1 Nisan 1967 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 20

1 Nisan 1967 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 20
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

demokratik teamüle uygun olarak, Hükü- meti kurma görevini "Mecliste en fazla üyesi bulunan parti"nin Genel Başkanına verecekti. Bu da, İsmet Paşa değil miydi? ismet Paşa Hükümeti kurabilirdi veya ku- ramazdı. O takdirde başka formüller, ge- ne demokratik ' teamüllere uygun olarak aranabilirdi. Parlâmentonun içinde! Bü- tün iş, evvelâ şu çatının altına rejimin so- kulmasıydı. Bunlar 23 ve 24 Ekim gün- ler partilerin yavaş yavaş ayılmaya baş- layan, İstanbuldaki kararı öğrenmiş olan ve hangi noktada bulunulduğunu farke- den büyük başlarına açık şekilde söylen- di. Partiler bir anlayış göstermedikleri takdirde Parlâmentonun açılmasına elin- de silâh tutanları razı etmek hiç kimsenin gücü dahilinde olmayacaktı. Başta Cev- det Sunay. Kuvvet Komutanları müdaha- le taraftarı değildiler. Ama bunlar -bilhas- ta Sunay- kendi ağırlığını bir şart altında

koyabilecekti: (o Parti liderleriyle hemen tertiplenecek bir toplantıda liderlerin "or- dunun temel şartları"nı kabul edecekleri vaadini verebilirse.. Ekim günü Ge- nel Kurmayda yapılan büyük bir toplan- tada Genel Kurmay Başkanı Türk' Silâhlı Kuvvetlerinin yüksek temsilcilerine bu vaadi yapabildi. Bu temsilciler arasında hava, İsmet Paşanın aldığı kesin vaziyetle saten yumuşamış, memleketin bir mace- raya sürükleneceği endişesi temiz yürek' lerde doğmuştu. Madem ki İsmet Paşa " başka formül'ün mevcudiyetini söylü- yordu.. Sunay, 23 Ekim toplantısından ar- zuladığı kararı çıkarttı. Parti liderleri İhtilâle, 1961 sediinlaieis kurulan pelin ei bir şartla güven verebilecekti: Cemal Gürselin Cumhurbaşkanı olması ve Hükümeti kurma görevini C.H.P. Genel Başkanı İsmet Paşaya tevdii. Bu, zaten, bir ikinci ihtilâl yapmamanın en esaslı şartını teşkil etti ve parti liderleri bu formülde birleştikleri için dir ki sivil demokratik idareye geçilebildi. 194

Aynı gün çıkan diğer gazeteler