11 Ocak 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

11 Ocak 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kanun-u ihlal eden nüzzar ve vükela isti'faya mecbur idildikden sonra, pençe-i adalete teslim olunacak ve fi maba'd hiçbir memuriyetde istihdam olunmayacakdır. Ticaret mu'ahedelerinin ve dahilden ve haricden idilecek istikrazların tasdiki içün, Meclis-i Meb'usan müdahale idecekdir. 60 a'zadan mürekkeb bir Meclis-i Ayan dahi teşkil olunacakdır. Bu a'zanın 30u millet tarafından intihab olunacak ve diğer 30u da hükumet canibinden inha olunacakdır. Meclis-i Ayan, salisen ekseriyeti olmayınca Meclis-i Meb'usan dağılmayacakdır. Meclis-i Meb'usan'ın 2 sene hiçbir vecihle fesih ve ilga olunmayacağı te'min edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Matin) gazetesi, 3 Kanun-u Sani Cuma güni kilisadan çıkar iken, ihtilalci tarafından kurşun ile katl ve itlaf idilen, Petersburg Zabtiye Nazırı Ceneral Baron (Levniç)in resmini derc idiyor. Tafsilatdan sarf-ı nazar kat'il, Ceneral (Levniç)i telef idince intihar etmiştir. Kilisadan çıkarken canı çıkmış olan Petersburg Zabtiye Nazırı arkadaşlarının yanına ***** getmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SON TELGRAFLAR Tanca 28 Ziynet şehri, Serasker Gıyas tarafından topa tutulmuş ve asi Resul'ün yedinden istirdad idilerek, şehre Fas asker-i İslamiyesi ikame edilmiştir. Birkaç gün şehr-i mezkurda istirahat ettikden sonra, Resul ve asileri takip iderek, külliyen imhalarına Fas Seraskeri Gıyas muvaffak olacakdır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 28 Girit Ceziresi'nin ahiren Yunanistan'a ilhakı teshil edilmiş olduğunı hisseden Sisam Ceziresi ahalisinde, ihtilal alametleriyle, cezirenin Girit ile beraber Yunana ilhak edilmesi içün fikirleri görülmege başlamış ve ahaleden birisini birkaç gün evvel darb etmiş olan iki candarma, ahali tarafından hükumet konağına kadar takip edilmiş ve hükumet önünde toplanmış olan iki bin raddesinde bir cemm-i gafir tarafından Hükumet Konağı beş saat mütemadiyen taşlanmıştır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 28 Damad Mahmud Paşazade Sabahaddin Beg, Paris'den umum Düvel-i Muazzama kabinelerine bir beyanname göndererek Memalik-i Osmaniye'de, Kanun-u Esasi'nin ilanını ve ıslahatın icrasını Düvel-i Muazzama'dan taleb eylemiş olduğunı haber alan Yıldız endişeye düşmüştür. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tanca 28 Ziynet taraflarında perişan idilen Resul'ün, Fas Seraskeri Gıyas tarafından arkası takip idilerek iltica eyledigi mahallerin muhasara edilmesine çalışılmakdır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 28 Yıldız'da geçen gün akd idilen Meclis-i Hass-ı Vükela'da, veli'ahd meselesi mevki-i tezekküre konulmuş ve Burhaneddin Efendi'nin Veliahd-ı Saltanat olması tasvib edilmiş ise de, ahalinin bu babda alacağı vaziyet anlaşılıncaya kadar meselenin mektum tutulması karargir olmuştur. ___________________________________________________ Müdir-i Mes'ul : Yunus Reşid ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oтгoвopeнъ peдaктopъ Юнузoвъ Рeшитъ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Дpyж. пeч. "Paбoтникъ" - Нловдивъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: