16 Şubat 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 20

16 Şubat 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 20
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DÜNYADA OLUP BİTENLER n askeri birlikler başka bir yere nakledilecekti. ulmano, İtalyada küçük, küçücük bir şehirdi. Ahalisi diğer İtalyanlar- dan farklı degıldı Kiyantilerini içmek ve bol bol gevezelik etmekt duşuncelerı yoktu. Sulmano'd birlikler vardı. ları para "bir başka bırşey istemiyen no p de artıyordu bile.. Askerler şelıırlerınde kaldıkça, Sulmano lulara karada ölüm yoktu ol arkı öyleyip, gitara çalabılırlerdı Askeri bırlıklerın başka bir re nakledile- cekleri haberi. Sulmano lular ıçın ha- kikt bir felâket oldu Hüküm ne hakla bu iyi kalplı İtalyanların ekme tahammüle- sulhp rver a- ği ile oynuyordu!. Bun dilemezdi. Sul mano'nun i bir anda aslan kesilmişti. He halde bir ılıtılalı dıgerınım takıp ettıgı 1820 senelerini hatırlamışlardı. Ha- ber duyulduğu gün tesadufen vali de Sulmano'da — bulunuyorı Bu ufak kasabanın icabında hakkım zorla al- Bel diye lıınasını ediliyordu. Fakat eredeyse duşecektı at hücum edenlerin iyi kumandana sahip bulunmamaları veya birçok iyi kumandana sahip olmaları valiyi esir düşmekten kurtardı Sulmano'lu muharipler — taarruzla- rına gece yeniden başladılar. Askert birliklerin polisin imdadına koşmas Belediye kalesını düşmekten kurtardı. Kasabanın dar sokakları barikatlar- la dolmuştu. Eger domates mevsimin- bulunulsaydı, sokak harbi, ihtimal adaletsizliğe isyan eden halkın zafe- riyle neticelenecekti. Fakat talılı Sulmano lulardan yana değildi. Bir gün bir g harp ilâhı onlara a Sulmano d haklarını aramaktan vazgeçmiş değildi. Derhal yeni bir u- sule başvurdular: Kasabada her tür- lü faaliyet durdu. Bütün halk greve iştirak etmişti. İtalyan halk efkârı benimsemişti. Sulmano'luların tezini Bazı gazeteler, bu masum kasaba halkına reva gorulen muameleyi şid- detle tenkit ediyorlardı. Kim bilir, belki de grev muvaffakiyetle netice- lenecek ve askerler Sulmano'da ka lacaklardı. Sosyalistler birleşme yolunda Geçen haftanın başında tarihi Ve- nedik şehri, Montesi dâvası ka- dar alaka çekıcı diğer bir hâdiseye şahit oluyordu. Nenni'nin sosyalistle- ri Partı Kungresı için Venedıkı seç- birleşilmiyeceği idi. onundan beri talyayı idare i okratları ıktıdardan uzaklaştırmak, ancak 1947 de ikiye bolunen Sosy alist Partisinin birleşme- iyle mkün olabilirdi. Bu —suretle yıllardır bekleyen sosyal refı)rmlar 20 Sosyalist Nenni Ne yârdan, ne serden.. gün ışığına çıkarılabilecekti. 1947 den sonra Saragat'nın partisi Hıris- tiyan Demokratlara yaklaşmış, batta hükümete bile girmi K munıstlerle ışbırlığı etmişti. olo Macari i, Stalının ıadeı itibara yüz yapmayı tercıh ristan hâdi- z tut- ması talyan sosyalistlerinin geniş bir halk ketı yaratma ümitlerini kuvvetlendırdı âdise lerinden evve sında iki sosyalist partisini birleştir- k için müzakereler başlamıştı. İki taraf da samimi rak anl mak is- tiyorlardı. Bununla beraber Nenni ve Saragat arasındaki görüş farkları mühimdi. Sara , Nenni'nin komü- nistlerle her turlu münasebeti kes- mesini istiyordu. Nenni, parti yüksek kademelerinin komünistlerden tama- mıyle ayrılmasını kabul ediyordu. Fa- at sınıfının.. mühim bır kısmı t Partisine bağlıydı. Komü- nıstlerı kayıtsız şartsız terke mek, esasen zayıf olan işçi sınıfını parça- lıyarak aha da — zayıflatmıyacak mıydı? İşçı sınıfının menfaati, lider- ler arasındaki ayrılığa rağmen, İşçi kitlelerinin bırlıgını muhafazayı ge- rektiriyordu Diğer garuş ayrılıgı dış siyaset bah- lantik'çi" idi. Nenni Atlantık Paktına muhalif olmamakla beraber, Rusyay- la da anlaşmaya lıazırclı. i sında — arabulucu bir Avrı goruyordu Saragat ise l)u camlıazlık- lar için vaktin çok erken olduğunu düşünüyordu. erika, yâ da Rus- Bunlardan bınnı seçmek lazım- dı. Durum iki birden binmeye müsaade etmıyord İtalyan siyasi lıayatındakı gelişme- leri bu iki zorluğun hâili tâyin ede- Sosyalıstlerın bırleşmesının iki Hıristiyan Demokratlar - bütün kuvvetleriyle birleşmeyi baltalamaya çalışıyorlardı. Fakat — beklenmedik bir hâdise, Polonyada olduğu gıbı İ- bul etmişti. Fakat çlukler daha bitmemişti. Şimdi Mart ayı içinde toplanacak Saragat'in Parti Kongre- sini beklemek lâzımdı. Almanya Tatile devam eçen hafta sonunda maden eşya sanayıı ışçılerı federasyonu işçi temsılcılerının ısrarı üzerine gre- ve devam kararım aldılar. Schlesmig —Holsteın eyaletınd ki 34 bin madeni eşya sanayii işçisi aylardan beri grev yapıyorlardı Doğrusıı lıayatlarından da de Ta nıaaşla tekaude sevkedılıııışlerdı Zi- ra sendikaları aylardan beri ücretle- rinin 920 90'ını kendılerıne ödüyordu işçilerin ve ailelerinin can sıkı ntısına kapılmamaları ıçın erek bütün tedbirler de sendika tarafından ih- mal edilmemişti. İşçiler için günün her saatındı. östere inema- lar kira Almanyanın en iyi artistlerinin oyı ı bir revü, t- nlarla insafsızca alay ederek işçi- leri eğlendiriyordu. Kadınların dedi- kodu ihtiyacı da lmuş değildi. ğleden sonraları kadınlar için çay i edıliyor, grevcilerin arı — kocala ndakı salonda çocuklara kukla oy- natılı İşte geçen hafta grevcilere cennet- ten çıkıp cehenneme gi tıneyı ısteyıp istemedikleri soruldu. Son der eğ- lenceli geçen b beklenmedık tatıle son vermeyı lııç bir Sechlesmig-Hols- tein'lı aklından geçırnııyordu Grevciler şimdiye kadar 30 milyo mark sarfetmişlerdi. Hazinede bir o kadar daha para mevcuttu beb- le bu sonu rüyasının ılkbalıardan evvel bitmesinı beklemek doğru ol- zdı AKİS, 16 ŞUBAT 1957

Bu sayıdan diğer sayfalar: