12 Ocak 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

12 Ocak 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

"HAVADİS-İ SİYASİYE" Medeniyet kargaları yine soldan sağa doğru uçuşmağa başladı. "Şark" Mes'elesi mahafil-i siyasiye ve resmiyede çokça tekrara başladı. Vaktiyle durendiş bir ceride "aksa-yı şark, ***** şarkadır" cümlesini bir emel-i intibahkarane tekrir tarzında tekrar etmekle beraber, sevda-yı milli tesiratına tabi'en, tiz-i reftar bir hareketle hatve-endaz sür'at olunca inkılabat-ı dehrin -velev muvakkat olsun- damen-i siyasiyesine, şarkın akıbetinden evvel dolaştı. Japonya Muharebesi, Rusya mağlubiyetine müntehi olunca ilk evvel Asya'yı taksime karar vermiş olan Avrupa Düvel-i Muazzama ve medeniyesi tebdil-i harekete mecbur oldu, sağdan sola döndü. "Üşüntülü köpek mandayı deverir" fehvasınca, Çin üzerine vuku bulan hücuma karşı, Japonya elindeki küskü ile defa'atle "hoşt, "hoşt" didigi ve bunları def'e çalıştığı halde aç ve mütehevver kelbler, bir derece daha cür'et göstermekle, hatta Japonyalıyı da ısırmağa saldırmağla, artık herçibadabad en önde geden kocaman kafasına bir aşk ve kuvvet ile sopasını patlatdı. Kocaman bağrub kaçmasından ötekilerde dağılan dağılana, kaçan kaçana oldu. Binaenaleyh Çin rahat kaldı. Lakin tekrar hücum ve yağmayı def' içün Çin bunların tekrar vurudunu beklemeyerek oralardan asla ayrılmak istemeyen ve henüz topal olan kocamanın arkasından postunu alacak bir tedbir ve teşebbüse ibtidar itmesi şartdır. Acemistan Millet Meclisi sayesinde artık hiçbir diş batmayacak suretde a'za-yı devlete siperler çekmiş oldu. Acemistan'a tekrar yüklenüb ısırabilmek içün, Devlet-i İraniye'nin **** ve siperlerden tecridine intizar ve bunu tekrar bir bir hile ile soyundurmak veyahut aksi bir tesir ile hükmünü ref'-i ilga etmekten başka çare kalmamıştır. Ya'ni Acemistan da yakayı kurtardı. Millet cism-i devletde tecelli etti. Şimdi haşerat kadar muzır ve kesretli kargalar "Şark"da bir cism-i cesed yeya cife görmüş. Kokuyu almış olmalı ki, yine o tarafa döndükleri maatteessüf görülüyor. Korkuluk para itmiyor. Saçma olmaz ise bir hareket ister. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ BULGARİSTAN HAVADİSİ Sofya'da bulunan amele ve esnaflardan müretteb sosyalist fırkaları, şimendifer amelelerinin nümayişleri üzerine altı def'a miting yapmışlar ve en son mitinglerinde hükumet-i hazıra erkanını şiddetle muaheze iderek şimendifer memur ve ameleleri hakkında hükumet-i hazıranın reva gördügü haksızlıkları

Bu sayıdan diğer sayfalar: