1 Nisan 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

1 Nisan 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Mimar Sinan Büyük sanatkârın vefatının 347 inci yıl dönümü Mimar Sinanın tirbesi Bu gün Mimar Koci Sinanın ölümünün 347inci
 İzmirde tevkif edilenler Komünist beyannameleri ile tutulan beş kişi Tutulanlar evelcede bu meseleden mahküm edilmiş...
 Dekırdağ İurk ocağı Millet mektebine devam eden bütün talebe muvaffak oldu Millet mektebinde muvatffakıyetle imtihan...
 Terkostan herkes müşteki Liman şirketi gemilere verecek su bulamıyor Şirket Homerik vapuru için Beykozdan su celbine mecbur
 Çocuklarımızın sıhhatı Doktor Kadri Raşit Paşa verem vekayıımn çoğaldığını söyliyor Kadri Raşit Paşa Çocuk doğumu ve sıhhati
 Tuna nehri taştı Sular iki metro yükselmiştir Bükreşmos) -Tu na nehri Çernavoda civarında taşmış ve bütün o sahayı su...
 Gümrük tarifesi Ticaret odası umumi kâtibi Ankaradan geldi Ankarada Gümüşhane mebusu Hasan Fehmi beyin riyasetinde teşekkül
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Günün Haberleri AKŞAM Her gün 8 sahife Sene TI — No: 3760 PAZARTESİ — 1 Nisan 1929 Fiatı 5 kuruş Tuna nehri fe yezan etti “Terkostan herkes muştekı Liman şirketi gemilere verecek su bulamıyor Şirket Homerik vapuru için Beykozdan su celbine mecbur oldu Terkos su şirketinin merkezi Limanımızda kömür işleri geçen seneye hazaran yüzde on derece- #inde azalmıştır. Bir sene zarfında Liman şirketi 522,067 ton kömür Mmuamelesi yapmıştır. Geçen se- neye nisbetle 60 bin ton bir nok- Sanlık vardır irket bir sene içinde vapurlara 222,284 ton su vermiştir. Su tev- ziatında geçen seneye nazaran NÜ F CoRalk TRar Ba hoksanlık B0 bin tona baliğ ol- maktadır. Kadri Raşit Paşa Çocuk doğumu ve sıhhati hak- kında Doktor Kadri Raşit Paşa bir muharririmize şu beyanatta bulunmuştur. — Her yaşta kadın — sağlam çecuk / doğurabilir. - Bunun hati bir sin tahdit edilmez. Sin ibarile vücudun en zinde zama- mında doğan çocuklar en güzel çocuklardır. Ancak 40 yaşındaki kadınların çocuklarını beğenmem hunlar az çok zebun çocuklardır. ocuklarda — pederin tesiri de Vardır. Meselâ 50 yaşmdaki bir & nn çocuğu tam değildir. ak ebeveyninden birinin gençi Çocuklarımızın sıhhatı Doktor Kadri Raşit Paşa verem vekayiinin çoğaldığını söyliyor rinde tesiri vardır. Criş dirler. Anne, babanın Su tevziatında görülen bu nok- sanlık daha ziyade Terkos şirl tinin kâfi su vermemesinden ileri gelmektedir. Şirket vapurlara su verebilmek için çok kerre su bulamamış ve bu yüzden —müşkil —mevkide- kala | Mişür. Meselâ Homerik vapuru limanda iken su bulunamamış Beykozdan güç halle su getirtil- miş ve Homerik vapuruna veril miştir ğinin de çocukların zindeliği üze- ve saire es- 'nasında doğan çocuklar çok mariz| olur. -Bu da vücudun zehirli olmasındandır. — İzdivaç edecek olanlar, — çocuklayacakları — za manı evelden bir hayli düşünmeli-| hayli zaman | evel kendilerini timar altına al- maları lâzımdır. Vücuduna dikkat etmeyen, gidayi tanzim eylemi- yenler, iyi çocuk yapamazlar. Çocuklarımızın “sıhhatı, bir is- tistike istinat ederek söylemiyo- dâkin bu kış içindeki hissim ve intibam çocuklarda veremin tezayüt ettiği merkezin- dedir. Gerek hariçteki hastahane- mumi muayeneha- nelerde, fakültede, Türk Oca- gında yaptığım muayenelerde eski- den müracaat edenlere nispeten veremli / çocukları daha — fazla buldum. Maal'esef bu bir hakikat- tır. Ancak bunu kışın şiddetine atfederek teselli buluyor. Adet toplamağa henüz vakit bulamadın. Bunun için şimdiden tam bir mükayese yapamayacağım . Diğer çocuk hastalıkları aynı tarzdadır. Bir fazlalık yoktur . Ancak veremdeki dehşet devam ettikçe insan korkmaktan kendini menedemiyor. | Maatteessüf — çocukların — sıhl mukavemeti azalınıştır. Veremin çoğalmaması için seyyar verem | Menbalarının Hükümet tarafından | muhafaza altına alınnası lâzımdır. Yani veremliler için Sanatoryom| tesis etmek icap eder. O zaman çocuklarımızı kurtarabiliriz. | ve hayatı halka izah edilecektir. | Tuna nehrı taştı Sular iki metro yükselmiştir Bükreş 29 (fos) - Tu- Una nehri Çernavoda civarında taşmış ve bütün o sahayı su basmıştır. Tunanm su- ları 2 metro kadar yükselmiştir. Gümrük tarifesi Ticaret odası umumi | kâtibi Ankaradan geldi| Ankarada Gümüşhane mebusu | Hasan Fehmi beyin riyasetinde teşekkül eden — komisyonda gümrük tarifeleri tetkik ediliyor. Tarifeler buay nihayetinde ikmal T Ticaret odası umumi kâtibi Cemal Bey & ktir. Ticaret odası umumi kâtibi Cemal B. de Ticaret odası tarafından hazırlanan tarife hak- kında komisyonda izahat vermiş- tir. Cemal B. Ankaradaki mesai- sini bitirmiş dün şehrimize gelmiştir. Mimar Sinan fatının 347 inci yıl dönümü Mimar Sinanın ürbesi Bu gün Mimar Kocı” ölümünün 347inci yıl dörümüne mürî ir. Bu münasebetle Edirnede, | Kırklarelinde, Tekirdağında ihti- | faller, müsamereler tetip oluna- | cak ve büyük Mimamn eserleri | Sinanın Şehrimizde de samyü nefise müntesipleri Sinanın labrini ziya- ret edecektir. düfün yardımiyle İzmirde komi 'nizm propağandası yapmakta olan beş şahsı yakalamış ve adliyeye kaçldema gene bu meseleden mah- | küm edilen marangoz ve mobelci Kerimdir. Bulgar Rahvalı Ahmet Kaya ile Ali, Enver ve Müstafadır. çeşmelik (kahvehanelerinde halkı komünistliğe teşvik eden bazı risaleler okumağa başlamışlardır. İyi bir tesadüf bu vaziyeti, mem- leketini seven ve düşünen bir vatandaşa göstermiştir. O da der- hal Polis idaresine gelmiş ve kısmı adli reiz vermiştir. (Devamı ikinci sahifede ) derse mektedir. İzmirde tevkif edilenler Komünist beyannameleri ile tutulan beş kişi Tutulanlar evelcede bu meseleden mahküm edilmiş kimselerdir İzmirde hükümet konağı meydanı ve saat kulesi İzmir zabıtası kıymetli bir tes Sabri bey refakatine iki Polis memuru alarak İkiçeşmeliğe git miş ve bu kahvehaneye girmişt O sırada komünistler gene faa- liyette bulunuyorlarımış. Bu suretle cümlesi cürmü meşhut halinde İ yakalanmışlardır. Üzerleri taharri edilince komlü- nizm hakkında bazı eser, risale ve beyannameler — bulunmuştur. Müteakıben bunların Dolaplı kuyı rındal taharriyat — neticesinde gene bu şekilde bazı eserler bulunmuştur. Komünistler bu vaziyet karşısında artık inkârın beyhude olduğunu görünce her şeyi itiraf etmişlerdir. Evelki gece zabıta mütemadi yen bu mesele ile meşğul olmuş ve kendilerini istisçvap etmiş ve taharriyat — yapmıştır. — Müddeü umumi Hasan beyfendi dün polis Komünistlerin ele başısı, mu- Diğer arkadaşları da tebaalı" müslümanlardan Bünlâr Çarşamba gecesi iki si Sabri beye malümat Tekirdağ Türk ocağı :'Millet mektebine devam eden bütün talebe muvaffak oldu Millet mektebinde muvaftakıyetle imtihan verenler r Tattallimi Arif Boydir ) müfettişleri — huzurunda — yapılan büyük bir rağbet gösteriliyor. imtihanları — neticesinde — hepsi muvaffak olmuşlar ve vesikalarını almışlardır. Kıymetli mesaisinden dolayı muallımleri Arif beyi tebrik ve takdir ederiz. Tekidağ Türk ocağında açılan Bçık bünlee demam GKÜ Bunların - Maarif müdürü ve

Bu sayıdan diğer sayfalar: