13 Mart 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

13 Mart 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ve fasl içün, Çar, Ceneral (Liniyeviç)i memur etmiştir. Ceneral (Kropotkin) Kafkasya'da mühim bir memuriyet istihsal itmegi ümit etmekdedir. "Tefrik et, hüküm et" kaidesince ihtilafatın hali suri ve ca'lidir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Frankfurt'dan çekilen bir telgrafnameye göre, Rusya'da "Kara Çeşme" Komitesi'nin reisi (Joskoviç) Finlandaya meb'usu Baron (Herzenstayn)ın katlinde zimedhal olmağla, Finlandiya mahkemesine teslim olunmaktan ictinaben memalik-i ecnebiyeye firar ve iltica etmiştir. İşin oraya müntehi olacağı cihetle, (Kara Çeşme) canisinin firarı teshil olunmuş olduğunı telgraf zikr itmiyor. Lakin öyle anlaşılıyor. Daha neler meydana çıkacak? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SON TELGRAFLAR § İstanbul 27 Sırbistan Kralı'na, Zat-ı Şahane tarafından testir ve irsal buyrulan name-i mahsusa, Sırbistan'ın Devlet-i Osmaniye ile ittifak ettigine bir delil ad edilmekdedir. Çünkü name-i mezkurede Sırbistan ile Devleti Osmaniye'nin ittifak itmelerinden ve ticaret muahedelerinin tanziminden ve bazı mukavelat-ı mühimmenin hal ve faslından bahs olunmuş bulunduğı te'minen beyan olunmakdadır. § İstanbul 27 Kavala civarında tutulmuş olan bir sandal derununda on bir kişi Rum ihtilalcileriyle birçok silah ve cebhane bulunmuş, ihtilalciler habishaneye, silahlar ile cebhaneler hükumet depoylarına nakl edilmiştir. § Tanca 27 Fas memleketinde Elcezire Konferansı'nda akd idilen mukavelat kararlarına tevfiken, hükumet her türlü ıslahatın ifasına ve idarelerin tanzimine kemali hahişle sarf-ı makderet eyledigi ve Resul'ün vadi-i şekavetde bulunması hasebiyle, hükumet biraz meşgul bulunmakda, def' ve tenkili içün paraya ihtiyac gördügünden, Avrupa semayedarlarının vasıtasıyla def'-i ihtiyac idilerek, yakında Fas memleketinde terakki ve tealisi Avrupalıların dahi taht-ı tasdikinde bulunmakdadır. § İstanbul 27 Rum Patriki Zat-ı Şahane tarafından huzura davet edilmiş, Ulah milletleri meselesi üzerine te'ati-yi efkar edilmiştir. § İstanbul 27 İtalya devleti Sefiri şu sırada, devlet matbuasından aldığı emir üzerine, Devlet-i Osmaniye lehine, diğer süferaya karşı çalışmakda ve gümrüklere yüzde üç zammı meselesini en evvel diğer süferaya karşı, Türkiya lehine müdafa'a'a eden mumaileyh olduğundan, İtalya tebaasının ve tüccarlarının Memalik-i Osmaniye'ye her türlü refah ve istirhamatlarına ve hatta İstanbul'da İtalya bankalarının açılmasına Zat-ı Şahane irade etmiştir. § İstanbul 27 İştib ve Radoviş kazalarında zuhur eden Arnavud eşkiyasının def' tenkilleri içün, mahalli kaimmakamlarına yine müfettiş-i umumi tarafından evamir-i şedide verilmiştir. § İstanbul 27 Hava gazlarının iştigalinden Galata Sarayı'nda bulunan Sultaniye mektebi kamilen ihrak-ı binnar olmuştur. Şakirdan ve mu'allimin-i saire çırılçıplak yangından tahlis-i can etmişler, eşya kitab, para ve saire, kaffesi yanmıştır. Çocuklar o civarda bir haneye yerleştirilmiştir. __________________________________________________ Müdir-i Mes'ul : Yunus Reşid ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oтгoвopeнъ peдaктopъ Юнузoвъ Рeшитъ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Дpyж. пeч. "Paбoтникъ" - Нловдивъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: