5 Mart 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

5 Mart 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- Avrupa'dan Mektub - - 2.511 frank kıymetinde bir "cevher" - Sahibesine safi 2.511 franga mal olmuş olan bir şeyin gaib edilmiş iken, tekrar iade ve rücu'u elbetde mucib-i mahzuziyettir! Serlevhamızda "cevher" dedigimiz halde bundan bahs ider iken, "şey" ta'biri elbet nazar-ı dikkati celb ider. Evet "cevher" şeydir. Lakin herşey cevher degildir. Zaten bahs etmek istedigimiz "şey" de "cevher" degildir. Bahusus biz "cevher" ta'birini en kıymetli, veyahut kıymeti nedretinden ibaret olan elmas, yakut, inci gibi şeylere tahsis etmiş olduğumuzdan, vakıa bu "cevher"de çirkinlikçe nadir olduğuna iddi'amız yok ise de, esasen bundan maksud bizzat olan cevherlerden olmadığından, o yolda şerhe lüzum görülmüştür. Bu "küçük bir köpekdir." "Cevher" köpekin ismidir. Bu köpek sahibesi içün, belki cevahirden, hazinelerden kymetlidir. Gayet namuslu ve fakat tüccar bulunan Madmazel 57 yaşına geldigi halde teehhül ve izdivac itmemiş ve dünyada en sonra bu köpeki sevmekten ve onunla eglenmekten başka bir sevda ve merakı kalmamış olduğunı defa'atle iddi'a ve i'tiraf etmiş olduğu halde iki ay kadar evvel kadife kanape üzerinde oynamağı i'tiyad eden "cevher" birdenbire canhıraş bir feryad koparır. Karıdaki telaşı görmeli? Baytarlar, hekimler, gelen gelene! Ne mümkün, küçük ve fakat pek ihtiyar köpek adeta feryad ile karışık bir lisan-ı hal ile istimdad etmekten hali kalmıyormuş. Hekimlerin köpekin ötesini bersini muayene iderek bir kırık veyahut çıkık birşey göremiyorlar. Bir ilac veremiyorlar. Karıyı isticvab iderek yavrucağızını adeti vecihle kanape üzerinde oynamaktan başka birşey yapmadığını, dışarı çıkmadığını bir yerden düşmedigini ağlayarak bayan idiyormuş. Zavallı köpekin ilk evvel boynu ve bilahare bilcümle a'zası tutulub artık kımıldanmağa mecali kalmıyor. Yemek içmekten de kesiliyor. Karı 18 yaşında olan köpekine beher sene hükumete muntazaman (30)ar frank vergü ki, cem'an 540 frank te'diye etmiş. Çukalata ve kaymak gibi hediyelerden ma'ada, yevmi olarak (30)ar santimden 18 senede 1.971 frank yedirmiş ve bu kadar hizmetler etmiş velhasıl kendisine 2.511 franga mal olmuş olan (cevher)inin kurtulması içün daha bin frank vermege rıza göstermiş ise de hayfa! Hastası fena! Karı da bunun derdinden hasta!! Mahaza cesaret metaneti gaib itmeyerek ve yerinden kımıldanmağa artık mecali kalmayan köpekini tam 44 gün bakub

Bu sayıdan diğer sayfalar: