11 Ocak 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

11 Ocak 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

"MÜTALAAT-I SİYASİYE" Yeni sene, münasebat-i düveliye nokta-i nazarından pek hayırlı, sulh ve salah nokta-i nazarından dahi pek salim görünmüyor. Balkan şibh-i ceziresinde Makedonya meselesinden tevellüd eden ihtilaf, bir aralık mucib-i ihtilaf olur gibi görünmüş ise de, bu def'a mübayenet ve münaza'atın resmen ve esasen tasdik olunmuş olmasına ve münasebet-i mevcudiyeti ilk evvel ihlale, Sırbistan hükumeti tarafından tasaddi olunacağı anlaşılmasına nazaran, bedbaht Sırblıların, fenadan bedtere geden hükumetleri, bu milletin başına hayli felaketler getirecegine, daha çok dayaklar yedirecegine hükm ettirmekdedir. Sırbistan'ın, Makedonya'ya müsellah çeteler gönderdiginden bahisle şikayet eden Bulgarlara, Sırbistan dahilinde çetelerin teslihe ve Makedonya'ya müruruna, hükumet mümkün olduğu kadar mümana'ata çalışmakda ise de, Makedonya'da gerek yerli! ve gerek ecnebi hücumlara müdafa'aten Makedonya'da bulunan Sırblıların silah ile müdafa'ası ve nefislerini muhafazası haklı gösterildigine ve Bulgaristan hükumeti bu babda gerek Rum, Gerek Romen ve gerek Sırblıların entrika ve politikalarına vakıf olmağla Sırbistan'ın hazırlıkları da göz önünde olmağla bu cevabı bir nev'i' tehdid gibi telakki idecegi tabi'idir. İş bu kadarla kalsa zirve belki te'vil götürür idi. Sırbistan hükumetinin mürevvic-i efkarı olan (Samoyrova)nın müdafa'aları ölçülmüş, biçilmiş ve hükumeti haklı göstermek içün, lisandaki i'tidali ve bitarafane! muhakeme gözedilmiş olduğu halde, Makedonya Sırblılarını müdafa'a ve bil'vasıta mukabeleye lüzum gösterdigi resmen dermeyan olunur. Gayriresmi gazeteler ez'an cümle (Istampa): Bulgaristan, Sırbistan arasında tekmil münasebet yetti. Her şey mahv oldu. Hükümdarların ziyaret ve mülakatı, cenub Islavların ittihadı, talebelerin uhuvveti ve muharrirlerin kongresi, gümrüklerin tahvilatı hükümsüz kaldı, çürüdü getti. Sırbistan'a gümrük muharebesine teşebbüsden başka çare yokdur ki, Bulgarlar bunu bir müsademe-i müsellaha tarzında telakki ideceklerinde şübhe yokdur, mealinde idare-i kelam ediyor. Sırbistan'ın resmi ve gayriresmi bu gibi beyanatı, dayak yimege iyice susamış olduğunı izhara kafidir. * * Sırbistan'ın sabık Londra Sefiri, Hanedan-ı Hükümdariye tecavüz veya tebdil-i şekli hükumet töhmetiyle muhakemeye verilecegi, merkumun Kral Petro'yu hal' ve ihrac ile İngiltere Hanedan-ı Kraliyisine mensub bir prensin kral olmasına sa'i olduğu

Bu sayıdan diğer sayfalar: