11 Ocak 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

11 Ocak 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Viyana ve Londra gazetelerinde velveleçak olmuş olduğu gibi, "Tayms", İngiltere prenslerinin böyle kraliyet ve prensliğe namzedlikleri adet olmamış olduğundan, kabil olamayacağı mealinde idare-i kelam idiyor. Nam-ı diğerle İngilizler Hanedan-ı Krali ve Prensi'ye, harice hükümdar olmağa müsa'ade itmediklerini derpiş-i mutala'a'a idiyor. Her halde Sırbistan'ın içi karmakarışık olduğu halde Bulgarlarla münaza'a ve müsademeye kalkışırlar ise (Sırbska Poyina)nın Belgrad'da çalacağına şübhe istemez. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Fehametlü Prens hazretleri biraz soğuk almış olduklarından, birkaç günden beri taşraya çıkamamakda idiseler de, keyifsizlikleri mebzul-ü afiyet olduğu mevsuken haber alınmıştır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ministırlar Meclisi geçen gün akd-i ictima' iderek mehakim tarafından iğtişaşcıların divan-ı harb huzurunda itham edilmelerine karar verilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bulgaristan Hariciye Ministır-ı cedidi ve sabık Bulgaristan'ın Rusya Politika Me'muru Gaspodin İstançef, Rusya Politika Me'murluğu'na yeni tayin idilen Ceneral Paprikof'la beraber Petersburg'a azimet eylemesi üzerine, sabık Reis-i Nüzzar ve Hariciye Nazırı Ceneral Raço Petrof zamanında, Rusya devletiyle Bulgaristan aralarında zuhur etmiş olan uygunsuzluğun, İstançef'in Rusya Hariciye Nazırı'yla görüşerek hal idebilecegi, Avusturya mahafil-i siyasiyesince kanaat hasıl olmuş bulunduğu mevsuken haber alınmıştır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Varna'da, İngiltere bahriye neferatından bir şahs-ı mechul karaya çıkarak, askeri mahzenlerine ve tabyalarına doğru gettigi esnada, oralarda bulunan Bulgar nöbetçilerinden birisi, usul-u askeriyeye tevfiken merkum İngiliz neferinin gerüye dönmesini işaret ider. İngiliz neferi aldırmaz. İleriye doğru yoluna devam ider. Bulgar askeri iki def'a havaya ateş ider. İngiliz neferi gene dönmek istemez. Tabyalara ve askeriye baruthanelerine sokulmak ister. Nihayet İngiliz neferinin geriye avdet itmeyerek baruthaneye takrib eylemekde olduğunı görmüş olan nefer, bu def'a merkum İngiliz neferinin üzerine ateş idince İngiliz yaralanarak yere düşmüş olduğu istihbar idildi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tırnova şehrinde vuku bulan harik üzerine şehir ahalisinden bir kısmı ictima' yapmışlar ve ateşin kasden verilmiş olduğunı ve buna sebeb hükumet evrakının mahv edilmesi ve bunun sancağın bir mevki-i müşkile vaz'ı maksadıyla kasden ika' edilmiş olduğunı müzakere ve keyfiyetin meydana çıkarılması içün karar vermiş oldukları rivayet edilmekdedir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sosyalistlerin her iki fırkası Sofya'da birkaç günden beri büyük mitingler yaparak hükumet-i hazıranın meslekini protesto etmekde oldukları gibi, şimendifer ameleleri ve iğtişaşcıları hakkında ****** etmek üzere icabının icrası zımnında mukarreratda bulunmakda oldukları Sofya'dan ihbar edilmekdedir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Şimendifer memur ve ameleri nümayişcilerinin askere davet ve techiz edilmekde oldukları, bu misüllüler familyaları taraflarından erkeklerinin silah altına alınmasıyla aç kaldıklarından şikayeti havi telgrafname, fehametlü Prens hazretlerine keşide edilmekde olduğu rivayet olunmakdadır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HAVADİS-İ HARİCİYE Millet-i İslamiye ve teb'a-yı Osmaniye nazargah-ı ibret ve

Bu sayıdan diğer sayfalar: