5 Mart 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

5 Mart 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

tedavide sabır ve sebat göstermiş olduğu halde, akıbet, köpek oynar iken nasılsa yutmuş olduğu koca bir toplu şişi def'-i tabi'i ile def' iderek kurtulmuş ve sahibesi sevgili (Cevher'ine) kemakan nail ve malik olmuş olduğu Avrupa gazetelerinin mütenevvi' sütunlarına sermaye-i makale olmuştur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ BULGARİSTAN HAVADİSİ İstikraz-ı cedid ve ittihad-ı duyun mukavelatını tedkik etmekde olan ve Payakof'un taht-ı riyasetinde bulunan komisyona, Sobranya a'zalarından ve muhalifin fırkaları rüesasından Gospodin Danef ile Halaçof dahi tayin idilerek, bu babda cereyan eden tedkikat neticesinde, istikraz-ı cedidle, ittihad-ı duyun meselesinin hükumet tarafından Bulgaristan menfa'atine olarak hal edilmiş olduğu tahakkuk eylemiş ve komisyon ma'almemnuniye mukavelat-ı mezkureyi tasvib ve tasdik eylemiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kazanlık kazasında bazı mahallerde şehir derununda geçen pazar güni muhalifin fırkaları tarafından hükümet-i hazıra aleyhine mitingler yapılmış olduğu mahallerinden bildirilmekdedir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sofya'da hükumet-i hazıra aleyhine yapılacağı bu kadar zamandan beri işa'a edilmiş olan miting geçen pazar güni nihayet icra edilmiş, mitingde on bin kişi kadar bulunmuş ve natıka perdezan taraflarından, hükumet aleyhine gayet şiddetli nutuklar söylenmiş ve hiçbir gürültü ve patırdıya meydan verilmeyerek, hükumetin protesto edilmesine ve bu idarenin degiştirilmesi içün çalışmağa devam edilmesine karar vermiş oldukları Sofya'dan bildiriliyor. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hariciye Ministırlıgı tarafından ısdar idilen bir emirde, mah-ı carinin 21nci güni sabah saat 11de Sofya'da bulunan politika memurlarını huzuruna kabul idebilecegi bildirilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dünki gün Tatar Pazarcık'da dahi bir miting yapılmak istenilmiş ise de, mitingçiler toplanamadıklarından diğer vakte ta'lik idildigi mahallinden bildiriliyor. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ziştovi Kasabası'nda dahi galabalıklı bir miting yapılmak istenilmiş ise de, Demokratlar aralarında anlaşamadıklarından diğer vakte ta'lik edilmiş olduğu mahallinden bildirilmekdedir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sofya'da Üçpınar nam mevkide Üçkulak Sokağı'nda bir hanede yaşamakda olan, 24 yaşlarında İstveilka namında bir dükkancı kızı, hanesinde, Kostadin namında 18 yaşlarında bir delikanlı, hamil olduğu revolver kurşunuyla ölüm derecesinde cerihadar ettikden sonra, kendi ağzına dahi revolverini ateş iderek hayatına hatime çekdigi Sofya'dan bildiriliyor. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sofya'da Sancak Mahkemesi binasının altında kahvecilik etmekde bulunan İvan Yinakof namında birisi, terk-i hayat etmek üzere iken halas edilmiş. Metresi bulunan Marya namındaki kadın yatağında vefat etmiş olduğu görülmüş, etıbbanın etmiş olduğu muayeneye göre, oda derununda bulunan kömürün güzelce yanmamış olduklarından ileri geldigi anlaşılmıştır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Gazetemizi tab' etmek izere iken, Sofya'dan alınan malumata göre Sofya'da miting dağılmış olduğu esnada, mitingcilerin takipatına başlanılmış ve polis ile mitingciler aralarında mudarebat baş göstermiş imiş. Bu babda tafsilat, yarınki nüshamıza derc idilecekdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: