12 Ocak 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

12 Ocak 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

bu serserilerin özrü kabahatinden büyük olmuş olur idi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SON TELGRAFLAR Tahran 29 Şah Muzaffereddin hazretleri irtihal buyurmuşlardır. Rahmetullahi aleyh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tahran 29 Şah-ı İran'ın vefatı üzerine, oğlu veli'ahd-ı saltanat Mirza Mehmed Ali Han hazretleri culus eylemiş ve umur-u idare-i devleti der'uhde etmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 29 Ortaköy yangının, güya İstanbul'da zuhuru musammem olan ihtilale bir işaret olduğu, Londra Sefareti'ne iki Ermeninin ihbarı üzerine İstanbul'a bildirildiginden, mahall-i harike dört bölük süvari ile mikdar-ı kafi piyade askerinin gönderilmesi ahaliyi korkudmuştur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul Bulgar Eksarhı'nın isim günü bu ayın yigirmi yedinci gününe tesadüf etmekle Eksarhhane'de ayin-i ruhani ve resm-i kabul pek parlak olmuştur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Paris 29 Tanca ve Fas sevahilinde Fas hükumeti tarafından tanzimi lazım gelen Avrupa usulü polisler içün Tunus ve Cezayir Fransız zabitanından birçoklarının azami Fas hükumetince taht-ı karara alınmıştır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tanca 29 Resul'ün perişan olması Tanca ve civarında emniyet ve asayiş te'min edilmiş ve polis teşkilatına mübaşeret edilmek üzere teşebbüsat-ı lazımiyeye tevessül edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Petersburg 29 Rusya'ya haricden idhal edilmekde olan kaçak silahları tahkik ve takip içün Rusya Hükumeti haricde bulunan sefarethaneleriyle, konsoloshanelere müte'addid memurlar tayinine karar vermiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Vaşington 29 Senato Meclisi'nde meb'usandan Garin nam şahıs, Çinliler ile Japonyalıların Amerika kıt'asına külliyetle hicret etmekde, sarıların beyazlar ile ihtilatları ilerüde beyazlar içün pek büyük madreb hasıl ideceginden bahisle, uzun bir nutuk söylemiş ve Amerikalıların vaktiyle bu hale bir çare aramasıyla, sarıların kıt'adan def' edilmeleri zamanı tekarrüb eyledigini dermeyan eylemiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Budapeşte 29 Avusturya ve Macaristan Hariciye Nazırı'nın taht-ı riyasetinde teşkil eden Meclis-i Nüzzar'da Romanya, Bulgaristan ile gümrük ve ticaret mu'ahedeleri müzakeratına bir an evvel başlanmasına karar verilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 29 Makedonya'da mehakimin ıslahı içün Bab-ı Ali'de bir komisyon teşkil iderek ıslahat-ı lazıme hakkında bir layiha kaleme alınması ve iki aded adliye müfettişlerinin Vilayat-ı Selase'ye tayini Bab-ı Ali'ce takarrür eylemiş ise de, Avusturya ve Rusya devletleri bu meselenin Devlet-i Osmaniye'ye daha bahalı olacağını his eylemeleri üzerine mümkün olduğu kadar bir ıslahatın icrası orada bulunan memurlara emir verilmiştir. ___________________________________________________ Müdir-i Mes'ul : Yunus Reşid ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oтгoвopeнъ peдaктopъ Юнузoвъ Рeшитъ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Дpyж. пeч. "Paбoтникъ" - Нловдивъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: