün kaim-i makamı bulunan Bin Mensur'un çarşuyu muhafızlarıyla beraber kamilen tahliye ettiglerini meş'ardır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Çin İmparatorluğu dahilinde Çili(?), Liyavtong(?) ve Şantong(?) valileri, (Şantong)'da zuhur eden ihtilalleri basdırmak içün fa'aliyet göstermişlerdir. (*******) karibinde asilerin cem'iyet-i hafiyelerini ele geçirmişlerdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Hankov) havadisleri (******) ihtilallerinin mübalağalı gösterildigini beyan etmekde ise de, (Pekin) menabi-i resmiyesinden alınan haberler, vukuatın dehşetli olduğunı tasdik etmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Geçen Cuma'irtesi günü şirketlere aid olan bilcümle fabrikalar kapanmıştır. Çünkü (Posnanski) destgahının ameleleri teklifatı red etmişlerdir. Bu keyfiyet 40.000 amelenin işsiz kalmasına badi olmuştur. Aç kalan bu herifler nereye saldırmazlar? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Asya-yı Şarki ve Şimali'de duçar-ı kaht-u gala olan ahalinin, tehvin-i ihtiyacatı namına, Rusya hükumeti canibinden vezaif-i hükumetden olduğu üzere gönderilmek istenilen buğdayı ve hububat-ı sairden, ihtilasları çıkan (Gorko) ve (Lidoval) nam sefillerin hesabları tedkikatı hitam bulmuş ise de, henüz neşr olunmamıştır. Tedkikat evvel be evvel Çar'a, bilahare ministırların nazargahına ve nihayet Şura-yı Devlet'e tevdi' olunacağı, Petersburg'dan çekilen telgrafların cümle-i hikayatındandır. Kim kimi itham idecek? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Rusya'nın (Tomsk) nam vilayet merkezinde hükumet konağı yanındaki sokakda Vali Ceneral (Litoynof) üç sahs-ı mechul tarafından katl ve itlaf edilmiştir. Ceneral güpegündüz 6 el revolver ateşiyle hak-ı helaka serilmiş ve eşhas-ı merkume arabaya binüb savuşmağa muvaffak olmuşlardır. İhtilalciler tarafından iki sene zarfında öbür dünyaya gönderilen binlerce vali, ceneral, polis komiserlerine, bu ceneral de iltihak etmiş olmağla, merkumun vefatı gazete sitelerinde kalın yazılarla derc olunmuştur. Bari sene başını yapaydı! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bu sayıdan diğer sayfalar: